☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
BIP WĘGLINIEC
Herb BIP WĘGLINIEC

Środa 18.09.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ROK 2008

Uchwała nr 114/XVII/08 z dnia 24.01.2008 r. (Wieloletni Program Inwestycyjny)

Uchwała nr 115/XVII/08 z dnia 24.01.2008 r. (zmiany w budżecie)

Uchwała nr 116/XVIII/08 z dnia 28.02.2008 r. (rozwiązanie stosunku pracy z radnym)

Uchwała nr 117/XVIII/08 z dnia 28.02.2008 r. (zasady korzystania ze stołówek w szkołach)

Uchwała nr 118/XIX/08 z dnia 03.04.2008 r. (zmiany w budżecie)

Uchwała nr 119/XIX/08 z dnia 03.04.2008 r. (plan zagospod.przestrzennego wsi Jagodzin)

Uchwała nr 120/XIX/08 z dnia 03.04.2008 r. (regulamin wynagradzania nauczycieli)

Uchwała nr 121/XIX/08 z dnia 03.04.2008 r. (przystąpienie do Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie)

Uchwała nr 122/XIX/08 z dnia 03.04.2008 r. (wykreślenie nazwy Kalnik)

Uchwała nr 123/XIX/08 z dnia 03.04.2008 r. (wykreślenie nazwy Bożejów)

Uchwała nr 124/XIX/08 z dnia 03.04.2008 r. (nabycie przez gminę nieruchomości)

Uchwała nr 125/XIX/08 z dnia 03.04.2008 r. (uchylenie uchwały nr 275/XL/05)

Uchwała nr 126/XIX/08 z dnia 03.04.2008 r. (zasady korzystania ze stołówek w szkołach)

Uchwała nr 127/XIX/08 z dnia 03.04.2008 r. (konkursy w ramach POKL 2007-2013)

Uchwała nr 128/XIX/08 z dnia 03.04.2008 r. (plan zagospod. przestrzennego dla działki w Zielonce)

Uchwała nr 129/XIX/08 z dnia 03.04.2008 r. (zgoda na zawarcie przez Burmistrza umowy)

Uchwała nr 130/XX/08 z dnia 24.04.2008 r.  (udzielenie absolutorium Burmistrzowi)

Uchwała nr 131/XX/08 z dnia 24.04.2008 r. (użyczenie lokalu użytkowego)

Uchwała nr 132/XX/08 z dnia 24.04.2008 r. (użyczenie działki numer 762/2 w Czerwonej Wodzie)

Uchwała nr 133/XX/08 z dnia 24.04.2008 r. (taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę)

Uchwała nr 134/XX/08 z dnia 24.04.2008 r. (zmiana uchwały nr 135/XLIII/01)

Uchwała nr 135/XX/08 z dnia 24.04.2008 r. (likwidacja drogi)

Uchwała nr 136/XX/08 z dnia 24.04.2008 r. (zmiana załącznika do statutu ZUK w Węglińcu)

Uchwała nr 137/XX/08 z dnia 24.04.2008 r. (zmiana załącznika do uchwały nr 114/XVII/08)

Uchwała nr 138/XX/08 z dnia 24.04.2008 r. (zmiana uchwały nr 37/VII/07 z 29.03.2007)

Uchwała nr 139/XXI/08 z dnia 29.05.2008 r. (rozpoznanie skargi Pana Józefa Kolińskiego)

Uchwała nr 140/XXI/08 z dnia 29.05.2008 r. (zmiany w budżecie)

Uchwała nr 141/XXI/08 z dnia 29.05.2008 r. (Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii)

Uchwała nr 142/XXII/08 z dnia 25.06.2008 r. (zmiany w budżecie)

Uchwała nr 143/XXII/08 z dnia 25.06.2008 r. (bezprzetargowe wydzierżawienie działki w Starym Węglińcu)

Uchwała nr 144/XXII/08 z dnia 25.06.2008 r. (miejscowy plan dla terenu w rejonie leśniczówki Dębówek)

Uchwała nr 145/XXII/08 z dnia 25.06.2008 r. (miejscowy plan dla terenu w rejonie Zalewu Klików)

Uchwała nr 146/XXII/08 z dnia 25.06.2008 r. (ustalenie wynagrodzenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec)

Uchwała nr 147/XXIII/08 z dnia 27.08.2008 r. (Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Węgliniec na lata 2007-2015)

Uchwała nr 148/XXIII/08 z dnia 27.08.2008 r. (zmiany w budżecie)

Uchwała nr 149/XXIII/08 z dnia 27.08.2008 r. (przyjęcie Programu Rozwoju Oświaty w Gminie Węgliniec w latach 2008-2013) Załącznik do Uchwały nr 149/XXIII/08

Uchwała nr 150/XXIII/08 z dnia 27.08.2008 r. (taryfa opłat za wodę oraz za zrzut ścieków)

Uchwała nr 151/XXIII/08 z dnia 27.08.2008 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy najmu pomieszczenia)

Uchwała nr 152/XXIII/08 z dnia 27.08.2008 r. (zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Węgliniec)

Rozstrzygnięcie nadzorcze do Uchwały nr 152/XXIII/08 z dnia 27.08.2008 r. (zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Węgliniec)

Uchwała nr 153/XXIII/08 z dnia 27.08.2008 r. (zmiana miejscowego planu zagospod. przestrz. wsi Ruszów)

Uchwała nr 154/XXIII/08 z dnia 27.08.2008 r. (nieodpłatne nabycie nieruchomości)

Uchwała nr 155/XXIII/08 z dnia 27.08.2008 r. (stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego)

Uchwała nr 156/XXIV/08 z dnia 30.09.2008 r. (zmiany w budżecie)

Uchwała nr 157/XXIV/08 z dnia 30.09.2008 r. (zaciagnięcie w 2008r. długoterminowego zobow. w formie kredytu)

Uchwała nr 158/XXIV/08 z dnia 30.09.2008 r. (zmiana uchwały nr 198/XXX/05 z dnia 30.03.2005)

Uchwała nr 159/XXIV/08 z dnia 30.09.2008 r. (zmiana uchwały nr 126/XIX/08 z dnia 03.04.2008)

Uchwała nr 160/XXIV/08 z dnia 30.09.2008 r. (wybór delegata do Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej)

Uchwała nr 161/XXIV/08 z dnia 30.09.2008 r. (miejscowy plan zagospod. przestrzennego osady Okrąglica-Rychlinek)

Uchwała nr 162/XXIV/08 z dnia 30.09.2008 r. (miejscowy plan zagospod. przestrzennego wsi Jagodzin)

Uchwała nr 163/XXV/08 z dnia 11.11.2008 r. (zmiana załącznika do uchwały nr 157/XXIV/08 z dnia 30.09.2008)

Uchwała nr 164/XXV/08 z dnia 11.11.2008 r. (stawki podatku od nieruchomości)

Uchwała nr 165/XXV/08 z dnia 11.11.2008 r. (stawki podatku od środków transportowych)

Uchwała nr 166/XXVI/08 z dnia 27.11.2008 r. (Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)

Uchwała nr 167/XXVI/08 z dnia 27.11.2008 r. (Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii)

Uchwała nr 168/XXVI/08 z dnia 27.11.2008 r. (Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi)

Uchwała nr 169/XXVI/08 z dnia 27.11.2008 r. (stawki opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych)

Uchwała nr 170/XXVI/08 z dnia 27.11.2008 r. (zniżki tygodniowego obow. wymiaru godzin dydakt. i wychow.)

Uchwała nr 171/XXVI/08 z dnia 27.11.2008 r. (opłaty targowe)

Uchwała nr 172/XXVI/08 z dnia 27.11.2008 r. (zmiana uchwały nr 182/XXVIII/04)

Uchwała nr 173/XXVI/08 z dnia 27.11.2008 r. (zmiana uchwały nr 15/LVI/98)

Uchwała nr 174/XXVI/08 z dnia 27.11.2008 r. (zmiana uchwały nr 152/XXIII/08)

Uchwała nr 175/XXVI/08 z dnia 27.11.2008 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy najmu)

WYROK Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu do Uchwały nr 175/XXVI/08

Uchwała nr 176/XXVI/08 z dnia 27.11.2008 r. (bezprzetargowe wydzierżawienie części działki)

Uchwała nr 177/XXVI/08 z dnia 27.11.2008 r. (bezprzetargowe wydzierżawienie części działki)

Uchwała nr 178/XXVI/08 z dnia 27.11.2008 r. (zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej)

Rozstrzygniecie nadzorcze do Uchwały nr 178/XXVI/08 z dnia 27.11.2008 r. (zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej)

Uchwała nr 179/XXVI/08 z dnia 27.11.2008 r. (zmiana uchwały nr 135/XLIII/01)

Uchwała nr 180/XXVI/08 z dnia 27.11.2008 r. (zmiana uchwały nr 8/XXXVII/97, utworzenie MGOK)

Uchwała nr 181/XXVI/08 z dnia 27.11.2008 r. (udzielenie bonifikaty)

Uchwała nr 182/XXVI/08 z dnia 27.11.2008 r. (zmiany w budżecie)

Uchwała nr 183/XXVI/08 z dnia 27.11.2008 r. (porozumienie w/s utworzenia wspólnej straży miejskiej)

Rozstrzygnięcie nadzorcze do Uchwały nr 183/XXVI/08 z dnia 27.11.2008 r. (porozumienie w/s utworzenia wspólnej straży miejskiej)

Uchwała nr 184/XXVI/08 z dnia 27.11.2008 r. (powołanie radnego Zenona Zatora w skład stałych komisji Rady Miejskiej)

Uchwała nr 185/XXVII/08 z dnia 30.12.2008 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy najmu)

Uchwała nr 186/XXVII/08 z dnia 30.12.2008 r. (miejscowy plan zagospod. przestrzennego terenów leśnych i rolnych gminy Węgliniec)

Uchwała nr 187/XXVII/08 z dnia 30.12.2008 r. (miejscowy plan zagospod. przestrzennego wsi Kościelna Wieś)

Uchwała nr 188/XXVII/08 z dnia 30.12.2008 r. (wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP)

Rozstrzygnięcie nadzorcze do Uchwały nr 188/XXVII/08 z dnia 30.12.2008 r. (wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP)

Uchwała nr 189/XXVII/08 z dnia 30.12.2008 r. (wydzierżawienie przez gminę nieruchomości)

Uchwała nr 190/XXVII/08 z dnia 30.12.2008 r. (zmiana uchwały nr 184/XXVIII/04, stypendia dla uczniów i studentów)

Uchwała nr 191/XXVII/08 z dnia 30.12.2008 r. (zmiana uchwały nr 198/XXX/05, pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów)

Uchwała nr 192/XXVII/08 z dnia 30.12.2008 r. (zmiana załącznika do uchwały nr 114/XVII/08, Wieloletni Program Inwestycyjny)

Uchwała nr 193/XXVII/08 z dnia 30.12.2008 r. (zmiany w budżecie - zgodnie z uchwałą nr 23/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 28 stycznia 2009 wykreślono w dziale 853 po stronie dochodów kwotę 11.230 zł i po stronie wydatków kwotę 11.231 zł. Powyższa kwota stanowi dotację na program "Uczeń na wsi", realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu i w jego budżecie winny być ujęte te środki)

Uchwała nr 194/XXVII/08 z dnia 30.12.2008 r. (budżet gminy Węgliniec na rok 2009)

Wytworzył:
Udostępnił:
Mariusz Mól
(2009-01-27 09:59:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Mariusz Mól
(2012-03-07 11:05:19)
 
 
ilość odwiedzin: 898978

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X