☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
BIP WĘGLINIEC
Herb BIP WĘGLINIEC

Środa 18.09.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ROK 2009

Uchwała nr 195/XXVIII/09 z dnia 19.02.2009 r. (rozpoznanie skargi Pana Józefa Kolińskiego)

Uchwała nr 196/XXVIII/09 z dnia 19.02.2009 r. (zmiana WPI)

Uchwała nr 197/XXVIII/09 z dnia 19.02.2009 r. (zmiany w budżecie)

Uchwała nr 198/XXVIII/09 z dnia 19.02.2009 r. (regulamin wynagradzania nauczycieli)

Uchwała nr 199/XXVIII/09 z dnia 19.02.2009 r. (plan odnowy miejscowości Czerwona Woda)

Uchwała nr 200/XXVIII/09 z dnia 19.02.2009 r. (plan odnowy miejscowości Jagodzin)

Uchwała nr 201/XXVIII/09 z dnia 19.02.2009 r. (plan odnowy miejscowości Stary Węgliniec)

Uchwała nr 202/XXVIII/09 z dnia 19.02.2009 r. (plan odnowy miejscowości Węgliniec)

Uchwała nr 203/XXVIII/09 z dnia 19.02.2009 r. (konsultacje z mieszkańcami Czerwonej Wody)

Uchwała nr 204/XXVIII/09 z dnia 19.02.2009 r. (wydzierżawienie nieruchomości - parking Ruszów)

Uchwała nr 205/XXVIII/09 z dnia 19.02.2009 r. (zmiana statutu MGOK)

Uchwała nr 206/XXVIII/09 z dnia 19.02.2009 r. (dzierżawa sali w DK w Jagodzinie)

Uchwała nr 207/XXVIII/09 z dnia 19.02.2009 r. (zmiana sposobu dotacji zabytków)

Uchwała nr 208/XXVIII/09 z dnia 19.02.2009 r. (udzielenie dotacji dla parafii w Starym Węglińcu)

Uchwała nr 209/XXIX/09 z dnia 27.03.2009 r. (utworzenie Straży Miejskiej Węglińca i Pieńska)

Uchwała nr 210/XXIX/09 z dnia 27.03.2009 r. (zmiany w budżecie)

Uchwała nr 211/XXIX/09 z dnia 27.03.2009 r. (plan zagospod. przestrzennego osady Polana)

Uchwała nr 212/XXIX/09 z dnia 27.03.2009 r. (zmiana uchwały nr 121/XIX/08, przystąpienie do LGD)

Uchwała nr 213/XXIX/09 z dnia 27.03.2009 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy najmu)

Uchwała nr 214/XXIX/09 z dnia 27.03.2009 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy najmu)

Uchwała nr 215/XXIX/09 z dnia 27.03.2009 r. (zmiana uchwały nr 152/XXIII/08, zasady wynajmowania lokali)

Uchwała nr 216/XXIX/09 z dnia 27.03.2009 r. (wydzierżawienie przez gminę nieruchomości)

Uchwała nr 217/XXIX/09 z dnia 27.03.2009 r. (działania w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego)

Uchwała nr 218/XXIX/09 z dnia 27.03.2009 r. (przystąpienie sołectwa Piaseczna do programu "Odnowa Wsi w Woj.Dolnośl.")

Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały nr 218/XXIX/09 (przystapienie sołectwa Piaseczna do programu "Odnowa Wsi Woj.Dolnośl.)

Uchwała nr 219/XXIX/09 z dnia 27.03.2009 r. (przystąpienie sołectwa Zielonka do programu "Odnowa Wsi w Woj.Dolnośl.")

Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały nr 219/XXIX/09 (przystapienie sołectwa Zielonka do programu "Odnowa Wsi w Woj.Dolnośl.")

Uchwała nr 220/XXX/09 z dnia 23.04.2009 r. (rozpoznanie skargi na Dyrektora ZUK)

Uchwała nr 221/XXX/09 z dnia 23.04.2009 r. (udzielenie absolutorium Burmistrzowi)

Uchwała nr 222/XXX/09 z dnia 23.04.2009 r. (zmiany w budżecie)

Uchwała nr 223/XXX/09 z dnia 23.04.2009 r. (wynajęcie przez gminę nieruchomości)

Uchwała nr 224/XXX/09 z dnia 23.04.2009 r. (udzielenie dotacji)

Uchwała nr 225/XXX/09 z dnia 23.04.2009 r. (udzielenie dotacji)

Uchwała nr 226/XXXI/09 z dnia 23.04.2009 r. (udzielenie dotacji)

Uchwała nr 227/XXX/09 z dnia 23.04.2009 r. (zmiana uchwały nr 37/VII/07 w sprawie określenia stawek dotacji dla komunalnych zakł.budżetowych)

Uchwała nr 228/XXX/09 z dnia 23.04.2009 r. (przyjęcie Wieloletniego Planu Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa w Gminie Węgliniec na lata 2009-2011)

Uchwała nr 229/XXXI/09 z dnia 25.06.2009 r. (w sprawie rozpoznania skargi Pani Anieli Maciejewskiej na Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu)

Uchwała nr 230/XXXI/09 z dnia 25.06.2009 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Uchwała nr 231/XXXI/09 z dnia 25.06.2009 r. (zmiana załącznika do uchwały nr 114/XVII/08)

Uchwała nr 232/XXXI/09 z dnia 25.06.2009r. (w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju i Turystyki w Gminie Węgliniec na tle subregionu turystycznego Bory Dolnośląskie)

Uchwała nr 233/XXXI/09 z dnia 25.06.2009 r. (w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ruszów 2009-2015)

Uchwała nr 234/XXXI/09 z dnia 25.06.2009 r. (w sprawie gminnych stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym)

Rozstrzygnięcie nadzorcze do Uchwały nr 234/XXXI/09 z dnia 25.06.2009 r. (w sprawie gminnych stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym)

Uchwała nr 235/XXXI/09 z dnia 25.06.2009 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki)

Uchwała nr 236 z dnia 25.06.2009 r. ( w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Węglińcu nr 15/LVI/98 z dnia 06.04.1998 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych)

Uchwała nr 237/XXXI/09 z dnia 25/06/2009 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 135/XLIII/01)

Uchwała nr 238/XXXII/09 z dnia 20.08.2009 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Uchwała nr 239/XXXII/09 z dnia 20.08.2009 r. (zmiana uchwały nr 209/XXIX/09 w sprawie utworzenia Straży Miejskiej...)

Uchwała nr 240/XXXII/09 z dnia 20.08.2009 r. (taryfa opłat za wodę  oraz za zrzeut ścieków)

Uchwała nr 241/XXXII/09 z dnia 20.08.2009 r. (zmiana uchwały nr 234/XXXI/2009 w sprawie gminnych stypendiów sportowych...)

Uchwała nr 242/XXXIII/09 z dnia 25.09.2009 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Uchwała nr 243/XXXIII/09 z dnia 25.09.2009 r. (zgoda na zamianę nieruchomości)

Uchwała nr 244/XXXIII/09 z dnia 25.09.2009 r. (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)

Uchwała nr 245/XXXIII/09 z dnia 25.09.2009 r. (uchylenie uchwały nr 265/XXXIX/2005, opłata za korzystanie z cmentarzy)

Uchwała nr 246/XXXIII/09 z dnia 25.09.2009 r. (przystapienie do Lokalnej Grupy Rybackiej Dolnośląska Kraina Karpia)

Uchwała nr 247/XXXIII/09 z dnia 25.09.2009 r. (zaciagnięcie krótkoterminowego zobow. w formie kredytu)

Uchwała nr 248/XXXIII/09 z dnia 25.09.2009 r. (zmiana uchwały nr 225/XXX/09 w sprawie udzielenia dotacji)

Uchwała nr 249/XXXIV/09 z dnia 29.10.2009 r. (uchylenie uchwały nr 247/XXXIII/09 z 25.09.2009)

Uchwała nr 250/XXXIV/09 z dnia 29.10.2009 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Uchwała nr 251/XXXIV/09 z dnia 29.10.2009 r. (długotermin. zobowiązanie w formie kredytu)

Uchwała nr 252/XXXIV/09 z dnia 29.10.2009 r. (stawki podatku od nieruchomości)

Uchwała nr 253/XXXIV/09 z dnia 29.10.2009 r. (stawki podatku od środków transportowych)

Uchwała nr 254/XXXIV/09 z dnia 29.10.2009 r. (zmiana uchwały nr 244/XXXIII/09 z 25.09.2009)

Uchwała nr 255/XXXV/09 z dnia 26.11.2009 r. (zmiana uchwały nr 135/XLIII/01 z 22.11.2001, minimalne stawki czynszu)

Uchwała nr 256/XXXV/09 z dnia 26.11.2009 r. (zmiana uchwały nr 152/XXIII/08 z 27.08.2008, zasady wynajmowania lokali)

Uchwała nr 257/XXXV/09 z dnia 26.11.2009 r. (Program Współpracy Gminy Węgliniec z organizacjami pozarządowymi z roku 2010)

Uchwała nr 258/XXXV/09 z dnia 26.11.2009 r.  (tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepubl. przedszkoli) 

Uchwała nr 259/XXXVI/09 z dnia 14.12.2009 r. (zmiany w budżecie)

Uchwała nr 260/XXXVI/09 z dnia 14.12.2009 r. (zaciągnięcie długoterminowego zobowiazania w formie kredytu)

Uchwała nr 261/XXXVI/09 z dnia 14.12.2009 r. (Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010)

Uchwała nr 262/XXXVI/09 z dnia 14.12.2009 r. (Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2010-2012)

Uchwała nr 263/XXXVI/09 z dnia 14.12.2009 r. (Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2012)

Uchwała nr 264/XXXVI/09 z dnia 14.12.2009 r. (zmiana uchwały nr 4/I/06 z 24.11.2006, powołanie członków stałych komisji Rady Miejskiej)

Uchwała nr 265/XXXVI/09 z dnia 14.12.2009 r. (zmiana uchwały nr 5/I/06 z 24.11.2006, powołanie przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej)

Uchwała nr 266/XXXVII/09 z dnia 30.12.2009 r. (Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Węgliniec)            POSTANOWIENIE Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Uchwała nr 267/XXXVII/09 z dnia 30.12.2009 r. (zmiany w budżecie)

Uchwała nr 268/XXXVII/09 z dnia 30.12.2009 r. (Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Węgliniec)

Uchwała nr 269/XXXVII/09 z dnia 30.12.2009 r. (Wieloletnia koncepcja gospodarki odpadami...)

Uchwała nr 270/XXXVII/09 z dnia 30.12.2009 r. (zmiana uchwały nr 135/XLIII/01, minimalne stawki czynszu)

Uchwała nr 271/XXXVII/09 z dnia 30.12.2009 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy najmu)

Uchwała nr 272/XXXVII/09 z dnia 30.12.2009 r. (w sprawie udzielenia dotacji)

Uchwała nr 273/XXXVII/09 z dnia 30.12.2009 r. (budżet na rok 2010)

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Mariusz Mól
(2009-03-04 15:44:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Mariusz Mól
(2012-03-07 11:06:12)
 
 
ilość odwiedzin: 898983

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X