☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
BIP WĘGLINIEC
Herb BIP WĘGLINIEC

Środa 29.01.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ROK 2010

Uchwała nr 274/XXXVIII/10 z 25.02.2010 r. (zmiana załącznika do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego)

Uchwała nr 275/XXXVIII/10 z 25.02.2010 r. (zmiany w budżecie)

Uchwała nr 276/XXXVIII/10 z 25.02.2010 r. (odpady komunalne - wymagania)

Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały nr 276/XXXVIII/10 (odpady komunalne - wymagania)

Uchwała nr 277/XXXVIII/10 z 25.02.2010 r. (transport nieczystości ciekłych - wymagania)

Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały nr 277/XXXVIII/10 (transport nieczystości ciekłych - wymagania)

Uchwała nr 278/XXXVIII/10 z 25.02.2010 r. (wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki)

Uchwała nr 279/XXXIX/10 z 14.04.2010 r. (udzielenie absolutorium Burmistrzowi)

Uchwała nr 280/XXXIX/10 z 14.04.2010 r. (zmiany w budżecie)

Uchwała nr 281/XXXIX/10 z 14.04.2010 r. (udzielenie dotacji dla Parafii w Starym Węglińcu)

Uchwała nr 282/XXXIX/10 z 14.04.2010 r. (zmiana załącznika do uchwały nr 268/XXXVII/09, WPI)

Uchwała nr 283/XXXIX/10 z 14.04.2010 r. (zmiana uchwały nr 258/XXXV/09, dotacje dla przedszkoli niepubl.)

Uchwała nr 284/XXXIX/10 z 14.04.2010 r. (zmiana uchwały nr 17/III/06, regulamin boiska sportowego przy SP w Czerwonej Wodzie)

Wyrok WSA do uchwały nr 284/XXXIX/10

Uchwała nr 285/XL/10 z 30.06.2010 r. (zmiana uchwały nr 37/VII/07, określenie dotacji dla komunalnych zakł. budżetowych)

Uchwala nr 286/XL/10 z 30.06.2010 r. (opłaty za świadczenia Miejskiego Przedszkola Publicznego)

Uchwała nr 287/XL/10 z 30.06.2010 r. (zmiany w budżecie)

Uchwała nr 288/XL/10 z 30.06.2010 r. (zmiana uchwały nr 152/XXIII/08, zasady wynajmowania lokali)

Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały nr 288/XL/10 z 30.06.2010 r.

Uchwała nr 289/XL/10 z 30.06.2010 r. (nadanie imienia Szkole Podstawowej w Czerwonej Wodzie)

Uchwała nr 290/XL/10 z 30.06.2010 r. (zniesienie formy ochrony z drzew uznanych za pomniki)

Uchwała nr 291/XL/10 z 30.06.2010 r. (udzielenie upoważnienia)

Uchwała nr 292/XL/10 z 30.06.2010 r. (przystąpienie do programu "Odnowa Wsi w Woj. Dolnośl. przez Sołectwo Stary Węgliniec)

Uchwała nr 293/XL/10 z 30.06.2010 r. (przystąpienie do programu "Odnowa Wsi w Woj. Dolnośl. przez Sołectwo Czerwona Woda)

Uchwała nr 294/XL/10 z 30.06.2010 r. (zmiana uchwały nr 4/I/06, powołanie członków stałych komisji Rady Miejskiej)

Uchwała nr 295/XLI/10 z 23.07.2010 r. (wykonanie budżetu za pierwsze półrocze)

Uchwala nr 296/XLI/10 z 23.07.2010 r. (zmiana załącznika do WPI)

Uchwała nr 297/XLI/10 z 23.07.2010 r. (zmiany w budżecie)

Uchwała nr 298/XLI/10 z 23.07.2010 r. (nieodpłatne nabycie nieruchomości)

Uchwała nr 299/XLI/10 z 23.07.2010 r. (uchylenie uchwaly w sprawie miejscowego planu zagospod.przestrzennego miasta Wegliniec)

Uchwała nr 300/XLI/10 z 23.07.2010 r. (plan odnowy Węglińca) część Iczęść II

Uchwała nr 301/XLI/10 z 23.07.2010 r. (odnowa wsi Ruszów)

Uchwała nr 302/XLI/10 z 23.07.2010 r. (zmiana planu odnowy wsi Ruszów) część I, część II

Uchwała nr 303/XLI/10 z 23.07.2010 r. (wygaśniecie mandatu radnego)

Uchwała nr 304/XLII/10 z 17.09.2010 r. (zmiany w budżecie)

Uchwala nr 305/XLII/10 z 17.09.2010 r. (zaciagnięcie długoterminowego zobow. w formie kredytu i pożyczki)

Uchwała nr 306/XLII/10 z 17.09.2010 r. (Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami)

Uchwała nr 307/XLII/10 z 17.09.2010 r. (odstapienie od obowiązku trybu przetargowego)

Uchwała nr 308/XLII/10 z 17.09.2010 r. (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Węgliniec)

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego do Uchwały nr 308/XLII/10

Uchwała nr 309/XLII/10 z 17.09.2010 r. (taryfy za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków)

Uchwała nr 310/XLII/10 z 17.09.2010 r. (likwidacja zakładu budżetowego-Miejskiego Przedszkola w Węglińcu w celu przekształcenia w jednostkę budżetową)

Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały nr 310/XLII/10

Uchwała nr 311/XLII/10 z 17.09.2010 r. (uzupełnienie sieci publicznych szkół podst. i gimnazjów w inne formy wychowania przedszkolnego)

Uchwała nr 312/XLII/10 z 17.09.2010 r. (Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2011)

Uchwała nr 313/XLII/10 z 17.09.2010 r. (nadanie statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej)

Uchwała nr 314/XLII/10 z 17.09.2010 r. (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów)

Uchwała nr 315/XLII/10 z 17.09.2010 r. (zmiana uchwały nr 37/VII/07, określenie dotacji dla komunalnych zakładów budżetowych)

Uchwała nr 316/XLII/10 z 17.09.2010 r. (zmiana uchwały nr 4/I/06, powołanie członków stałych komisji Rady Miejskiej)

Uchwała nr 317/XLIII/10 z 04.11.2010 r. (zmiany w budżecie)

Uchwała nr 318/XLIII/10 z 04.11.2010 r. (zasady, sposób oraz tryb udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym)

Uchwała nr 319/XLIII/10 z 04.11.2010 r. (tryb prac nad projektem uchwały budżetowej)   UZASADNIENIE

Uchwała nr 320/XLIII/10 z 04.11.2010 r. (stawki podatku od nieruchomości) 

Uchwała nr 321/XLIII/10 z 04.11.2010 r. (stawki podatku od środków transportowych) 

Uchwała nr 322/XLIII/10 z 04.11.2010 r. (zmiana uchwały 29/VI/07, pobór podatków i opłat lokalnych w formie inkasa) 

Uchwała nr 323/XLIII/10 z 04.11.2010 r. (wysokość wskaźników proc. ustalających wysokość dodatku mieszkaniowego) 

Uchwała nr 324/XLIII/10 z 04.11.2010 r. (Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)  

Uchwała nr 325/XLIII/10 z 04.11.2010 r. (przystąpienie do projektu "Więcej pomocy - mniej przemocy!" 

Uchwała nr 326/XLIII/10 z 04.11.2010 r. (zmiana zał.do uchwały nr 202/XXVIII/09, Plan Odnowy Miejscowości Węgliniec 2009-2015)

Uchwała nr 327/XLIII/10 z 04.11.2010 r. (minimalne stawki czynszu za wynajem, dzierżawę)

Uchwała nr 328/XLIII/10 z 04.11.2010 r. (uchylenie uchwały nr 306/XLII/10, Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami) 

Uchwała nr 329/XLIII/10 z 04.11.2010 r. (Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami) 

Uchwała nr 330/XLIII/10 z 04.11.2010 r. (zmiana załącznika do uchwały nr 199/XXVIII/09, Plan Odnowy Miejscowości Czerwona Woda)

Uchwała nr 331/XLIII/10 z 04.11.2010 r. (zmiana załącznika do uchwały nr 233/XXXI/09, Plan Odnowy Miejscowości Ruszów)

Uchwała nr 332/XLIII/10 z 04.11.2010 r. (zmiana załącznika do uchwały nr 201/XXVIII/09, Plan Odnowy Miejscowości Stary Węgliniec)

Uchwała nr 333/XLIII/10 z 04.11.2010 r. (Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Węgliniec na lata 2010-2013) 

Uchwała nr 334/XLIII/10 z 04.11.2010 r. (zmiana uchwały nr 310/XLII/10, likwidacja zakładu budżetowego - Miejskiego Przedszkola Publicznego i przekształcenie w jedn. budżetową) 

Uchwała nr 335/XLIII/10 z 04.11.2010 r. (uchylenie uchwały nr 314/XLII/10, regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów)  

Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały nr 335/XLIII/10 (uchylenie uchwały nr 314/XLII/10, regulamin pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów)

Uchwała nr 336/XLIII/10 z 04.11.2010 r. (zmiana uchwały nr 198/XXX/05, regulamin przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów)        

VI kadencja Rady Miejskiej Węglińca

Uchwała nr 1/I/10 z 02.12.2010 r. (wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej Węglińca) 

Uchwała nr 2/I/10 z 02.12.2010 r. (wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Węglińca)

Uchwała nr 3/I/10 z 02.12.2010 r. (ustalenie stanów liczebnych stałych komisji Rady Miejskiej Węglińca)

Uchwała nr 4/II/10 z 02.12.2010 r. (ustalenie wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec)

Uchwała nr 5/III/10 z 17.12.2010 r. (powołanie członków stałych komisji Rady Miejskiej Węglińca)

Uchwała nr 6/III/10 z 17.12.2010 r. (wybór przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej Węglińca)

Uchwała nr 7/III/10 z 17.12.2010 r. (zmiana uchwały nr 13/VII/99, wysokość diet za udział w pracach organów gminy)

Uchwała nr 8/III/10 z 17.12.2010 r. (wybór delegatów do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej)

Uchwała nr 9/III/10 z 17.12.2010 r. (odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu na pomieszczenie)

Uchwała nr 10/III/10 z 17.12.2010 r. (uchylenie uchwały nr 314/XLII/10, pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów) 

Uchwała nr 11/IV/10 z 30.12.2010 r. (zmiany w budżecie)

Uchwała nr 12/IV/10 z 30.12.2010 r. (zmiana uchwaly nr 305/XLII/10, zaciagnięcie długoterm. zobowiązania)

Uchwała nr 13/IV/10 z 30.12.2010 r. (budżet gminy na rok 2011)

Uchwała nr 14/IV/10 z 30.12.2010 r. (Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2011-2024)

Uchwała nr 15/IV/10 z 30.12.2010 r. (utworzenie wydzielonego rachunku dochodów i wydatków dla jednostek budżetowych)

Uchwała nr 16/IV/10 z 30.12.2010 r. (zmiana uchwały nr 35/VI/03 w sprawie Statutu Gminy i Miasta Węgliniec)

Uchwała nr 17/IV/10 z 30.12.2010 r. (umowa dzierżawy na działkę w Ruszowie)

Uchwała nr 18/IV/10 z 30.12.2010 r. (umowa najmu na pomieszczenie w budynku Ośrodka Zdrowia w Węglińcu)

Uchwała nr 19/IV/10 z 30.12.2010 r. (powołanie Społecznej Komisji Mieszkaniowej)

Uchwała nr 20/IV/10 z 30.12.2010 r. (zmiana uchwały nr 308/XLII/10, miejscowy plan zagospod. miasta Węgliniec) 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Mariusz Mól
(2010-03-09 11:50:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Mariusz Mól
(2012-03-07 11:06:43)
 
 
ilość odwiedzin: 946973

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X