☰ Menu Prawe Menu ☰
BIP WĘGLINIEC

Poniedziałek 20.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 113/2013 z dnia 31.12.2013 r. (w sprawie zmiany Zarządzenia nr 110/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu oraz Regulaminu wynagradzania prowizyjnego pracowników Referatu Egzekucji Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu wykonujących czynności z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 112/2013 z dnia 30.12.2013 r. (w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu części gminnej nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 632/7 w Starym Węglińcu)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 111/2013 z dnia 30.12.2013 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 110/2013 z dnia 30.12.2013 r. (w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu oraz Regulaminu wynagradzania prowizyjnego pracowników Referatu Egzekucji Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu wykonujących czynności z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 109/2013 z dnia 30.12.2013 r. (w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 108/2013 z dnia 30.12.2013 r. (w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu gminnej nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 301/1 w Ruszowie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 107/2013 z dnia 18.12.2013 r. (w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Węglińcu wyposażenia dla Domów Kultury w Ruszowie, Czerwonej Wodzie i Starym Węglińcu)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 106/2013 z dnia 13.12.2013 r. (w sprawie przeprowadzenia kontroli)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 105/2013 z dnia 10.12.2013 r. (w sprawie zaciągnięcia w 2013 r. długoterminowego zobowiązania w formie kredytu)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 104/2013 z dnia 10.12.2013 r. (w sprawie ustalenia skróconego czasu pracy w miesiącu grudniu 2013 r.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 103/2013 z dnia 10.12.2013 r. (w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 1/20t1 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 02 stycznia 2011r. w sprawie powierzenia prowadzenia określonych spraw gminy w imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 102/2013 z dnia 02.12.2013 r. (w sprawie zmiany załącznika nr 6 do Zarządzenia nr 86/09 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjaolnych Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 101/2013 z dnia 02.12.2013 r. (w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze przetargowej lokalu mieszkalnego położonego w Polanie 19/1)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 100/2013 z dnia 29.11.2013 r. (w sprawie wprowadzenia Instrukcji egzekucji administracyjnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu)

Załącznik do zarządzenia 100/2013 z dnia 29.11.2013 r.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 99/2013 z dnia 29.11.2013 r. (w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 1/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 02 stycznia 2011 r. w sprawie powierzenia prowadzenia określonych spraw gminy w imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 98/2013 z dnia 29.11.2013 r. (w sprawie ustalenia zasad ujmowania operacji gospodarczych)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 97/2013 z dnia 29.11.2013 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 96/2013 z dnia 28.11.2013 r. (w sprawie zmiany Zarządzenia nr 64/2006 z dnia 30.11.2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 95/2013 z dnia 26.11.2013 r. (w sprawie zbycia w drodze przetargowej lokalu mieszkalnego położonego w Węglińcu przy ul. Karola Wojtyły 8/6)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 94/2013 z dnia 18.11.2013 r. (w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów zamieszkałych na stałe na terenie Gminy i Miasta Węgliniec)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 93/2013 z dnia 15.11.2013 r. (w sprawie projektu budżetu Gminy i Miasta Węgliniec na 2014 r. oraz projektu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgliniec na lata 2014-2024)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 92/2013 z dnia 12.11.2013 r. (w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Zielonka)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 91/2013 z dnia 30.10.2013 r. (w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych pt.: "Modernizacja stadionu miejskiego w Węglińcu- wykonanie ogrodzenia" na podstawie umowy nr 216/2013 z dnia 08.10.2013 r. i umowy nr 226/2013 z dnia 10.10.2013 r.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 90/2013 z dnia 30.10.2013 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 89/2013 z dnia 28.10.2013 r. (w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem garażowym)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 88/2013 z dnia 24.10.2013 r. (w sprawie zaciągnięcia w 2013 r. długoterminowego zobowiązania w formie kredytu)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 87/2013 z dnia 23.10.2013 r. (w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych "Przebudowa dróg gminnych" realizowanych na podstawie umów nr 211/2013 z dnia 07.10.2013 r.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 86/2013 z dnia 23.10.2013 r. (w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych "Przebudowa dróg gminnych" realizowanych na podstawie umów nr 213,214/2013 z dnia 07.10.2013 r.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 85/2013 z dnia 14.10.2013 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 84/2013 z dnia 14.10.2013 r. (w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 83/2013 z dnia 14.10.2013 r. (w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych pt.: "Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Jagodzinie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 82/2013 z dnia 04.10.2013 r. (w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu stanowiącego załacznik nr 1 do zarządzenia nr 28/2009 z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 81/2013 z dnia 03.10.2013 r. (w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych pt.: "Modernizacja stadionu miejskiego w Węglińcu- Etap II- budowa obiektu lekkoatletycznego")

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 80/2013 z dnia 03.10.2013 r. (w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych obejmujących: "Wykonanie sanitariatów w budynku OSP w Jagodzinie (znak sprawy:OSP.4-8.2013.ZP-1)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 79/2013 z dnia 01.10.2013 r. (w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomość składająca się z dwóch nieruchomości gruntowych o numerach ewidencyjnych 852/1 pow. 0,04 ha i 852/2 o pow. 0,07 ha w Czerwonej Wodzie przy ul. Lubańskiej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o nadanym numerze porządkowym 16 oraz budynkami gospodarczymi w udziale po 1/2 części niewydzielonej w każdej nieruchomości)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 78/2013 z dnia 30.09.2013 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 77/2013 z dnia 30.09.2013 r. (w sprawie przyznania nagród Burmistrza)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 76/2013 z dnia 27.09.2013 r. (w sprawie określenia wysokości pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec, tj. kwoty miesięcznego stypendium socjalnego w roku szkolnym 2013/2014)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 75/2013 z dnia 27.09.2013 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 74/2013 z dnia            (w sprawie

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 73/2013 z dnia 23.09.2013 r. (w sprawie realizacji uchwały nr 545/XXVI/13 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 27.08.2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w Sołectwie Kościelna Wieś w przedmiocie zmiany granic administracyjnych Gminy Węgliniec- odłączenia przysiółka Dębówek)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 72/2013 z dnia 19.09.2013 r. (w sprawie najmu w trybie bezprzetargowym pomieszczeń znajdujących się w budynku Zespołu Szkół w Węglińcu przy ulicy Kościuszki 5)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 71/2013 z dnia 19.09.2013 r. (w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych pt: "Modernizacja stadionu miejskiego w Węglińcu- etap II- wykonanie odwodnienia bieżni")

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 70/2013 z dnia 19.09.2013 r. (w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych pt: "Modernizacja stadionu miejskiego w Węglińcu- etap II- wykonanie oświetlenia bieżni")

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 69/2013 z dnia           (w sprawie

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 68a/2013 z dnia 17.09.2013 r. (w sprawie powołania komisji celem ustalenia przyczyn wadliwie pracującego drenażu płyty boiska głównego dla inwestycji: "Modernizacja stadionu miejskiego w Węglińcu")

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 68/2013 z dnia 17.09.2013 r. (w sprawie wycofania ze zbycia w drodze przetargowej lokalu mieszkalnego położonego w Ruszowie przy ul. Zgorzeleckiej 6/4)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 67/2013 z dnia 09.09.2013 r. (w sprawie procedury przygotowania i pracowania materiałów analitycznych i planistycznych do projektu budżetu na rok 2014 przez kierowników wydziałów Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu, podległe jednostki i zakłady budżetowe)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 66/2013 z dnia 09.09.2013 r. (w sprawie procedury pracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgliniec)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 65/2013 z dnia 02.09.2013 r. (w sprawie wprowadzenia regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych- PSZOK w Węglińcu przy ul. Leśnej 1a)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 64/2013 z dnia 02.09.2013 r. (w sprawie powołania pełnomocnika ds. informacji niejawnych)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 63/2013 z dnia 02.09.2013 r. (w sprawie odwołania pełnomocnika ds. informacji niejawnych)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 62/2013 z dnia 30.08.2013 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 61/2013 z dnia 29.08.2013 r. (w sprawie przekazania w administrowanie inwestycji)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 60/2013 z dnia 13.08.2013 r. (w sprawie określenia procedury dotyczącej szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym i sprawozdawczości z podjętych działań w tym zakresie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 59/2013 z dnia 13.08.2013 r. (w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Węgliniec za I półrocze 2013r.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 58/2013 z dnia 06.08.2013 r. (w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 57/2013 z dnia 31.07.2013 r. (w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych "Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Węglińcu przy ul. Kościuszki 26a na podstawie umowy nr 01/2012 z dnia 12.10.2012 r. oraz aneksu nr 1 z dnia 20.06.2013 r.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 56/2013 z dnia 30.07.2013 r. (w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w miesiącu sierpniu 2013 r.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 55/2013 z dnia 30.07.2013 r. (w sprawie ustalenia trybu i terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników szkolnych na rok szkolny 2013/2014

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 54/2013 z dnia 29.07.2013 r. (w sprawie określenia procedury dotyczącej szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym i sprawozdawczości z podjętych działań w tym zakresie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 53/2013 z dnia 29.07.2013 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 52/2013 z dnia 15.07.2013 r. (w sprawie zmiany zarządzenia nr 2/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 04.01.2013 r. w sprawie powołania oraz regulaminu pracy komisji konkursowej otwartych konkursów ofert oraz ofert składanych poza konkursem na realizację zadań zleconych podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych w roku 2013)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 51/2013 z dnia 28.06.2013 r. (w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 82/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Polityki ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta Węgliniec)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 50/2013 z dnia 28.06.2013 r. (w sprawie dotacji i sposobu ich rozliczenia dla samorządowych zakładów budżetowych

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 49/2013 z dnia 28.06.2013 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 48/2013 z dnia 24.06.2013 r. (w sprawie zmiany zarządzenia  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 47/2013 z dnia 12.06.2013 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 46/2013 z dnia 11.06.2013 r. (w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych "Budowa punktu odbioru  ścieków dowożonych przy oczyszczalni ścieków w Węglińcu" realizowanych na podstawie umowy nr 81/2013 z dnia 06.05.2013 r.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 45/2013 z dnia 06.06.2013 r. (w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 44/2013 z dnia 03.06.2013 r. (w sprawie zmiany zarządzenia nr 2/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 04.01.2013 r. w sprawie powołania oraz regulaminu pracy komisji konkursowej otwartych konkursów ofert oraz ofert składanych poza konkursem na realizację zadań zleconych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w roku 2013)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 43/2013 z dnia 06.06.2013 r. (w sprawie powołania Zespołu powypadkowego Pana Marka Grabowskiego- członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwonej Wodzie, który uległ wypadkowi w trakcie udziału w działaniu ratowniczym w dniu 03.06.2013 r.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 42/2013 z dnia              (w sprawie

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 41/2013 z dnia 29.05.2013 r. (w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 40/2013 z dnia 27.05.2013 r. (w sprawie przekazania środka trwałego)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 39/2013 z dnia 28.05.2013 r. (w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych "Budowa kanalizacji sanitarnej w Węglińcu dla budynków ul. Mickiewicza 5,7,9"

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 38/2013 z dnia 28.05.2013 r. (w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów zamieszkałych na stałe na terenie Gminy i Miasta Węgliniec)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 37/2013 z dnia 23.05.2013 r. (w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 36/2013 z dnia 23.05.2013 r. (w sprawie opracowania gminnego planu obrony cywilnej)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 35/2013 z dnia 23.05.2013 r. (w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem garażowym)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 34/2013 z dnia 08.05.2013 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 33/2013 z dnia 29.04.2013 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 32/2013 z dnia 22.04.2013 r. (w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 31/2013 z dnia 16.04.2013 r. (w sprawie ogłoszenia rokowań po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Czerwonej Wodzie- działka 1952/2 o powierzchni 446 m2)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 30/2013 z dnia 16.04.2013 r. (w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w IV przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Karola Wojtyły- działka nr 90/1 o powierzchni 812 m2)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 29/2013 z dnia 16.04.2013 r. (w sprawie ogłoszenia drugich rokowań po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno- gospodarczym położonym w Starym Węglińcu przy ul. Kossowskiej 5)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 28/2013 z dnia 15.04.2013 r. (w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu gminnych nieruchomości gruntowych o numerach ewidencyjnych 1158 o pow. 2,46 ha i 1173 o pow. 1,79 ha w Czerwonej Wodzie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 27/2013 z dnia 15.04.2013 r. (w sprawie ustalenia dni wolnych w miesiącu maju 2013 r.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 26/2013 z dnia 11.04.2013 r. (w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok przy obsłudze monitorów ekranowych dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 25/2013 z dnia             (w sprawie

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 24a/2013 z dnia 28.03.2013 r. (w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych realizowanych w ramach projektu pn. "Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w centrum Węglińca" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 24/2013 z dnia 20.03.2013 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 23/2013 z dnia 20.03.2013 r. (w sprawie zbycia w drodze przetargowej lokalu mieszkalnego położonego w Ruszowie przy ul. Zgorzeleckiej 6/4)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 22/2013 z dnia 20.03.2013 r. (w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 21/2013 z dnia 20.03.2013 r. (w sprawie sporządzania listy przydziału mieszkań na rok 2013)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 20/2013 z dnia 01.03.2013 r. (w sprawie dokumentacji sporządzonej przez jednostki organizacyjne w zakresie wzajemnych wyłączeń operacji gospodarczych i ustalenia jednolitych zasad ewidencji na koncie 976)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 19/2013 z dnia 01.03.2013 r. (w sprawie ustalenia zasad grupowania  operacji gospodarczych i prezentowania danych w sprawozdaniu finansowym)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 18/2013 z dnia 01.03.2013 r. (w sprawie przekazania w administrowanie części nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 2095/1, pow. 900 m2 w Czerwonej Wodzie przy ul. Lubańskiej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o nadanym numerze porządkowym 24, w którym wyodrębniono 2 lokale mieszkalne)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 17a/2013 z dnia 27.02.2013 r. (w sprawie zmiany zarządzenia nr 5/2010 z dnia 22 stycznia 2010 w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec do udzielania pierwszej pomocy)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 17/2013 z dnia 27.02.2013 r. (w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 16/2013 z dnia 22.02.2013 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 15/2013 z dnia 12.02.2013 r. (w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu gminnej nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 490/2 w Starym Węglińcu)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec  nr 14/2013 z dnia 12.02.2013 r.(w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2013)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 13/2013 z dnia 12.02.2013 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 12a/2013 z dnia 01.02.2013 r. (w sprawie przekazania środków trwałych)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 12/2013 z dnia 01.02.2013 r. (w sprawie uchylenia zarządzeń o przekazanie w administrowanie nieruchomości)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 11/2013 z dnia              ()

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 10/2013 z dnia 28.01.2013 r. (w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem garażowym)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 9/2013 z dnia 16.01.2013 r. (w spawie ustalenia zasad dofinansowania z budżetu gminy form i kierunków dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na  terenie Gminy i Miasta Węgliniec)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 8/2013 z dnia 15.01.2013 r. (w sprawie przejęcia obiektu wybudowanego na Stadionie Sportowym w Węglińcu)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 7/2013 z dnia 15.01.2013 r. (w sprawie ogłoszenia rokowań po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno- gospodarczym położonym w Starym Węglińcu przy ul. Kossowskiej 5)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 6/2013 z dnia 15.01.2013 r. (w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w III przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Karola Wojtyły- działka 90/1 o powierzchni 812 m2)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 5/2013 z dnia 14.01.2013 r. (w sprawie przekazania upoważnienia do zaciągania zobowiązań przekraczających okres roku budżetowego 2013)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 4/2013 z dnia 14.01.2013 r. (w sprawie ustalenia ograniczeń w zaciąganiu zobowiązań i dokonywania wydatków jednostek budżetowych Gminy Węgliniec)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 3/2013 z dnia 11.01.2013 r. (w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych na rok 2013)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 2/2013 z dnia 04.01.2013 r. (w sprawie powołania oraz regulaminu pracy komisji konkursowej otwartych konkursów ofert oraz ofert składanych poza konkursem na realizację zadań zleconych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w roku 2013) 

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 1/2013 z dnia 02.01.2013 r. (w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych  pt. "Modernizacja stadionu miejskiego w Węglińcu")

Wytworzył:
Agnieszka Kołodziej
Udostępnił:
Papla Marcin
(2013-02-14 11:33:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Kołodziej Agnieszka
(2015-03-11 08:55:22)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 19555