☰ Menu Prawe Menu ☰
BIP WĘGLINIEC

Piątek 24.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 118/2014 z dnia 30.12.2014 r. (w sprawie zmiany Zarządzenia nr 22/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 28.03.2011 r.  w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie i Mieście Węgliniec)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 117/2014 z dnia 30.12.2014 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 116/2014 z dnia 17.12.2014 r. (w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 68/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 29.12.2006 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 115/2014 z dnia 10.12.2014 r. (w sprawie zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 114/2014 z dnia 08.12.2014 r. (w sprawie powierzenia prowadzenia określonych spraw gminy w imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 113/2014 z dnia 05.12.2014 r. (w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w miesiącu styczniu 2015 r.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 112/2014 z dnia 05.12.2014 r. (w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 110/2014 z dnia 27.11.2014 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 109/2014 z dnia 26.11.2014 r. (w sprawie przyjęcia środka trwałego)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 108/2014 z dnia 25.11.2014 r. (w sprawie powołania zespołu roboczego ds. przygotowania założeń funkcjonalnych i techniczno- ekonomicznych rozbudowy sieci kanalizacyjnej Gminy Węgliniec)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 107/2014 z dnia 25.11.2014 r. (w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego  oraz powołania zespołu do spraw organizacji II tury wyborów na burmistrza Gminy Węgliniec)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 106/2014 z dnia 25.11.2014 r. (w sprawie zmiany Zarządzenia nr 110/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu oraz Regulaminu wynagradzania prowizyjnego pracowników Referatu Egzekucji Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu wykonujących czynności z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 105/2014 z dnia 13.11.2014 r. (w sprawie zmiany Zarządzenia nr 72/2014 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 01.08.2014 r. w sprawie określenia procedury dotyczącej szczegółowych zasad, sposobu i trybu sprzedaży oraz przyznawania pierwszeństwa w nabywaniu garaży i pomieszczeń gospodarczych (komórek)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 104/2014 z dnia 13.11.2014 r. (w sprawie projektu budżetu Gminy i Miasta Węgliniec na 2015 r. oraz projektu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgliniec na lata 2015- 2025)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 103/2014 z dnia 13.11.2014 r. (w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów zamieszkałych na stałe na terenie Gminy i Miasta Węgliniec)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 102/2014 z dnia 07.11.2014 r. (w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 101/2014 z dnia 07.11.2014 r. (w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych pt. : "Przebudowa- modernizacja budynku komunalnego będącego siedzibą OSP w Czerwonej Wodzie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 100/2014 z dnia 07.11.2014 r. (w sprawie przekazania w administrowanie lokalu mieszkalnego położonych w Węglińcu)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 99/2014 z dnia 03.11.2014 r. (w sprawie przekazania w administrowanie lokali mieszkalnych położonych w Węglińcu)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 98/2014 z dnia 30.10.2014 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 97/2014 z dnia 24.10.2014 r. (w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych "Przebudowa dróg gminnych" realizowanych na podstawie umowy nr 203/2014 z dnia 20.09.2014 r.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 96/2014 z dnia 21.10.2014 r. (w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Węglińca w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Węgliniec na lata 2014-2020)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 95/2014 z dnia 14.10.2014 r. (w sprawie przeprowadzenia konsultacji  projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2015 rok)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 94/2014 z dnia 02.10.2014 r. (w sprawie przyznania nagród Burmistrza)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 93/2014 z dnia 30.09.2014 r. (w sprawie określenia wysokości pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Węgliniec, tj. kwoty miesięcznego stypendium socjalnego w roku szkolnym 2014/2015)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 92/2014 z dnia 30.09.2014 r. (w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 91/2014 z dnia 30.09.2014 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 90/14 z dnia 23.09.2014 r. (w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego oraz powołania zespołu do spraw organizacji wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborów wójta na terenie Gminy)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 88/14 z dnia 10.09.2014 r. (w sprawie ogłoszenia V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej położonej na II piętrze w Węglińcu przy ul. Karola Wojtyły 8)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 87/14 z dnia 11.09.2014 r. (w sprawie zmian Zarządzenia nr 66/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 09.09.2013 r. w sprawie procedury opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgliniec)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 86/14 z dnia 11.09.2014 r. (w sprawie procedury przygotowania i opracowania materiałów analitycznych i planistycznych do projektu budżetu na rok 2015 przez kierowników wydziałów Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu, podległe jednostki i zakłady budżetowe)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 85/14 z dnia 08.09.2014 r. (w sprawie powołania Zespołu powypadkowego Pana Marcina Czarnego- członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwonej Wodzie, który uległ wypadkowi podczas udziału w rutynowej obsłudze sprzętu gaśniczego w remizie OSP w Czerwonej Wodzie, w dniu 06.09.2014 r. około godz. 19:00)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 84/14 z dnia 28.08.2014 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 83/14 z dnia 26.08.2014 r. (w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Węgliniec za I półrocze 2014 r.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 82/14 z dnia 26.08.2014 r. (w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych pt: "Wykonanie elewacji z ociepleniem budynku Domu Kultury w Jagodzinie- część komunalna"

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 81/14 z dnia 26.08.2014 r. (w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych pt: "Remont elewacji Domu Kultury w Jagodzinie"

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 80/14 z dnia 22.08.2014 r. (w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych pt.: "Modernizacja boiska sportowego w Czerwonej Wodzie- zadanie nr 1- Modernizacja boiska sportowego")

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 79/14 z dnia 13.08.2014 r. (w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 78/14 z dnia 13.08.2014 r. (w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Węglińcu przy ul. Piłsudskiego 24)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 77/14 z dnia 07.08.2014 r. (w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu do przyznawania Karty Dużej Rodziny i prowadzenia postępowań, w tym wydawania decyzji administracyjnych z zakresem realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 76/14 z dnia 07.08.2014 r. (w sprawie zatrudnienia Pana Krzysztofa Polewskiego na stanowisku Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 75/14 z dnia 04.08.2014 r. (w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ograniczonego części nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 61/60 w Węglińcu)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 74/14 z dnia 04.08.2014 r. (w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową  numerze ewidencyjnym 1745/2 położoną w Czerwonej Wodzie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 73/14 z dnia 04.08.2014 r. (w sprawie ustalenia trybu i terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników szkolnych na rok szkolny 2014/2015)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 72/14 z dnia 01.08.2014 r. (w sprawie określenia procedury dotyczącej szczegółowych zasad, sposobu i trybu sprzedaży oraz przyznawania pierwszeństwa w nabywaniu garaży i pomieszczeń gospodarczych (komórek)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 71/14 z dnia 31.07.2014 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 69/14 z dnia 22.07.2014 r. (w sprawie ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej położonej na II piętrze w Węglińcu przy ul. Karola Wojtyły 8)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 68/14 z dnia 18.07.2014 r. (w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych pt: Remont dwóch stawów na "Tajwanie" w Węglińcu")

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 67/14 z dnia 15.07.2014 r. (w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych pt. "Zagospodarowanie terenu wraz z oświetleniem placu przy Węglinieckim Centrum Kultury w Węglińcu: zadanie nr 1- Zagospodarowanie terenu, zadanie nr 2- Budowa oświetlenia placu".)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 66/14 z dnia 08.07.2014 r. (w sprawie zaciągnięcia w 2014 r. długoterminowego zobowiązania w formie kredytu)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 65/14 z dnia 04.07.2014 r. (w sprawie  powołania  komisji  egzaminacyjnej)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 64/14 z dnia 04.07.2014 r. (w sprawie  powołania  komisji  egzaminacyjnej)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 63/14 z dnia 04.07.2014 r. (w sprawie  powołania  komisji  egzaminacyjnej)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 62/14 z dnia 02.07.2014 r. (w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie części nieruchomości  gruntowej  niezabudowanej  położonej w Węglińcu przy ul. Piłsudskiego 24)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 61a/14 z dnia 01.07.2014 r. (w sprawie zmiany Zarządzenia  Nr  102/2011 z  dnia  15. 11.2011 r.  w sprawie  powołania  Zespołu Interdyscyplinarnego w Węglińcu)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 61/14 z dnia 30.06.2014 r (w sprawie regulaminu wydatkowania środków publicznych z budżetu Gminy i Miasta Węgliniec)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 60/14 z dnia 26.06.2014 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 59/14 z dnia 16.06.2014 r. (w sprawie powołania komisji  celem  przeprowadzenia  odbioru  robót budowlanych  pt: "Remont- modernizacja  pomieszczeń  Biblioteki  Miejskiej'')

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 58/14 z dnia 16.06.2014 r. (w sprawie  ogłoszenia  III  przetargu  ustnego  nieograniczonego  na  sprzedaż  lokalu mieszkalnego  nr 6  z  pomieszczeniami przynależnymi  oraz  udziałem  w  nieruchomości wspólnej  położonego  na II  piętrze  w  Węglińcu  przy  ul.  Karola  Wojtyły 8)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 57/14 z dnia 11.06.2014 r. (w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu w okresie od 11 czerwca 2014 r. do 13 czerwca 2014 r.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 56/14 z dnia 06.06.2014 r. (w sprawie zmiany zarządzenia nr 2612013  z dnia 11 kwietnia  2013  roku  w  sprawie zwrotu  kosztów  zakupu  okularów  korygujących  wzrok  przy  obsłudze monitorów ekranowych  dla  pracowników  Urzędu  Gminy  i  Miasta  w Węglińcu)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 55/14 z dnia 06.06.2014 r. (w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 54a/14 z dnia 06.06.2014 r. (w sprawie ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej położonego na II piętrze w Węglińcu przy ul. Karola Wojtyły 8))

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 54/14 z dnia 06.06.2014 r. (w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w miesiącu czerwcu 2014r.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 53/14 z dnia 06.06.2014 r. (w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową o numerze ewidencyjnym 421 położona  w  Czerwonej  Wodzie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 52/14 z dnia 06.06.2014 r. (w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową o numerze ewidencyjnym 415  położona  w Czerwonej  Wodzie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 51/14 z dnia 26.05.2014 r. (w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych pn. "Przebudowa wiat przystankowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec- zadanie nr 2" w miejscowości: Czerwona Woda 2 szt., Stary Węgliniec, Piaseczna, Jagodzin, Kościelna Wieś)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 50/14 z dnia 23.05.2014 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 49/14 z dnia 22.05.2014 r. (w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 48/14 z dnia 21.05.2014 r. (w sprawie powołania  komisji  celem  przeprowadzenia  odbioru  robót  budowlanych  pn. ,,Przebudowa  wiat  przystankowych na  terenie Gminy i  Miasta  Węgliniec -  zadanie nr 1''  w miejscowości  Węgliniec,  działka nr  229/11)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 47/14 z dnia 21.05.2014 r. (w sprawie zmiany treści zarządzenia nr 4312014 z dnia 05.05.2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do parlamentu Europejskiego)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 46/14 z dnia 12.05.2014 r. (w sprawie  przyznania stypendiów dla szkół ponadgimnazjalnych i  studentów zamieszkałych na stałe  na  terenie  Gminy i  Miasta  Węgliniec)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 45/14 z dnia 07.05.2014 r. (w sprawie ogłoszenia III  przetargu  ustnego  nieograniczonego na  sprzedaż  lokalu niemieszkalnego nr 1 z udziałem  w nieruchomości  wspólnej  położonej w Ruszowie  przy  ul. Śródmiejskiej  3)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 44/14 z dnia 06.05.2014 r. (w sprawie zmiany treści Zarządzenia nr 43/2014 z dnia 05.05.2014 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 43/14 z dnia 05.05.2014 r. (w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 42/14 z dnia 14.04.2014 r. (w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 41/2014 z dnia 02.04.2014 r. (w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego część nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 709/1 położona w Startym Węglińcu)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 40/2014 z dnia 01.04.2014 r. (w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu i Straży Miejskiej Węglińca)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 39/2014 z dnia 01.04.2014 r. (w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową o numerze ewidencyjnym 1586/2 położona w Czerwonej Wodzie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 38/2014 z dnia 31.03.2014 r. (w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część składową nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Leśnej- działka nr 223/85)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 37/2014 z dnia 31.03.2014 r. (w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część składową nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Leśnej- działka nr 223/84)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 36/2014 z dnia 31.03.2014 r. (w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 1 z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego w Ruszowie przy ul. Śródmiejskiej 3)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 35/2014 z dnia 27.03.2014 r. (w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Węgliniec za 2013 r.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 34/2014 z dnia 21.03.2014 r. (w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym i wydawania decyzji administracyjnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 33/2014 z dnia 21.03.2014 r. (w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego części nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 8/2 położoną w Węglińcu przy ul. Piłsudskiego 24)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 32/2014 z dnia 20.03.2014 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 31/2014 z dnia 18.03.2014 r. (w sprawie ogłoszenia drugich rokowań po drugim przetargu zakończonym wynikiem  negatywnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Czerwonej Wodzie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 30/2014 z dnia 18.03.2014 r. (w sprawie ogłoszenia rokowań po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno- gospodarczym oraz sanitarnym przeznaczonym do rozbiórki położonym w Kościelnej Wsi 22)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 29/2014 z dnia 14.03.2014 r. (w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu do realizacji zadania zleconego w zakresie przyznawania i wypłaty dodatku energetycznego)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 28/2014 z dnia 13.03.2014 r. (w sprawie sporządzenia listy przydziału mieszkań na 2014 rok)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 27/2014 z dnia 11.03.2014 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 26/2014 z dnia 28.02.2014 r. (w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 102/2011 z dnia 15.11.2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Węglińcu)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 25/2014 z dnia 24.02.2014 r. (w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej powyżej 80,00 m2 wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Węgliniec)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 24/2014 z dnia 24.02.2014 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 23/2014 z dnia 21.02.2014 r. (w sprawie przejęcia działki)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 22/2014 z dnia 17.02.2014 r. (w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu gminnej nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnych 256 w Jagodzinie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 21/2014 z dnia 17.02.2014 r. (w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych, socjalnych, chronionych i tymczasowych pomieszczeń stanowiących własność Gminy i Miasta Węgliniec)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 20/2014 z dnia 14.02.2014 r. (w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 19/2014 z dnia 14.02.2014 r. (w sprawie przejęcia części parku w Czerwonej Wodzie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 18/2014 z dnia 14.02.2014 r. (w sprawie przejęcia placów targowych)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 17/2014 z dnia 14.02.2014 r. (w sprawie przekwalifikowania lokalu mieszkalnego na lokal socjalny)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 16/2014 z dnia 11.02.2014 r. (w sprawie wycofania z najmu w drodze przetargowej lokalu mieszkalnego położonego w Polanie 19/1)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 15/2014 z dnia 11.02.2014 r. (w sprawie nadania numerów dla przystanków komunikacyjnych)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 14a/2014 z dnia 10.02.2014 r. (w sprawie ogłoszenia drugich rokowań po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno - gospodarczym położonym w Starym Węglińcu przy ul. Kossowskiej 5))

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 14/2014 z dnia 31.01.2014 r. (w sprawie ustalenia ograniczeń w zaciąganiu zobowiązań i dokonywaniu wydatków jednostek budżetowych Gminy Węgliniec)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 13/2014 z dnia 31.01.2014 r. (w sprawie przekazania upoważnienia do zaciągania zobowiązań przekraczających okres roku budżetowego 2014)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 12/2014 z dnia 29.01.2014 r. (w sprawie powołania zespołu ds. organizacji i obsługi stoiska Gminy Węgliniec podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych we Wrocławiu)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 11/2014 z dnia 29.01.2014 r. (w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych pt.: "Przebudowa- likwidacja kolizji na linii SN-509 w Starym Węglińcu na dz. nr 498, 499/2, 614/3, 816"

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 10/2014 z dnia 22.01.2014 r. (w sprawie przekwalifikowania lokali mieszkalnych na tymczasowe pomieszczenia)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 9/2014 z dnia 21.01.2014 r. (w sprawie ustalenia zasad dofinansowania z budżetu gminy form i kierunków dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w roku 2014)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 8/2014 z dnia 15.01.2014 r. (w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2014)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 7a/2014 z dnia 15.01.2014 r. (w sprawie powołania oraz regulaminu pracy komisji konkursowej otwartych konkursów ofert oraz ofert składanych poza konkursem na realizację zadań zleconych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w roku 2014)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 7/2014 z dnia 15.01.2014 r. (w sprawie ogłoszenia rokowań po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Czerwonej Wodzie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 6/2014 z dnia 15.01.2014 r. (w sprawie ogłoszenia rokowań po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Karola Wojtyły)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 5/2014 z dnia 14.01.2014 r. (w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 4/2014 z dnia 14.01.2014 r. (w sprawie przekazana w administrowanie nieruchomości)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 3/2014 z dnia 09.01.2014 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 2/2014 z dnia 09.01.2014 r. (w sprawie ustalenia planów jednostek budżetowych na 2014 rok)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 1/2014 z dnia 02.01.2014 r. (w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze przetargu ograniczonego, pomieszczenia pralni przy budynku położonym w Węglińcu przy ul. Sikorskiego 38 posadowionej na części działki nr 36/114)

Wytworzył:
Agnieszka Kołodziej
Udostępnił:
Kołodziej Agnieszka
(2014-01-30 13:59:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Kołodziej Agnieszka
(2015-03-11 08:55:33)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 19555