☰ Menu Prawe Menu ☰
BIP WĘGLINIEC

Poniedziałek 20.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rok 2014

Uchwały Rady Miejskiej Węglińca

2014 rok

 

Uchwała nr 34/IV/2014 z 30.12.2014 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 490/XXIII/13 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 26.03.2013 r. w sprawie określenia stawek dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych oraz sposobu ich rozliczenia)

Uchwała nr 33/IV/2014 z 30.12.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 32/IV/2014 z 30.12.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 31/IV/2014 z 30.12.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu garażu)

Uchwała nr 30/IV/2014 z 30.12.2014 r. (w sprawie kontynuacji uczestnictwa Gminy Węgliniec w Stowarzyszeniu LGD Bory Dolnośląskie z siedzibą w Iłowej w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, planowanego na lata 2014 – 2020)

Uchwała nr 29/IV/2014 z 30.12.2014 r. (w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej na rok 2015)

Uchwała nr 28/IV/2014 z 30.12.2014 r. (w sprawie ramowych planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na rok 2015)

Uchwała nr 27/IV/2014 z 30.12.2014 r. (w sprawie ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej, Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej na rok 2015)

Uchwała nr 26/IV/2014 z 30.12.2014 r. (w sprawie budżetu gminy Węgliniec na 2015 rok)

Uchwała nr 25/IV/2014 z 30.12.2014 r. (w sprawie  przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2015-2025)

Uchwała nr 24/IV/2014 z 30.12.2014 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Uchwała nr 23/III/2014 z 16.12.2014 r. (w sprawie wyboru delegatów do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej)

Uchwała nr 22/III/2014 z 16.12.2014 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 246/XXXIII/09 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 25 września 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Węgliniec do tworzonego stowarzyszenia pod nazwą Lokalna Grupa Rybacka Dolnośląska Kraina Karpia)

Uchwała nr 21/III/2014 z 16.12.2014 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 216/XXXII/05 Rady  Miejskiej w Węglińcu z dnia 11.05.2005 r. w sprawie przystąpienia Gminy Węgliniec do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej w charakterze członka zwyczajnego)

Uchwała nr 20/III/2014 z 16.12.2014 r. (w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2015 rok)

Uchwała nr 19/III/2014 z 16.12.2014 r. (w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej Gminy i Miasta Węgliniec)

Uchwała nr 18/III/2014 z 16.12.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 17/III/2014 z 16.12.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 16/III/2014 z 16.12.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu garażu)

Uchwała nr 15/III/2014 z 16.12.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 14/III/2014 z 16.12.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 13/III/2014 z 16.12.2014 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 424/XX/12 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy i Miasta Węgliniec)

Uchwała nr 12/III/2014 z 16.12.2014 r. (w sprawie udzielenia dopłat do cen za wodę i odprowadzane ścieki na terenie Gminy i Miasta Węgliniec)

Uchwała nr 11/III/2014 z 16.12.2014 r. (w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Prawa i Porządku Publicznego)

Uchwała nr 10/III/2014 z 16.12.2014 r. (w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej, Prawa i Porządku Publicznego)

Uchwała nr 9/III/2014 z 16.12.2014 r. (w sprawie  zmian w budżecie)

Uchwała nr 8/III/2014 z 16.12.2014 r. (w sprawie  zmiany załączników nr 1 i 2 do Uchwały Nr 611/XXX/13 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 31.12.2013 r. sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2014-2024)

Uchwała nr 7/II/2014 z 04.12.2014 r. (w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec)

Uchwała nr 6/II/2014 z 04.12.2014 r. (w sprawie sprawie zmiany uchwały nr 13/VII/99 z dnia 26.02.1999 r w sprawie wysokości diet za udział w pracach organów gminy, wskazania wiceprzewodniczącego rady do określenia wobec Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta w poleceniu wyjazdu służbowego terminu i miejsca wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej oraz określenia stawek zwrotu radnemu kosztów przejazdu pojazdem nie będącym własnością gminy)

Uchwała nr 5/II/2014 z 04.12.2014 r. (w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej Węglińca)

Uchwała nr 4/II/2014 z 04.12.2014 r. (w sprawie powołania członków stałych komisji Rady Miejskiej Węglińca)

Uchwała nr 3/II/2014 z 04.12.2014 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 3/I/10 Rady Miejskiej Weglińca z dnia 2 grudnia 2010 r w sprawie ustalenia stanów liczebnych stałych komisji Rady Miejskiej Węglińca)

Uchwała nr 2/II/2014 z 04.12.2014 r. (w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Węglińca)

Uchwała nr 1/I/2014 z 28.11.2014 r. (w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Węglińca)

Uchwała nr 768/XXXVII/14 z 13.11.2014 r. (w sprawie zmiany uchwały Nr 733/XXXVII/14 z dnia 28 października 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy i Miasta Węgliniec)

Uchwała nr 767/XXXVII/14 z 13.11.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 766/XXXVII/14 z 13.11.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 765/XXXVII/14 z 13.11.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 764/XXXVII/14 z 13.11.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 763/XXXVII/14 z 13.11.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 762/XXXVII/14 z 13.11.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 761/XXXVII/14 z 13.11.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 760/XXXVII/14 z 13.11.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 759/XXXVII/14 z 13.11.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu garażu)

Uchwała nr 758/XXXVII/14 z 13.11.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu garażu)

Uchwała nr 757/XXXVII/14 z 13.11.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu garażu)

Uchwała nr 756/XXXVII/14 z 13.11.2014 r. (w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Węgliniec na lata 2014-2020)

Uchwała nr 755/XXXVII/14 z 13.11.2014 r. (w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Węgliniec na rok 2015)

Uchwała nr 754/XXXVII/14 z 13.11.2014 r. (w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2015 rok)

Uchwała nr 753/XXXVII/14 z 13.11.2014 r. (w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Węglińcu)

Uchwała nr 752/XXXVII/14 z 13.11.2014 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Uchwała nr 751/XXXVII/14 z 13.11.2014 r. (w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy i Miasta Węgliniec")

Uchwała nr 750/XXXVII/14 z 28.10.2014 r. (w sprawie włączenia terenów położonych w obrębie Czerwona Woda do  granic obszaru objętego zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Węgliniec określonych w uchwale nr 517/XXIV/13 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Węgliniec)

Uchwała nr 749/XXXVII/14 z 28.10.2014 r. (w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktach przedszkolnych prowadzonych przez gminę Węgliniec)

Uchwała nr 748/XXXVII/14 z 28.10.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 747/XXXVII/14 z 28.10.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 746/XXXVII/14 z 28.10.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 745/XXXVII/14 z 28.10.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 744/XXXVII/14 z 28.10.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 743/XXXVII/14 z 28.10.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 742/XXXVII/14 z 28.10.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 741/XXXVII/14 z 28.10.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu garażu)

Uchwała nr 740/XXXVII/14 z 28.10.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 739/XXXVII/14 z 28.10.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu garażu)

Uchwała nr 738/XXXVII/14 z 28.10.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 737/XXXVII/14 z 28.10.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)

Uchwała nr 736/XXXVII/14 z 28.10.2014 r. (w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej)

Uchwała nr 735/XXXVII/14 z 28.10.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie obumarłych konarów dębu szypułkowego, stanowiącego pomnik przyrody, rosnącego na działce nr 869 w Ruszowie)

Uchwała nr 734/XXXVII/14 z 28.10.2014 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 711/XXXV/14 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości)

Uchwała nr 733/XXXVII/14 z 28.10.2014 r. (w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy i Miasta Węgliniec)

Uchwała nr 732/XXXVII/14 z 28.10.2014 r. (w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy i Miasta Węgliniec)

Uchwała nr 731/XXXVII/14 z 28.10.2014 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Uchwała nr 730/XXXVII/14 z 28.10.2014 r. (w sprawie zmiany załączników nr 1 i 2 do Uchwały Nr 611/XXX/13 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 31.12.2013r. sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2014- 2024)

Uchwała nr 729/XXXVI/14 z 30.09.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)

Uchwała nr 728/XXXVI/14 z 30.09.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 727/XXXVI/14 z 30.09.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 726/XXXVI/14 z 30.09.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 725/XXXVI/14 z 30.09.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 724/XXXVI/14 z 30.09.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 723/XXXVI/14 z 30.09.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)

Uchwała nr 722/XXXVI/14 z 30.09.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)

Uchwała nr 721/XXXVI/14 z 30.09.2014 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 490/XXIII/13 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie określenia stawek dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych oraz sposobu ich rozliczenia)

Uchwała nr 720/XXXVI/14 z 30.09.2014 r. (w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 407/XIX/12 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem, dzierżawę lokali użytkowych, nieruchomości gruntowych i lokali w obiektach zarządzanych przez gminne jednostki organizacyjne)

Uchwała nr 719/XXXVI/14 z 30.09.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu na pomieszczenia znajdujące się w Zespole Szkół w Węglińcu)

Uchwała nr 718/XXXVI/14 z 30.09.2014 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Uchwała nr 717/XXXVI/14 z 30.09.2014 r. (w sprawie zmiany załączników  nr 1 i 2 do Uchwały Nr 611/XXX/13 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 31.12.2013 r.  sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2014-2024)

Uchwała nr 716/XXXV/14 z 28.08.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)

Uchwała nr 715/XXXV/14 z 28.08.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 714/XXXV/14 z 28.08.2014 r. (w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Węgliniec.)

Uchwała nr 713/XXXV/14 z 28.08.2014 r. (w sprawie przyjęcia w bezpłatne użyczenie części nieruchomości)

Uchwała nr 712/XXXV/14 z 28.08.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu na pomieszczenie znajdujące się na parterze w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu)

Uchwała nr 711/XXXV/14 z 28.08.2014 r. (w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości)

Uchwała nr 710/XXXV/14 z 28.08.2014 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 490/XXIII/13 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia stawek dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych oraz sposobu ich rozliczenia.)

Uchwała nr 709/XXXV/14 z 28.08.2014 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 13/VII/99 Rady Gminy i Miasta w Węglińcu z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie wysokości diet za udział w pracach organów gminy, wskazania wiceprzewodniczącego rady do
określania wobec Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta w poleceniu wyjazdu służbowego terminu i miejsca wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej oraz określenia stawek zwrotu radnemu kosztów przejazdu pojazdem nie będącym własnością gminy)

Uchwała nr 708/XXXV/14 z 28.08.2014 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 683/XXXIII/14 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 27 maja 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania
przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.)

Uchwała nr 707/XXXV/14 z 28.08.2014 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Uchwała nr 706/XXXV/14 z 28.08.2014 r. (w sprawie zmiany załączników nr 1 i 2 do Uchwały Nr 611/XXX/13 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 31.12.2013r. sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2014-2024)

Uchwała nr 705/XXXIV/14 z 30.06.2014 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 407/XIX/12 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem, dzierżawę lokali użytkowych, nieruchomości gruntowych i lokali w obiektach zarządzanych przez gminne jednostki organizacyjne)

Uchwała nr 704/XXXIV/14 z 30.06.2014 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 512/XXIV/13 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.)

Uchwała nr 703/XXXIV/14 z 30.06.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 702/XXXIV/14 z 30.06.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 701/XXXIV/14 z 30.06.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 700/XXXIV/14 z 30.06.2014 r. (w sprawie zasad zwiększania środków funduszu sołeckiego przypadających na poszczególne sołectwa)

Uchwała nr 699/XXXIV/14 z 30.06.2014 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Uchwała nr 698/XXXIV/14 z 30.06.2014 r. (w sprawie zmiany załączników nr 1 i 2 do Uchwały Nr 611/XXX/13 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 31.12.2013 r. sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2014-2024 )

Uchwała nr 697/XXXIII/14 z 27.05.2014 r. (w sprawie udzielenia dotacji)

Uchwała nr 696/XXXIII/14 z 27.05.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 695/XXXIII/14 z 27.05.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 694/XXXIII/14 z 27.05.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 693/XXXIII/14 z 27.05.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 692/XXXIII/14 z 27.05.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 691/XXXIII/14 z 27.05.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 690/XXXIII/14 z 27.05.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 689/XXXIII/14 z 27.05.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 688/XXXIII/14 z 27.05.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 687/XXXIII/14 z 27.05.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)

Uchwała nr 686/XXXIII/14 z 27.05.2014 r. (w sprawie nadania imienia stadionowi miejskiemu)

Uchwała nr 685/XXXIII/14 z 27.05.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Węgliniec a Gminą Miejską Lubań)

Uchwała nr 684/XXXIII/14 z 27.05.2014 r. (w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę Węgliniec)

Uchwała nr 683/XXXIII/14 z 27.05.2014 r. (w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.)

Uchwała nr 682/XXXIII/14 z 27.05.2014 r. (w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 311/XLII/10 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 17 września 2010r. w sprawie uzupełnienia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Węgliniec o inne formy wychowania przedszkolnego)

Uchwała nr 681/XXXIII/14 z 27.05.2014 r. (w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości)

Uchwała nr 680/XXXIII/14 z 27.05.2014 r. (w sprawie zmiany uchwały Nr 583/XXVIII/13 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy i Miasta Węgliniec)

Uchwała nr 679/XXXIII/14 z 27.05.2014 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 653/XXXII/14 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oraz ustalenia wysokości bonifikaty)

Uchwała nr 678/XXXIII/14 z 27.05.2014 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Uchwała nr 677/XXXIII/14 z 27.05.2014 r. (w sprawie zmiany załączników nr 1 i 2 do Uchwały Nr 611/XXX/13 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 31.12.2013r. sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2014-2024)

Uchwała nr 676/XXXIII/14 z 27.05.2014 r. (w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok)

Uchwała nr 675/XXXIII/14 z 27.05.2014 r. (w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Węgliniec za 2013 rok)

Uchwała nr 674/XXXIII/14 z 27.05.2014 r. (w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Węgliniec za 2013 rok)

Uchwała nr 673/XXXII/14 z 08.04.2014 r. (w sprawie poparcia rezolucji rybaków stawowych przeciwko planom wprowadzenia zakazu sprzedaży żywych ryb w naszym kraju)

Uchwała nr 672/XXXII/14 z 08.04.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie przetargowym)

Uchwała nr 671/XXXII/14 z 08.04.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego )

Uchwała nr 670/XXXII/14 z 08.04.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 669/XXXII/14 z 08.04.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego )

Uchwała nr 668/XXXII/14 z 08.04.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 667/XXXII/14 z 08.04.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 666/XXXII/14 z 08.04.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 665/XXXII/14 z 08.04.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 664/XXXII/14 z 08.04.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 663/XXXII/14 z 08.04.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)

Uchwała nr 662/XXXII/14 z 08.04.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 661/XXXII/14 z 08.04.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)

Uchwała nr 660/XXXII/14 z 08.04.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 659/XXXII/14 z 08.04.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 658/XXXII/14 z 08.04.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy
gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 657/XXXII/14 z 08.04.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 656/XXXII/14 z 08.04.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 655/XXXII/14 z 08.04.2014 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 423/XX/12 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Węgliniec)

Uchwała nr 654/XXXII/14 z 08.04.2014 r. (w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oraz ustalenia wysokości bonifikaty)

Uchwała nr 653/XXXII/14 z 08.04.2014 r. (w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oraz ustalenia wysokości bonifikaty)

Uchwała nr 652/XXXII/14 z 08.04.2014 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Uchwała nr 651/XXXII/14 z 08.04.2014 r. (w sprawie w sprawie zmiany załączników nr 1 i 2 do Uchwały Nr 611/XXX/13 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 31.12.2013r. sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2014-2024)

Uchwała nr 650/XXXI/14 z 06.03.2014 r. (w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości znajdującej się na obszarze Gminy i Miasta Węgliniec)

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 650/XXXI/14

Uchwała nr 649/XXXI/14 z 06.03.2014 r. (w sprawie przyjęcia "Programu zwalczania otyłości u dzieci szkolnych")

Uchwała nr 648/XXXI/14 z 06.03.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 647/XXXI/14 z 06.03.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 646/XXXI/14 z 06.03.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 645/XXXI/14 z 06.03.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 644/XXXI/14 z 06.03.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 643/XXXI/14 z 06.03.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 642/XXXI/14 z 06.03.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 641/XXXI/14 z 06.03.2014 r. (w sprawie poparcia wniosku Rady Miasta Zakopane o zbadanie konstytucyjności ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie)

Uchwała nr 640/XXXI/14 z 06.03.2014 r. (w sprawie zasad sprzedaży oraz przyznania pierwszeństwa w nabywaniu garaży i pomieszczeń gospodarczych (komórek))

Rozstrzygnięcie nadzorcze- dotyczy uchwały 640/XXXI/14

Uchwała nr 639/XXXI/14 z 06.03.2014 r. (w sprawie wydzierżawienia nieruchomości)

Uchwała nr 638/XXXI/14 z 06.03.2014 r. (w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu udziału w nieruchomości, wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej oraz ustalenia wysokości bonifikaty)

Uchwała nr 637/XXXI/14 z 06.03.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na części nieruchomości położonych w Czerwonej Wodzie

Uchwała nr 636/XXXI/14 z 06.03.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy na część działki nr 319 położonej w Ruszowie)

Uchwała nr 635/XXXI/14 z 06.03.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu na pomieszczenie znajdujące się w budynku Ośrodka Zdrowia w Węglińcu przy ul. Sikorskiego 40)

Uchwała nr 634/XXXI/14 z 06.03.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu na pomieszczenie znajdujące się w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Sikorskiego 40 w Węglińcu.)

Uchwała nr 633/XXXI/14 z 06.03.2014 r. (w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części)

Uchwała nr 632/XXXI/14 z 06.03.2014 r. (w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Węgliniec w 2014 roku”)

Uchwała nr 631/XXXI/14 z 06.03.2014 r. (w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o zmianę granic Gminy Węgliniec)

Uchwała nr 630/XXXI/14 z 06.03.2014 r. (w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Gminy Węgliniec oraz przyjęcia wyników konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami)

Uchwała nr 629/XXXI/14 z 06.03.2014 r. (w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki.)

Uchwała nr 628/XXXI/14 z 06.03.2014 r. (w sprawie zmiany załącznika nr 2 do uchwały nr 184/XXVIII/04 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów zamieszkałych na stałe na terenie Gminy i Miasta Węgliniec.)

Uchwała nr 627/XXXI/14 z 06.03.2014 r. (w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020)

Rozstrzygnięcie nadzorcze- dotyczy uchwały 627/XXXI/14

Uchwała nr 626/XXXI/14 z 06.03.2014 r. (w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu do realizacji zadania zleconego w zakresie przyznania i wypłaty dodatku energetycznego)

Uchwała nr 625/XXXI/14 z 06.03.2014 r. (w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020)

Uchwała nr 624/XXXI/14 z 06.03.2014 r. (w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowanego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020)

Uchwała nr 623/XXXI/14 z 06.03.2014 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 424/XX/12 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy i Miasta
Węgliniec)

Uchwała nr 622/XXXI/14 z 06.03.2014 r. (w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych)

Uchwała nr 621/XXXI/14 z 06.03.2014 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Uchwała nr 620/XXXI/14 z 06.03.2014 r. (w sprawie zmiany załączników nr 1 i 2 do Uchwały Nr 611/XXX/13 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 31.12.2013r. sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2014-2024)

Wytworzył:
Agnieszka Kołodziej
Udostępnił:
Kołodziej Agnieszka
(2014-03-12 09:28:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Kołodziej Agnieszka
(2015-03-11 09:31:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 19555