Kierownictwo Urzędu - Sekretarz

Sekretarz Gminy i Miasta Węgliniec


Funkcję Sekretarza sprawuje Marcin Papla
Tel: 75 7712 556 w. 28

Sekretarz Miasta - zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz zabezpiecza prawidłową organizację pracy bieżącej w Urzędzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 
Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
1) zapewnienie zgodności wydanych decyzji i działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,
2) koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki i samodzielne stanowiska pracy,
3) inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych,
4) zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie miasta,
5) nadzorowanie przestrzegania zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli,
6) adaptacja zawodowa nowozatrudnionych pracowników samorządowych,
7) przestrzeganie dyscypliny pracy w Urzędzie,
8) przestrzeganie przez pracowników Urzędu przepisów ustawy o pracownikach samorządowych oraz kodeksu postępowania administracyjnego,
9) podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu technicznego środków pracy w Urzędzie
10) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obsługi kancelaryjnej Urzędu, obiegu dokumentów i przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami i stanowiskami pracy w Urzędzie,
11) przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej przez pracowników Urzędu,
12) przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w zakresie nadzorowanych spraw oraz koordynowanie kontroli zewnętrznych,
13) przestrzeganie zasad określonych w Regulaminie Urzędu oraz innych wewnętrznych aktach prawnych Burmistrza,
14) wnioskowanie w sprawach karania, wyróżniania i nagradzania pracowników
15) utrzymanie bieżącego kontaktu z pracownikami Urzędu w sprawach:
     a)warunków pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy,
     b) ochrony zdrowia pracowników i wypoczynku,
     c) świadczeń socjalnych,
     d) podwyższania kwalifikacji zawodowych.
16) opracowywanie projektów zakresów czynności stanowisk pracy (za wyjątkiem stanowisk pracy podporządkowanych Przewodniczącemu Rady i Skarbnikowi),

Wytworzył:
Marcin Papla
Udostępnił:
Papla Marcin
(2006-10-02 17:08:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Jeziorny Marek
(2021-03-01 12:22:50)