Kierownictwo Urzędu - Skarbmik

Skarbnik Gminy i Miasta Węgliniec


Funkcję Skarbnika sprawuje Jolanta Zawisza
Tel: 75 7712 556 w. 40

Do zadań Skarbnika Miasta - głównego księgowego budżetu należy w szczególności:
1) opracowywanie projektów budżetu miasta,
2) kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych,
3) opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu
4) prowadzenie rachunkowości budżetu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami:
a) zorganizowanie sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów,
b) bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej,
c) nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez Wydział Planowania i Finansowo - Budżetowy oraz jednostki i zakłady budżetowe.
5) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami:
a) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
b) zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Urząd,
c) przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
d)zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz opłaty zobowiązań.
6) dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:
a) wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych spraw,
b) wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu i jego zmian,
c) następnej kontroli operacji stanowiących przedmiot księgowania ,
7) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Burmistrza dotyczących prowadzenia rachunkowości a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
8) opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiza,
9) wykonywanie innych poleceń Burmistrza.

Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy i Miasta Węgliniec

Wytworzył:
Udostępnił:
Papla Marcin
(2006-10-02 17:07:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Mól Mariusz
(2011-05-19 09:15:13)