Rok 2021

 

 


2021.05.07
OBWIESZCZENIE
Dotyczy: Wystąpienia o opinię do organów współdziałających w związku z rozpatrywaną sprawą w przedmiocie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla „przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu zbierania surowców wtórnych.
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.


2021.05.05
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla „przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu zbierania surowców wtórnych na działce numer 5/9 obręb 1 miasta Węgliniec”
Zawiadomienie .pdf
Zawiadomienie docx


2021.05.04
Projekt MPZP dla terenu kopalni w osadzie Zielonka (obręb Stary Węgliniec)
Uchwała Rady Miejskiej w Węglińcu
pdf. - docx
Prognoza oddziaływania na środowisko
pdf. - docx
Rysunek 1
Rysunek 2


2021.04.27
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu kopalni w osadzie Zielonka (obręb Stary Węgliniec)
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.


2021.03.23

Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji dla przedszkola publicznego na rok 2021.

pdf   -   docx


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC

 

Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx. 

 Rok 2020

 


2020.12.31

OGŁOSZENIE
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkola publicznego na rok 2020.
Ogłoszenie


2020.12.14

OGŁOSZENIE

 Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Położonych na obszarze Miasta Węgliniec

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4


2020.11.11

OGŁOSZENIE

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na obszarze miasta Węgliniec
Ogłoszenie


2020.10.28
OGŁOSZENIE
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkola publicznego na rok 2020.

Ogłoszenie


2020.10.01
Protokół z przebiegu konsultacji dotyczących projektu rocznego programu współpracy Gminy Węgliniec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2020
Protokół


2020.06.29
OGŁOSZENIE
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkola publicznego na rok 2020.

Ogłoszenie


2020.06.19
WYTYCZNE PRZECIWEPIDEMICZNE GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
Wytyczne


2019.10.24
OGŁOSZENIE
Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji dla przedszkola publicznego na rok 2019.

Ogłoszenie


2019.05.29
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „ Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu”
Zawiadomienie


2019.05.24
OGŁOSZENIE
Dotyczy: zgłaszania kandydatów na ławnika do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu kadencji 2020-2023
Ogłoszenie
Lista osób popierających kandydata na ławnika
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika


2019.04.19
OGŁOSZENIE
Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji dla przedszkola publicznego na rok 2019.

Ogłoszenie


2019.04.17
ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY WĘGLINIEC
Prognoza oddziaływania na środowisko
Zmiana studium
Studium rysunek prognozy
Studium rysunek prognozy wyłożenie
Studium rysunek zmiany kopalnia
Studium rysunek zmiany kopalnia fragment


2019.04.05
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Węgliniec
Obwieszczenie


2019.02.18
OGŁOSZENIE
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkola publicznego na rok 2019.

Ogłoszenie 

 

Rok 2018


2018.10.25
OGŁOSZENIE
Zaktualizowana podstawowa kwoty dotacji dla przedszkola publicznego na rok 2018.

Ogłoszenie


2018.04.03
OGŁOSZENIE
Zaktualizowana podstawowa kwoty dotacji dla przedszkola publicznego na rok 2018.

Ogłoszenie


2018.03.08
Projekt zmiany Uchwały nr 209/XVI/16 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 23 lutego 2016 r.

Uchwała
Prognoza
Rysunek Planu
Prognoza odziaływania na środowisko


2018-02-08
Ogłoszenie
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec

  

 

Rok 2017


2017-03-08
Zarządzenie
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Węgliniec.
Zarządzenie


2017-02-01
OGŁOSZENIE
„Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera/Partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020".
Ogłoszenie


2017-01-31
Ogłoszenie
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
Ogłoszenie


2017-01-31
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
ObwieszczenieRok 2016

 2016-11-02

Projekt mpzp terenów położonych we wsi Czerwona Woda – wyłożenie do publicznego wglądu

Ryszunek

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO SPORZĄDZONA DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POŁOŻONYCH WE WSI CZERWONA WODA

Rysunek


 

2016-10-21

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Czerwona Woda

2016-10-06

Protokół z przebiegu konsultacji dot. projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Węgliniec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2017 r.

2016-07-19

PROJEKT MPZP WĘGLINIEC - wyłożenie do publicznego wglądu.


2016-07-19

PROJEKT MPZP RUSZÓW - wyłożenie do publicznego wglądu.


2016-07-12

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


2016-05-20

OGŁOSZENIE zawiadamiające strony o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


2016-04-25

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych wsi Piaseczna, Jagodzin i Kościelna Wieś


2016-03-09

PROJEKT MPZP LEŚNICZÓWKA DĘBÓWEK – PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO SPORZĄDZONA DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE LEŚNICZÓWKI DĘBÓWEK

ZMIANY MPZP TERENU W REJONIE LEŚNICZÓWKI DĘBÓWEK- PROGNOZA

ZMIANY MPZP TERENU W REJONIE LEŚNICZÓWKI DĘBÓWEK- PROJEKT


2016-02-22

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Czerwona Woda


2016-01-05

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego- Dębówek- projekt z prognozą

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego-  Okrąglica-Rychlinek- projekt z prognozą

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego- Polana- projekt z prognozą


 2015-12-02

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC o wyłożeniu do publicznego wglądu projeków: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czerwona Woda, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zielonka i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stary Węgliniec


2015-11-24

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC o wyłożeniu do publicznego wglądu projeków: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czerwona Woda, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zielonka i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stary Węgliniec


2015-10-27

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Węglińcu


2015-08-20

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Z DNIA 23.07.2015 R. O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO


2015-07-17

Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019


2015-07-08

 - Tekst Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Węgliniec- projekt

- Studium- rysunek projektu


2015-07-08

- Tekst Prognozy Oddziaływania na Środowisko do Projektu Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Węgliniec- projekt
- Rysunek Prognozy Oddziaływania na Środowisko- projekt

2015-07-03

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Dotyczy: budowy kanalizacji sanitarnej do budynków przy ul. Mickiewicza nr 5,7,9 w Węglińcu.


2015-06-26

OBWIESZCZENIE o wyłożenu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowana przestrzennego Gminy Węgliniec


2015-05-05

Zawiadomienie o odstąpieniu do wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Węgliniec 


2015-04-28

Obwieszczenie o zmianie terminu wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Węgliniec 


2015-04-21

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Węgliniec 


2014-12-19

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Węglińcu

Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Miejską w Węglińcu uchwały w sprawie włączenia terenów położonych w obrębie Czerwona Woda do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Węgliniec

Wytworzył:
Marek Jeziorny
Udostępnił:
Agnieszka Kołodziej
(2014-12-19 10:15:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Marek Jeziorny
(2021-05-11 13:03:04)