Uchwały Rady Miejskiej Węglińca 2018 rok

Rok 2018

 


Uchwała nr 35_IV_28 z dnia 28 Grudnia 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego )
Uchwała nr 34_IV_28 z dnia 28 Grudnia 2018 r. (w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych )
Uchwała nr 33_IV_28 z dnia 28 Grudnia 2018 r. (w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Węgliniec na rok 2019 )
Uchwała nr 32_IV_28 z dnia 28 Grudnia 2018 r. (w sprawie budżetu gminy Węgliniec na 2019 rok )
Uchwała nr 31_IV_28 z dnia 28 Grudnia 2018 r. (w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec )                                                                                                    

Uchwała nr 30_III_18 z dnia 18 Grudnia 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne )
Uchwała nr 29_III_18 z dnia 18 Grudnia 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego )
Uchwała nr 28_III_18 z dnia 18 Grudnia 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego )
Uchwała nr 27_III_18 z dnia 18 Grudnia 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne )
Uchwała nr 26_III_18 z dnia 18 Grudnia 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego )
Uchwała nr 25_III_18 z dnia 18 Grudnia 2018 r. (w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób... )
Uchwała nr 24_III_18 z dnia 18 Grudnia 2018 r. (w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem... )
Uchwała nr 23_III_18 z dnia 18 Grudnia 2018 r. (w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Węgliniec w prawo.. )
Uchwała nr 22_III_18 z dnia 18 Grudnia 2018 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 788XXXIV17 Rady Miejskiej Węglińca z dn.31.08.2017r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiek... )
Uchwała nr 21_III_18 z dnia 18 Grudnia 2018 r. (w sprawie zmian w budżecie )

Uchwała nr 20_II_18 z dnia 30 Listopada 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego )
Uchwała nr 19_II_18 z dnia 30 Listopada 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne )
Uchwała nr 18_II_18 z dnia 30 Listopada 2018 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 17_II_18 z dnia 30 Listopada 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego )
Uchwała nr 16_II_18 z dnia 30 Listopada 2018 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 15_II_18 z dnia 30 Listopada 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne )
Uchwała nr 14_II_18 z dnia 30 Listopada 2018 r. (w sprawie wyboru delegatów do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej )
Uchwała nr 13_II_18 z dnia 30 Listopada 2018 r. (w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy i Miasta Węgliniec )
Uchwała nr 12_II_18 z dnia 30 Listopada 2018 r. ( w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy i Miasta Węgliniec )
Uchwała nr 140/2018Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2018 r. (w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 12/II/18 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy i Miasta Węgliniec                                                                                                Uchwała nr 11_II_18 z dnia 30 Listopada 2018 r. ( w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy i Miasta Węgliniec)
Uchwała nr 10_II_18 z dnia 30 Listopada 2018 r. (w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec )
Uchwała nr 9_II_18 z dnia 30 Listopada 2018 r. ( w sprawie zmiany uchwały nr 13VII99 z dnia 26.02.1999 r w sprawie wysokości diet za udział w pracach organów gminy, wskazania wiceprzewodniczącego rady do określa)
Uchwała nr 8_II_18 z dnia 30 Listopada 2018 r. ( w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej Węglińca)
Uchwała nr 7_II_18 z dnia 30 Listopada 2018 r. ( w sprawie zmian w budżecie )

Uchwała nr 6_I_18 z dnia 17 Listopada 2018 r. (w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Prawa i Porządku Publicznego)
Uchwała nr 5_I_18 z dnia 17 Listopada 2018 r. (w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej, Prawa i Porządku Publicznego )
Uchwała nr 4_I_18 z dnia 17 Listopada 2018 r. (w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej Węglińca)
Uchwała nr 3_I_18 z dnia 17 Listopada 2018 r. (w sprawie powołania członków stałych komisji Rady Miejskiej Węglińca)
Uchwała nr 2_I_18 z dnia 17 Listopada 2018 r. (w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Węglińca )
Uchwała nr 1_I_18 z dnia 17 Listopada 2018 r. (w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Węglińca)

Uchwała nr 1065_XLVI_18 z dnia 13 listopada 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 1064_XLVI_18 z dnia 13 listopada 2018 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 1063_XLVI_18 z dnia 13 listopada 2018 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 1062_XLVI_18 z dnia 13 listopada 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 1061_XLVI_18 z dnia 13 listopada 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 1060_XLVI_18 z dnia 13 listopada 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 1059_XLVI_18 z dnia 13 listopada 2018 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 35_VI_03 Rady Gminy i Miasta Węgliniec  z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy i Miasta Węgliniec )
Uchwała nr 1058_XLVI_18 z dnia 13 listopada 2018 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 889_XXXVIII_17 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych )
Uchwała nr 1057_XLVI_18 z dnia 13 listopada 2018 r. (w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami na 2019 rok )
Uchwała nr 1056_XLVI_18 z dnia 13 listopada 2018 r. (w sprawie zmian w budżecie)                                                                                                                                                                                                                                                                                 Uchwała nr 1055_XLV_18 z dnia 30 pażdziernika 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 1054_XLV_18 z dnia 30 pażdziernika 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 1053_XLV_18 z dnia 30 pażdziernika 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 1052_XLV_18 z dnia 30 pażdziernika 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
Uchwała nr 1051_XLV_18 z dnia 30 pażdziernika 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 1050_XLV_18 z dnia 30 pażdziernika 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 1049_XLV_18 z dnia 30 pażdziernika 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 1048_XLV_18 z dnia 30 pażdziernika 2018 r. (w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej  i zachodniej części województwa dolnośląskiego, zwanej _Strategią Rozwoju Sudety 2030)
Uchwała nr 1047_XLV_18 z dnia 30 pażdziernika 2018 r. (sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec dla uzdolnionych studentów z terenu Gminy Węgliniec)
Uchwała nr 1046_XLV_18 z dnia 30 pażdziernika 2018 r. (w sprawie zmian w budżecie)
Uchwała nr 1045_XLV_18 z dnia 30 pażdziernika 2018 r. (w sprawie  zmiany załączników  nr 1 i 2 do Uchwały Nr 881XXXVIII17 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 29.12.2017r.  sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i M)
Uchwała nr 1044 XLIV 18 z dnia 25 września 2018 r. (w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu)
Uchwała nr 1043 XLIV 18 z dnia 25 września 2018 r.  (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
Uchwała nr 1042 XLIV 18 z dnia 25 września 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 1041 XLIV 18 z dnia 25 września 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 1040 XLIV 18 z dnia 25 września 2018 r. (w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Węgliniec)
Uchwała nr 1039 XLIV 18 z dnia 25 września 2018 r. (w spr.zmiany załącznika do uchwały nr486XXIII16 Rady Miejskiej Węglińca z dn. 25.10.2016r. w spr.regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom dodatków)
Uchwała nr 1038 XLIV 18 z dnia 25 września 2018 r. (w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla kadry kierowniczej oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, określonych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołachi placówkach prowadzonych przez GminęWęgliniec)
Uchwała nr 1037 XLIV 18 z dnia 25 września 2018 r. (w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec dla uzdolnionych uczniów z terenu Gminy Węgliniec)
Uchwała nr 1036 XLIV 18 z dnia 25 września 2018 r. (w sprawie zmian w budżecie)
Uchwała nr 1035 XLIV 18 z dnia 25 września 2018 r. (w sprawie zmiany załączników  nr 1 i 2 do Uchwały Nr 881XXXVIII17 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 29.12.2017r.  sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta)
Uchwała nr 1034 XLIII 18 z dnia 28 sierpnia 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne )
Uchwała nr 1033 XLIII 18 z dnia 28 sierpnia 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne )
Uchwała nr 1032 XLIII 18 z dnia 28 sierpnia 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego )
Uchwała nr 1031 XLIII 18 z dnia 28 sierpnia 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne )
Uchwała nr 1030 XLIII 18 z dnia 28 sierpnia 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne )
Uchwała nr 1029 XLIII 18 z dnia 28 sierpnia 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego )
Uchwała nr 1028 XLIII 18 z dnia 28 sierpnia 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne )
Uchwała nr 1027 XLIII 18 z dnia 28 sierpnia 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne )
Uchwała nr 1026 XLIII 18 z dnia 28 sierpnia 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne )
Uchwała nr 1025 XLIII 18 z dnia 28 sierpnia 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego )
Uchwała nr 1024 XLIII 18 z dnia 28 sierpnia 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego )
Uchwała nr 1023 XLIII 18 z dnia 28 sierpnia 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego )
Uchwała nr 1022 XLIII 18 z dnia 28 sierpnia 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego )
Uchwała nr 1020 XLIII 18 z dnia 28 sierpnia 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne )
Uchwała nr 1019 XLIII 18 z dnia 28 sierpnia 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne )
Uchwała nr 1018 XLIII 18 z dnia 28 sierpnia 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego )
Uchwała nr 1017 XLIII 18 z dnia 28 sierpnia 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne )
Uchwała nr 1016 XLIII 18 z dnia 28 sierpnia 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego )
Uchwała nr 1015 XLIII 18 z dnia 28 sierpnia 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową )
Uchwała nr 1014 XLIII 18 z dnia 28 sierpnia 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową )
Uchwała nr 1013 XLIII 18 z dnia 28 sierpnia 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego )
Uchwała nr 1012 XLIII 18 z dnia 28 sierpnia 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne )
Uchwała nr 1011 XLIII 18 z dnia 28 sierpnia 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego )
Uchwała nr 1010 XLIII 18 z dnia 28 sierpnia 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne )
Uchwała nr 1009 XLIII 18 z dnia 28 sierpnia 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych )
Uchwała nr 1008 XLIII 18 z dnia 28 sierpnia 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych )
Uchwała nr 1007 XLIII 18 z dnia 28 sierpnia 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele związane z działalnością rolniczą )
Uchwała nr 1006 XLIII 18 z dnia 28 sierpnia 2018 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy części budynku wraz z przynależnym gruntem )
Uchwała nr 1005 XLIII 18 z dnia 28 sierpnia 2018 r. (w sprawie  zmiany uchwały nr 407XIX12 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem, dzierżawę ...)
Uchwała nr 1004 XLIII 18 z dnia 28 sierpnia 2018 r. (w sprawie  przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Węgliniec na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające )
Uchwała nr 1003 XLIII 18 z dnia 28 sierpnia 2018 r. (w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym )
Uchwała nr 1002 XLIII 18 z dnia 28 sierpnia 2018 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 966_XLII_18 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego )
Uchwała nr 1001 XLIII 18 z dnia 28 sierpnia 2018 r. (w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy i Miasta Węgliniec świadczenia pieniężnego Bon opiekuńczy - wieloraczki )
Uchwała nr 1000 XLIII 18 z dnia 28 sierpnia 2018 r. (w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  oraz zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Węgliniec miejsc sprzedaży i podawania napojów )
Uchwała nr   999 XLIII 18 z dnia 28 sierpnia 2018 r. (w sprawie zmian w budżecie )
Uchwała nr   998 XLIII 18 z dnia 28 sierpnia 2018 r. (w sprawie zmiany załączników  nr 1 i 2 do Uchwały Nr 881XXXVIII17 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 29.12.2017r.  sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec )

Uchwała nr 997 XLII 18 z dnia 26 Czerwca.2018 r. (w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu kopalni w osadzie Zielonka (obręb Stary Węgliniec )
Uchwała nr 996 XLII 18 z dnia 26 Czerwca.2018 r. (w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Węgliniec dla terenu położonego w obrębie Stary )
Uchwała nr 995 XLII 18 z dnia 26 Czerwca.2018 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 209/XVI/16 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stary Węgliniec )
Uchwała nr 994 XLII 18 z dnia 26 Czerwca.2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową )
Uchwała nr 993 XLII 18 z dnia 26 Czerwca.2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego )
Uchwała nr 992 XLII 18 z dnia 26 Czerwca.2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego )
Uchwała nr 991 XLII 18 z dnia 26 Czerwca.2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego )
Uchwała nr 990 XLII 18 z dnia 26 Czerwca.2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego )
Uchwała nr 989 XLII 18 z dnia 26 Czerwca.2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego )
Uchwała nr 988 XLII 18 z dnia 26 Czerwca.2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego )
Uchwała nr 987 XLII 18 z dnia 26 Czerwca.2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne )
Uchwała nr 986 XLII 18 z dnia 26 Czerwca.2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne )
Uchwała nr 985 XLII 18 z dnia 26 Czerwca.2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego )
Uchwała nr 984 XLII 18 z dnia 26 Czerwca.2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego )
Uchwała nr 983 XLII 18 z dnia 26 Czerwca.2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego )
Uchwała nr 982 XLII 18 z dnia 26 Czerwca.2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego )
Uchwała nr 981 XLII 18 z dnia 26 Czerwca.2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego )
Uchwała nr 980 XLII 18 z dnia 26 Czerwca.2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego )
Uchwała nr 979 XLII 18 z dnia 26 Czerwca.2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu garażu )
Uchwała nr 978 XLII 18 z dnia 26 Czerwca.2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne )
Uchwała nr 977 XLII 18 z dnia 26 Czerwca.2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego )
Uchwała nr 976 XLII 18 z dnia 26 Czerwca.2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową )
Uchwała nr 975 XLII 18 z dnia 26 Czerwca.2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową )
Uchwała nr 974 XLII 18 z dnia 26 Czerwca.2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne )
Uchwała nr 973 XLII 18 z dnia 26 Czerwca.2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne )
Uchwała nr 972 XLII 18 z dnia 26 Czerwca.2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego )
Uchwała nr 971 XLII 18 z dnia 26 Czerwca.2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową )
Uchwała nr 970 XLII 18 z dnia 26 Czerwca.2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne )
Uchwała nr 969 XLII 18 z dnia 26 Czerwca.2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową )
Uchwała nr 968 XLII 18 z dnia 26 Czerwca.2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne )
Uchwała nr 967 XLII 18 z dnia 26 Czerwca.2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego i zawarcie umowy użyczenia nieruchomości Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie )
Uchwała nr 966 XLII 18 z dnia 26 Czerwca.2018 r. (w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego )
Uchwała nr 965 XLII 18 z dnia 26 Czerwca.2018 r. (w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 313_XLII_10 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 17 września 2010r. w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Społecznemu w Węglińcu )
Uchwała nr 964 XLII 18 z dnia 26 Czerwca.2018 r. (w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec )
Uchwała nr 963 XLII 18 z dnia 26 Czerwca.2018 r. (w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu na realizację zadań bieżących )
Uchwała nr 962 XLII 18 z dnia 26 Czerwca.2018 r. (w sprawie zmian w budżecie )
Uchwała nr 961 XLII 18 z dnia 26 Czerwca.2018 r. (w sprawie zmiany załączników do uchwały nr 881_XXXVIII_17 z dnia 29 grudnia 2017 r w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec )
Uchwała nr 960 XLII 18 z dnia 26 Czerwca.2018 r. (w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok )
Uchwała nr 959 XLII 18 z dnia 26 Czerwca.2018 r. (w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Węgliniec za 2017 rok )
Uchwała nr 958 XLII 18 z dnia 26 Czerwca.2018 r. (w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Węgliniec za 2017 rok )

Uchwała nr 957 XLI 18 z dnia 26.Kwietnia.2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 956 XLI 18 z dnia 26.Kwietnia.2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 955 XLI 18 z dnia 26.Kwietnia.2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 954 XLI 18 z dnia 26.Kwietnia.2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 953 XLI 18 z dnia 26.Kwietnia.2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 952 XLI 18 z dnia 26.Kwietnia.2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 951 XLI 18 z dnia 26.Kwietnia.2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 950 XLI 18 z dnia 26.Kwietnia.2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 949 XLI 18 z dnia 26.Kwietnia.2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 948 XLI 18 z dnia 26.Kwietnia.2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 947 XLI 18 z dnia 26.Kwietnia.2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 946 XLI 18 z dnia 26.Kwietnia.2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 945 XLI 18 z dnia 26.Kwietnia.2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 944 XLI 18 z dnia 26.Kwietnia.2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 943 XLI 18 z dnia 26.Kwietnia.2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 942 XLI 19 z dnia 26.Kwietnia.2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu zabudowanego nie kubaturowo)
Uchwała nr 941 XLI 18 z dnia 26.Kwietnia.2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 940 XLI 18 z dnia 26.Kwietnia.2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu garażu)
Uchwała nr 939 XLI 18 z dnia 26.Kwietnia.2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 938 XLI 18 z dnia 26.Kwietnia.2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 937 XLI 18 z dnia 26.Kwietnia.2018 r. (w sprawie zmiany przebiegu ulicy Partyzantów i ulicy Sikorskiego zaliczonych do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec)
Uchwała nr 936 XLI 18 z dnia 26.Kwietnia.2018 r. (w sprawie zmian w budżecie)
Uchwała nr 935 XLI 18 z dnia 26.Kwietnia.2018 r. (w sprawie zmiany załączników do uchwały nr 881_XXXVIII_17 z dnia 29 grudnia 2017 r w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec)

Uchwała nr 934 XL 18 z dnia 29 Marca 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 933 XL 18 z dnia 29 Marca 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 932 XL 18 z dnia 29 Marca 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
Uchwała nr 931 XL 18 z dnia 29 Marca 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 930 XL 18 z dnia 29 Marca 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 929 XL 18 z dnia 29 Marca 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
Uchwała nr 928 XL 18 z dnia 29 Marca 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 927 XL 18 z dnia 29 Marca 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 926 XL 18 z dnia 29 Marca 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 925 XL 18 z dnia 29 Marca 2018 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 904_XXXIX_18 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego)
Uchwała nr 924 XL 18 z dnia 29 Marca 2018 r. (w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Dolnośląskiego nr NK-N.4131.148.4.2017.FZ z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy)
Uchwała nr 923 XL 18 z dnia 29 Marca 2018 r. (w sprawie przyjęcia  Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Węgliniec w 2018 roku)
Uchwała nr 922 XL 18 z dnia 29 Marca 2018 r. (w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Węgliniec dla osób prawnych lub osób fizycznych  prowadzących niepubliczne przedszkola.)
Uchwała nr 921 XL 18 z dnia 29 Marca 2018 r. (w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr 825XXXIV17 Rady Miejskiej Węglińca dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym)
Uchwała nr 920 XL 18 z dnia 29 Marca 2018 r. (w sprawie udzielenia dotacji)
Uchwała nr 919 XL 18 z dnia 29 Marca 2018 r. (w sprawie zmian w budżecie)
Uchwała nr 918 XL 18 z dnia 29 Marca 2018 r. (w sprawie zmiany załączników  nr 1 i 2 do Uchwały Nr 881XXXVIII17 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 29.12.2017r.  sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miast)

Uchwała nr 917 XXXIX 18 z dnia 27 lutego 2018 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 916 XXXIX 18 z dnia 27 lutego 2018 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 915 XXXIX 18 z dnia 27 lutego 2018 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 914 XXXIX 18 z dnia 27 lutego 2018 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 913 XXXIX 18 z dnia 27 lutego 2018 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 912 XXXIX 18 z dnia 27 lutego 2018 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 911 XXXIX 18 z dnia 27 lutego 2018 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 910 XXXIX 18 z dnia 27 lutego 2018 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu)
Uchwała nr 909 XXXIX 18 z dnia 27 lutego 2018 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 908 XXXIX 18 z dnia 27 lutego 2018 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 907 XXXIX 18 z dnia 27 lutego 2018 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 906 XXXIX 18 z dnia 27 lutego 2018 r. ( w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości)
Uchwała nr 905 XXXIX 18 z dnia 27 lutego 2018 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego i zawarcie umowy użyczenia nieruchomości Szkoły Podstawowej w Ruszowie oraz Szkoły Podstawowej)
Uchwała nr 904 XXXIX 18 z dnia 27 lutego 2018 r. ( w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego)
Uchwała nr 903 XXXIX 18 z dnia 27 lutego 2018 r. ( w sprawie podziału Gminy Węgliniec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych)
Uchwała nr 902 XXXIX 18 z dnia 27 lutego 2018 r. ( w sprawie podziału Gminy Węgliniec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu)
Uchwała nr 901 XXXIX 18 z dnia 27 lutego 2018 r. ( w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego)
Uchwała nr 900 XXXIX 18 z dnia 27 lutego 2018 r. ( w sprawie zmian w budżecie)
Uchwała nr 899 XXXIX 18 z dnia 27 lutego 2018 r. ( w sprawie zmiany załączników do uchwały nr 881_XXXVIII_17 z dnia 29 grudnia 2017 r w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec)

Wytworzył:
Udostępnił:
Jeziorny Marek
(2018-03-05 08:27:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Jeziorny Marek
(2019-11-04 09:28:21)