☰ Menu Prawe Menu ☰
BIP WĘGLINIEC

Czwartek 30.11.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kierownictwo Urzędu - Burmistrz

 

Burmistrz Gminy i Miasta WęgliniecFunkcję Burmistrza sprawuje Mariusz Wieczorek

Tel: 75 7712 556, 75 7712 552, 75 7712 792,
 

Zadania Burmistrza
 

Burmistrz jako kierownik Urzędu zapewnia warunki do sprawnej jego pracy oraz prawidłowego funkcjonowania, szczególnie poprzez:

 1. właściwy podział zadań między członków kierownictwa Urzędu tj: Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika,
 2. prawidłowe określenie zasad wykonywania zadań oraz form i metod pracy pracowników Urzędu i wszystkich jednostek organizacyjnych,
 3. ustalanie zakresów czynności dla pracowników Urzędu,
 4. stosowanie właściwej polityki kadrowej w Urzędzie preferującej faktyczne kwalifikacje i kompetencje,
 5. właściwe i terminowe załatwianie spraw obywateli.

Ponadto Burmistrz:

 1. kieruje bieżącymi sprawami gminy,
 2. reprezentuje gminę na zewnątrz,
 3. w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
 4. wydaje decyzje z zakresu administracji publicznej w indywidualnych sprawach,
 5. składa jednoosobowo oświadczenie woli związane z prowadzeniem bieżącej działalności gminy,
 6. prowadzi gospodarkę finansową gminy,
 7. ogłasza uchwały Rady Miejskiej w tym uchwały budżetowe i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkłada uchwały Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
 8. odpowiada za wykorzystanie mienia gminnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie w tej sprawie wniosków i propozycji Radzie,
 9. koordynuje działalność służb użyteczności publicznej,
 10. załatwia wnioski i postulaty posłów i senatorów oraz interpelacje radnych,
 11. nawiązuje stosunek pracy z pracownikami samorządowymi oraz je rozwiązuje,
 12. podejmuje i inicjuje działania w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone dla innych organów,
 13. wykonuje inne zadania zastrzeżone do kompetencji Burmistrza przepisami prawa, uchwałami Rady.

         Zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Papla Marcin
(2006-09-29 07:40:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Papla Marcin
(2018-11-19 10:07:53)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 27934