☰ Menu Prawe Menu ☰
BIP WĘGLINIEC
Grafika zawierająca herb BIP WĘGLINIEC

Poniedziałek 27.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rok 2021

 

 


2021.09.06

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA

Dotyczy: postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na   "Eksploatacji złoża iłów kamionkowych "Zebrzydowa Zachód" w Zielonce, gm. Węgliniec, woj. dolnośląskie" planowanego do realizacji w rejonie miejscowości Zielonka, położonej w gminie Węgliniec, w powiecie zgorzeleckim, w województwie dolnośląskim.
Obwieszczenie pdf
Obwieszczenie docx


2021-08-13
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2021-2030.
Sprawozdanie pdf.
Sprawozdanie docx.

2021-08-12
INFORMACJA
Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec informuje, że w dniu 05 sierpnia 2021r. do Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Seniorzy Gminy Węgliniec na realizację zadania: „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” zadanie zlecone w trybie art. 19a pn. Wyjazd seniorów z gminy Węgliniec do Opery Wrocławskiej.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-08-12
INFORMACJA
Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec informuje, że w dniu 06 sierpnia 2021r. do Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec wpłynęła oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy Start w Ruszowie na realizację zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez zadania zlecone w trybie art. 19a pn. Prowadzenie działalności statutowej na rzecz organizacji i promocji wydarzeń sportowo-rekreacyjnych w gminie Węgliniec .
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021.08.05
INFORMACJA
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Przebudowa stacji Węgliniec
Informacja pdf.
Informacja docx


2021.07.08
OBWIESZCZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 08 lipca 2021 r. wydana została decyzja znak: 1K.6220.3.7.2021 .OS o środowiskowych uwarunkowaniach dla „przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu zbierania surowców wtórnych na działce numer 5/9 obręb 1 miasta Węgliniec”

Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.
Decyzja pdf.
Decyzja docx.


2021.07.08
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - informacja do publicznej wiadomości
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu zbierania surowców wtórnych na działce nr 5/9 obręb 1 miasta Węgliniec
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.


2021.07.02
Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2021-2030
Sprawozdanie pdf.
Sprawozdanie docx.


2021.07.01
STRATEGIA ROZWOJU GMINY i MIASTA WĘGLINIEC - KONSULTACJE SPOŁECZNE
Zaproszenie do konsultacji.pdf
Zaproszenie do konsultacji.docx
Zarządzenie nr 58_2021.pdf
Zarządzenie nr 58_2021.docx
Strategia Gminy Węgliniec.pdf
Strategia Gminy Węgliniec.docx
Formularz uwag konsultacje społeczne.pdf
Formularz uwag konsultacje społeczne.docx


2021.06.08
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC

Dotyczy: Zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.


2021.06.01

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH - KONSULTACJE SPOŁECZNE

Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.
Zarządzenie nr 39 pdf.
Zarządzenie nr 39 docx.
Formularz zgłoszeniowy pdf.
Formularz zgłoszeniowy docx.
Projekt Węgliniec SRPS pdf.
Projekt Węgliniec SRPS docx.


2021.05.31

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC
Dotyczy : „Przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu zbierania surowców wtórnych na działce numer 5/9 obręb 1 miasta Węgliniec”
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie doc.


2021.05.21
INFORMACJA
Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec informuje, że w dniu 18 maja 2021 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu wpłynęła oferta złożona przez Klub Trzeźwych przyjaciół „Iskierka Nadziei „ w Węglińcu na realizację zadania publicznego „Organizacja spotkania członków Klubu oraz zaproszonych gości z okazji 10-lecia jego powstania”
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021.05.07
OBWIESZCZENIE
Dotyczy: Wystąpienia o opinię do organów współdziałających w związku z rozpatrywaną sprawą w przedmiocie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla „przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu zbierania surowców wtórnych.
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.


2021.05.05
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla „przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu zbierania surowców wtórnych na działce numer 5/9 obręb 1 miasta Węgliniec”
Zawiadomienie .pdf
Zawiadomienie docx


2021.05.04
Projekt MPZP dla terenu kopalni w osadzie Zielonka (obręb Stary Węgliniec)
Uchwała Rady Miejskiej w Węglińcu
pdf. - docx
Prognoza oddziaływania na środowisko
pdf. - docx
Rysunek 1
Rysunek 2


2021.04.27
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu kopalni w osadzie Zielonka (obręb Stary Węgliniec)
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.


2021.03.23

Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji dla przedszkola publicznego na rok 2021.

pdf   -   docx


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC

 

Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx. 

 Rok 2020

 


2020.12.31

OGŁOSZENIE
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkola publicznego na rok 2020.
Ogłoszenie


2020.12.14

OGŁOSZENIE

 Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Położonych na obszarze Miasta Węgliniec

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4


2020.11.11

OGŁOSZENIE

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na obszarze miasta Węgliniec
Ogłoszenie


2020.10.28
OGŁOSZENIE
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkola publicznego na rok 2020.

Ogłoszenie


2020.10.01
Protokół z przebiegu konsultacji dotyczących projektu rocznego programu współpracy Gminy Węgliniec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2020
Protokół


2020.06.29
OGŁOSZENIE
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkola publicznego na rok 2020.

Ogłoszenie


2020.06.19
WYTYCZNE PRZECIWEPIDEMICZNE GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
Wytyczne


2019.10.24
OGŁOSZENIE
Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji dla przedszkola publicznego na rok 2019.

Ogłoszenie


2019.05.29
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „ Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu”
Zawiadomienie


2019.05.24
OGŁOSZENIE
Dotyczy: zgłaszania kandydatów na ławnika do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu kadencji 2020-2023
Ogłoszenie
Lista osób popierających kandydata na ławnika
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika


2019.04.19
OGŁOSZENIE
Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji dla przedszkola publicznego na rok 2019.

Ogłoszenie


2019.04.17
ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY WĘGLINIEC
Prognoza oddziaływania na środowisko
Zmiana studium
Studium rysunek prognozy
Studium rysunek prognozy wyłożenie
Studium rysunek zmiany kopalnia
Studium rysunek zmiany kopalnia fragment


2019.04.05
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Węgliniec
Obwieszczenie


2019.02.18
OGŁOSZENIE
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkola publicznego na rok 2019.

Ogłoszenie 

 

Rok 2018


2018.10.25
OGŁOSZENIE
Zaktualizowana podstawowa kwoty dotacji dla przedszkola publicznego na rok 2018.

Ogłoszenie


2018.04.03
OGŁOSZENIE
Zaktualizowana podstawowa kwoty dotacji dla przedszkola publicznego na rok 2018.

Ogłoszenie


2018.03.08
Projekt zmiany Uchwały nr 209/XVI/16 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 23 lutego 2016 r.

Uchwała
Prognoza
Rysunek Planu
Prognoza odziaływania na środowisko


2018-02-08
Ogłoszenie
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec

  

 

Rok 2017


2017-03-08
Zarządzenie
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Węgliniec.
Zarządzenie


2017-02-01
OGŁOSZENIE
„Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera/Partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020".
Ogłoszenie


2017-01-31
Ogłoszenie
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
Ogłoszenie


2017-01-31
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
ObwieszczenieRok 2016

 2016-11-02

Projekt mpzp terenów położonych we wsi Czerwona Woda – wyłożenie do publicznego wglądu

Ryszunek

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO SPORZĄDZONA DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POŁOŻONYCH WE WSI CZERWONA WODA

Rysunek


 

2016-10-21

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Czerwona Woda

2016-10-06

Protokół z przebiegu konsultacji dot. projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Węgliniec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2017 r.

2016-07-19

PROJEKT MPZP WĘGLINIEC - wyłożenie do publicznego wglądu.


2016-07-19

PROJEKT MPZP RUSZÓW - wyłożenie do publicznego wglądu.


2016-07-12

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


2016-05-20

OGŁOSZENIE zawiadamiające strony o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


2016-04-25

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych wsi Piaseczna, Jagodzin i Kościelna Wieś


2016-03-09

PROJEKT MPZP LEŚNICZÓWKA DĘBÓWEK – PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO SPORZĄDZONA DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE LEŚNICZÓWKI DĘBÓWEK

ZMIANY MPZP TERENU W REJONIE LEŚNICZÓWKI DĘBÓWEK- PROGNOZA

ZMIANY MPZP TERENU W REJONIE LEŚNICZÓWKI DĘBÓWEK- PROJEKT


2016-02-22

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Czerwona Woda


2016-01-05

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego- Dębówek- projekt z prognozą

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego-  Okrąglica-Rychlinek- projekt z prognozą

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego- Polana- projekt z prognozą


 2015-12-02

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC o wyłożeniu do publicznego wglądu projeków: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czerwona Woda, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zielonka i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stary Węgliniec


2015-11-24

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC o wyłożeniu do publicznego wglądu projeków: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czerwona Woda, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zielonka i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stary Węgliniec


2015-10-27

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Węglińcu


2015-08-20

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Z DNIA 23.07.2015 R. O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO


2015-07-17

Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019


2015-07-08

 - Tekst Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Węgliniec- projekt

- Studium- rysunek projektu


2015-07-08


2015-07-03

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Dotyczy: budowy kanalizacji sanitarnej do budynków przy ul. Mickiewicza nr 5,7,9 w Węglińcu.


2015-06-26

OBWIESZCZENIE o wyłożenu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowana przestrzennego Gminy Węgliniec


2015-05-05

Zawiadomienie o odstąpieniu do wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Węgliniec 


2015-04-28

Obwieszczenie o zmianie terminu wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Węgliniec 


2015-04-21

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Węgliniec 


2014-12-19

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Węglińcu

Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Miejską w Węglińcu uchwały w sprawie włączenia terenów położonych w obrębie Czerwona Woda do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Węgliniec

Wytworzył:
Marek Jeziorny
Udostępnił:
Agnieszka Kołodziej
(2014-12-19 10:15:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Marek Jeziorny
(2021-09-09 10:03:26)
 
 
liczba odwiedzin: 1176257

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X