Rok 2022

 

Rok 2024


2024-05-21
OGŁOSZENIE
Dotyczy: Konsultacje społeczne do Strategii ZIT ZOI dobiegły końca.
Sprawozdanie pdf.
Sprawozdanie docx.


2024-05-20
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
Dotyczy: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej między miejscowościami Czerwona Woda i Węgliniec”.
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.


2024-05-07
OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Dotyczy: „Modernizacja linii 220 kV Mikułowa — Leśniów”
Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie.docx


2024-04-24
OGŁOSZENIE
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkola publicznego na rok 2024.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.


2024-04-24
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec o wystąpieniu o opinię do organów współdziałających
Dotyczy: „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej między miejscowościami Czerwona Woda i Węgliniec”
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.


2024-04-22
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec o wszczęciu postępowania
Dotyczy: „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej między miejscowościami Czerwona Woda i Węgliniec”
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.


2024-04-09
OBWIESZCZENIE
Dotyczy: Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027.

1. Obwieszczenie
2. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Integracji na Lata 2021-2027
3. Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla Projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru
    Integracji na Lata 2021-2027
4. Elementy Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Zachodniego Obszaru Integracji
5. Załącznik graficzny
6. Formularz zgłaszania uwag


2024-04-08
Konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027
Konsultacje społeczne pdf.
Konsultacje społeczne docx.


2024-03-14
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
Dotyczy: Wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek użytkownika wieczystego - Przedsiębiorstwa „Stolbud" Sp. z o.o. w Ruszowie przy ul. Lipowej 10 w sprawie podziału nieruchomości stanowiącej działkę nr 117/71 położonej w Ruszowie.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2024-01-31
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 30 stycznia 2024 r.
Dotyczy: Okręgów wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego zarządzonych
na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.


2024-01-17
Plany postępowań 2024 - Aktualizacja
Plany postępowań 2024


2024-01-16
OGŁOSZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
Dotyczy: Projektu Uchwały Rady Miejskiej Węglińca w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze Gminy Węgliniec w 2024 roku.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Projekt uchwały.pdf

2024-01-15
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
Dotyczy: „Rozbudowa Instalacji do Frezowania Opon na Terenie Cumiana Opony Polska Sp. Z O.O. Przy Ul. Lipowej 10 w Ruszowie (Gm. Węgliniec)”.
Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie docx.
Decyzja pdf.
Decyzja docx.
Załączniknr do decyzji .pdf
Załączniknr do decyzji docx.

2024-01-08
OBWIESZCZENIE
Dotyczy: O zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie.docx.


2024-01-03
ZAWIADOMIENIE
Dotyczy: Terminu obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.
Zawiadomienie pdf
Zawiadomienie docx.


2024-01-03
OBWIESZCZENIE
Dotyczy: Odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Węgliniec na lata
2024-2027 z perspektywą do roku 2031”
Obwieszczenie.pdf
Obwieszczenie.docx. 

 

Rok 2023


2023-12-29
OGŁOSZENIE
Dotyczy : Podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola publicznego i statystycznej liczby dzieci w przedszkolu publicznych
Ogłoszenie.pdf


2023-12-05
OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 17 listopada 2023 r.
Dotyczy: Postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn.: „Modernizacja linii 220 kV Mikułowa - Leśniów”
Obwieszczenie pdf
Obwieszczenie docx.


2023-12-05
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
Dotyczy: Polowania zbiorowego na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny Nadleśnistwa Pieńsk
Ogłoszenie


2023-12-04
OGŁOSZENIE
Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Czerwonej Wodzie – Działka nr 1668
Informacja


2023-11-28
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
Dotyczy: „Rozbudowa Instalacji do frezowania opon na terenie Cumiana Opony Polska Sp. Z O.O. Przy ul. Lipowej 10 w Ruszowie (Gm. Węgliniec).
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.


2023-11-23
OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 17 listopada 2023 r.
Dotyczy: (w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenia nr 447 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie dolnośląskim.)
Obwieszczenie pdf


2023-11-22
INFORMACJA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Dotyczy: Przystąpienie do opracowania projektu uchwały ws. zmiany uchwały nr LVI1/1201/23 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2023 r.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2023-11-20
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
Dotyczy: Polowania zbiorowego Koła Łowieckiego „WIENIEC” 
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.
Plan polowań


2023-11-09
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
Dotyczy: Polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „WIENIEC”  w sezonie 2023/2024.
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.
Plan polowań pdf.


2023-11-08
PODANIE INFORMACJI DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
Dotyczy: „Budowa zespołu obiektów budowlanych przemysłowo – magazynowo - usługowych z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz zapleczem socjalno-biurowym na działce o nr ew. 100/10 obręb Strzelno gmina Pieńsk”.
Informacja pdf.
Informacja docx.
Decyzja środowiskowa pdf


2023-11-06
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
Dotyczy: Polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Krzyżówka” Bolesławiec ZO Jelenia Góra w sezonie 2023/2024.
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.
Plan polowań pdf.


2023-10-31
OBWIESZCZENIE Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec
Dotyczy: Polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „PIĘTNASTKA” w obw.28 Węgliniec.
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.
Plan polowań docx.


2023-10-31
OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Dolnośląskiego
Dotyczy: Sporządzenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie zmiany uchwały nr XV/381/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodu łowieckiego do kategorii, jednocześnie
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.


2023-10-30
OGŁOSZENIE
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkola publicznego na rok 2023.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.


2023-10-13
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
Dotyczy: Informacji o polowaniach zbiorowych Koła Łowieckiego „SŁONKA” w sezonie 2023/2024.
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.
Plan polowań.pdf


2023-10-11
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
Dotyczy: Informacji o przystąpieniu do sporządzenia: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych terenów
położonych na obszarze wsi Piaseczna, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czerwona Woda, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych terenów położonych na obszarze wsi Stary Węgliniec oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych terenów położonych na obszarze wsi Kościelna Wieś.
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.


2023-10-09
Informacja o czasowym zamknięciu Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Węglińcu.


2023-10-05
ZAWIADOMIENIE OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania
Dotyczy: „Budowa zespołu obiektów budowlanych przemysłowo-magazynowo- usługowych z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz zapleczem socjaino- biurowym na działce o nr ew. 100/10 obręb Strzelno gmina Pieńsk”.
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.


2023-09-29
OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Dotyczy: budowie obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej 10999_L282_Ruszow_001 na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., na linii kolejowej nr 282 relacji Miłkowice - Żary w km 75,499 w ramach projektu „POliŚ 5.1-20 Budowa infrastruktury systemu ERTMS GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS”
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.


2023-09-27
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
Dotyczy: „Rozbudowa Instalacji do frezowania opon na terenie Cumiana Opony Polska Sp. Z O.O. Przy ul. Lipowej 10 w Ruszowie (Gm. Węgliniec).
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.


2023-09-18
Zawiadomienie Burmistrza MiG Pieńsk o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa zespołu obiektów budowlanych przemysłowo-magazynowo-usługowych..."
Zawiadomienie.pdf


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC
Dotyczy: Polowania Koła Łowieckiego „Knieja”
"Obwieszczenie"
"Informacja"


2023-08-31
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC
Dotyczy: Polowania Koła Łowieckiego „Piętnastka”
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx
Informacja pdf.


2023-08-31
OGŁOSZENIE
Dotyczy: Informacji podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2023-2030
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.


2023-08-28
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC
Dotyczy: Polowania Koła Łowieckiego „OSTOJA”
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx
Informacja pdf.


2023-08-08
OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Dotyczy: „Modernizacja linii 220kV Mikułowa - Leśniów”
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.


2023-08-07
ZAWIADOMIENIE
Dotyczy: Zamiaru przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2023-08-07
OBWIESZCZENIE Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim
Dotyczy: Wszczęcia postępowania na wniosek z dnia 21.07.2023 r. (data wpływu: 24.07.2023 r.) przedłożony przez pełnomocnika Pana Daniela Sadowskiego działającego w imieniu i na rzecz PGL Lasów Państwowych Nadleśnictwo Węgliniec z/s ul. Piłsudskiego 6, 59-940 Węgliniec w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych.)
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.

2023-07-27
OBWIESZCZENIE Zarząd Województwa Dolnośląskiego
Dotyczy: przyjęcia przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego
Uchwały nr LVII/1201/23 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie aktualizacji programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dn. 20.07.2023 r. poz. 4378)
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.

2023-07-18
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
Dotyczy: „Rozbudowa Instalacji do frezowania opon na terenie Cumiana Opony Polska Sp. Z O.O. Przy Ul. Lipowej 10 w Ruszowie (Gm. Węgliniec).
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.


2023-07-14
OGŁOSZENIE
Gminny Program Rewitalizacji Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2023-2030 konsultacje społeczne
Link


2023-07-14
OBWIESZCZENIE Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim
Dotyczy: Wszczęcia postępowania na wniosek z dnia 27.03.2023 r. (data uzupełnienia: 05.06.2023 r.) złożony przez pełnomocnika Wspólnoty Mieszkaniowej z/s ul. Główna 39, 59-940 Stary Węgliniec
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.


2023-07-12
OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Dotyczy: Wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn.: „Modernizacja linii 220 kV Mikułowa - Leśniów”
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.


2023-06-20
OGŁOSZENIE
Dotyczy: Zgłaszania kandydatów na ławnika do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu kadencji 2024-2027
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
Załączniki


2023-06-13
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
Dotyczy: Budowa zespołu obiektów budowlanych przemysłowo- magazynowo - usługowych z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz zapleczem socjalno- biurowym na działce o nr ew. 100/10 obręb Strzelno gmina Pieńsk”
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.


2023-06-12
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
Dotyczy: „Rozbudowa Instalacji do frezowania opon na terenie Cumiana Opony Polska Sp. Z O.O. Przy Ul. Lipowej 10 w Ruszowie (Gm. Węgliniec).
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.


2023-05-12
INFORMACJA
Dotyczy: Zakup końcowy węgla
Informacja pdf.
Informacja docx.


2023-04-28
OBWIESZCZENIE Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim
Dotyczy: Wszczęcia postępowania na wniosek z dnia 23.09.2022 r. (data wpływu: 28.03.2023 r.) przedłożony przez pełnomocnika Gminy Iłowa z/s ul. Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie piętrzenia wód powierzchniowych rzeki Mała Czerna
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.


2023.04.20
OGŁOSZENIE
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkola publicznego na rok 2023.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx


2023-04-18
OBWIESZCZENIE Zarząd Województwa Dolnośląskiego
Dotyczy: Zarząd Województwa Dolnośląskiego zawiadamia, że w uzgodnieniu z właściwym organem odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu Ochrona środowiska"
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.


2023-04-06
OBWIESZCZENIE Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim
Dotyczy: Wszczęcia postępowania na wniosek znak: SA.271.2.2021 z dnia 22.02.2023 r. (data uzupełnienia: 20.03.2023 r.) przedłożony przez PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Węgliniec.
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.


2023-04-04
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
Dotyczy: „Rozbudowa Instalacji Do Frezowania Opon Na Terenie Cumiana Opony Polska Sp. Z 0.0. Przy Ul. Lipowej 10 W Ruszowie (Gm. Węgliniec)
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.


2023-03-24
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o przedłużeniu terminu
Dotyczy: „Budowa zespołu obiektów budowlanych przemysłowo-magazynowo- usługowych z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz zapleczem socjalno-biurowym na działce o nr ew.-100/10 obręb Strzelno gmina Pieńsk”
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2023-03-09
OBWIESZCZENIE
Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx


2023-03-02
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
Dotyczy: „Rozbudowa Instalacji Do Frezowania Opon Na Terenie Cumiana Opony Polska Sp. Z 0.0. Przy Ul. Lipowej 10 W Ruszowie (Gm. Węgliniec)
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.


2023-02-24
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
Dotyczy: „Rozbudowa Instalacji Do Frezowania Opon Na Terenie Cumiana Opony Polska Sp. Z 0.0. Przy Ul. Lipowej 10 W Ruszowie (Gm. Węgliniec)
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.


2023-02-24
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
Dotyczy: Przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Instalacji Do Frezowania Opon Na Terenie Cumiana Opony Polska Sp. Z 0.0. Przy Ul. Lipowej 10 W Ruszowie (Gm. Węgliniec)
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.


2023-02-10
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC
Dotyczy: „Gminny Program Rewitalizacji Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2023-2030”
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.


2023-01-25
OBWIESZCZENIE
Dotyczy: „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Czerwonej Wodzie”.
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.
Decyzja pdf.
Decyzja docx.


2023-01-03
ZAWIADOMIENIE
Dotyczy: Terminu obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.

2023-01-02
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE
Zawiadamiam strony postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy.
Dotyczy: „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Czerwonej Wodzie”
Obwieszczenie - Zawiadomienie.pdf.
Obwieszczenie - Zawiadomienie.docx.


2023-01-02
OBWIESZCZENIE O ZEBRANYCH DOWODACH I MATERIAŁACH SPRAWY PRZED WYDANIEM DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
Dotyczy: „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Czerwonej Wodzie”
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.


 

 

 

 

Rok 20222022.12.30
OGŁOSZENIE
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkola publicznego na rok 2023.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx


2022-12-16|
OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC
Dotyczy: Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Czerwonej Wodzie,
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.


2022-12-15
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC
Dotyczy: Polowania Koła Łowieckiego „OSTOJA”
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx
Informacja pdf.
Informacja docx.2022-11-23
ZAWIADOMIENIE O UNIEWŻNIENIU POSTĘPOWANIA
dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu

Zawiadomienie


2022-11-23
ZAPYTANIE OFERTOWE
dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu

Zapytanie ofertowe


2022-11-16
Zarządzenie nr  115  / 2022 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 16 listopada 2022 r.
Dotyczy: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2023 przez organizacje pozarządowe.  
Zarządzenie pdf.    
Zarządzenie docx.
Załącznik


2022-11-16
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC
Dotyczy: Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Czerwonej Wodzie,
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.


2022-11-09
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC
Dotyczy:„Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Czerwonej Wodzie”
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.


2022-11-09
OBWIESZCZENIE
o wystąpieniu o opinię do organów współdziałających
Dotyczy: „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Czerwonej Wodzie”,
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.


2022-11-08
INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA PRZEPROWADZONE KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY WĘGLINIEC W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI NA TERENIE GMINY WĘGLINIEC WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-11-04
INFORMACJA
Informacja o przystąpieniu Gminy Węgliniec do zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Węgliniec.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 2 listopada 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), informuję że GMINA Węgliniec przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec
Mariusz Wieczorek


2022-11-02
INFORMACJA
Dotyczy: Strategi Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych zachodniego Obszaru Integracji - Konsultacje Społeczne
Zaproszenie do konsultacji społecznych
Strategia ZIT ZOI 2.1


2022-10-28
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC
Dotyczy: „Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „WIENIEC” w Zgorzelcu NA SEZON ŁOWIECKI 2022-2023
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.
Załącznik


2022-10-14
INFORMACJA
Dotyczy: Przystąpieniu do opracowania projektu „Aktualizacja Programu ochrony powietrza”
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-10-12
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC
Dotyczy: „Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „PIĘTNASTKA” w obwodzie nr 28.
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.
Załącznik


2022-10-06
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC
Dotyczy: „Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego SŁONKA” w sezonie łowieckim 2022/2023.
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.
Załącznik


2022-09-19
KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI NA TERENIE GMINY WĘGLINIEC
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.
Formularz pdf.
Formularz docx.
Zarządzenie pdf.
Zarządzenie docx.
Diagnoza pdf
Diagnoza docx.
Załączniki


2022-09-13
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU
Dotyczy: Budowa zespołu obiektów budowlanych przemysłowo-magazynowo-usługowych z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz zapleczem socjalno-biurowym na działce o nr ew. 100/10 obręb Strzelno gmina Pieńsk”,
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2022-09-01
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA GIM WĘGLINIEC NR 86 Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2022R.
(w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektu „Rocznego programu współpracy gminy Węgliniec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2023”.
pdf.  -  docx.   Załączniki


2022-08-26O
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC
Dotyczy: „Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „KNIEJA” w sezonie łowieckim 2022/2023.
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.
Załącznik


2022-08-24
OBWIESZCZENIE
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.


2022-08-19
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC
Dotyczy: Polowania Koła Łowieckiego  „PIĘTNASTKA”
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-08-16
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC
Dotyczy: Polowania Koła Łowieckiego „OSTOJA”
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-07-29
ZAWIADOMIENIE
o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2022-07-26
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU
Dotyczy: Budowa zespołu obiektów budowlanych przemysłowo-magazynowo-usługowych z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz zapleczem socjalno-biurowym na działce o nr ew. 100/10 obręb Strzelno gmina Pieńsk”.
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.


2022.06.28
OGŁOSZENIE
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkola publicznego na rok 2022.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx2022-06-27
OBWIESZCZENIE
Dotyczy: Postępowania administracyjnego prowadzonego z udziałem społeczeństwa
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.


2022-03-22
OBWIESZCZENIE
Dotyczy: Budowa zespołu obiektów budowlanych przemysłowo-magazynowo-usługowych z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz zapleczem socjalno-biurowym na działce o nr ew. 100/10 obręb Strzelno gmina Pieńsk”.
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.


2022.05.13
OGŁOSZENIE
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkola publicznego na rok 2022.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx


2022-04-20
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej ds. oceny ofert zgłoszonych do otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Węgliniec w roku 2022 przez organizacje pozarządowe.
Zaproszenie pdf.  
Zaproszenie docx.


2022-04-05
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
dla przedsięwzięcia pod nazwą:  „Elektrownia słoneczna Czerwona Woda II Instalacja paneli fotowoltaicznych na działkach  nr 292/1 oraz 293/1 Obręb Czerwona Woda Gmina Węgliniec”
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.
Decyzja
Załącznik


2022-03-22
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU
Dotyczy: Budowa zespołu obiektów budowlanych przemysłowo-magazynowo-usługowych z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz zapleczem socjalno-biurowym na działce o nr ew. 100/10 obręb Strzelno gmina Pieńsk”.
Zawiadomienie pdf.
Zawiadomienie docx.


2022-03-14
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.


2022-03-03
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie zmian dotyczących przejazdów kolejowych
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.


2022-03-02
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
Dotyczy: „Zbieranie odpadów tworzyw sztucznych” planowanego w miejscowości Stary Węgliniec na terenie działki oznaczonej ewidencyjnie numerem 619/3 (obr. 0007, Stary Węgliniec 1, AM-1).
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.


2022-02-28
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
Dotyczy: Elektrownia słoneczna Czerwona Woda II Instalacja paneli fotowoltaicznych na działkach  nr 292/1 oraz 293/1 Obręb Czerwona Woda Gmina Węgliniec”.
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.


2022-02-28
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
Dotyczy: „Budowa zespołu obiektów budowlanych przemysłowo – magazynowo - usługowych z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz zapleczem socjalno-biurowym na działce o nr ew. 100/10 obręb Strzelno gmina Pieńsk”
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.


2022-02-04
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie zmian dotyczących przejazdów kolejowych.
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.


2022-01-31
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
Dotyczy: POLEKO GROUP Sp. z o.o. „Zbieranie odpadów tworzyw sztucznych”
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.


2022-01-28
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
Dotyczy: „Zbieranie odpadów tworzyw sztucznych”
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.


2022-01-28
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
Dotyczy: „Eksploatacji złoża iłów kamionkowych „Zebrzydowa Zachód” w Zielonce, gm. Węgliniec, woj. dolnośląskie”
Obwieszczenie docx.
Decyzja
Załącznik nr 1.


2022-01-24
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC
Dotyczy: Postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dla postępowania wszczętego na wniosek Red Light Energy sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Giżycka 1/10, 60-106 Poznań, w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:„Elektrownia słoneczna Czerwona Woda II Instalacja paneli fotowoltaicznych na działkach nr 292/1 oraz 293/1 Obręb Czerwona Woda Gmina Węgliniec”
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.


2022-01-24
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC
Dotyczy: Interwencyjne Polowanie ASF z przeszukaniem terenu Koła Łowieckiego "KNIEJA"
Informacja pdf.
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.


2022.01.04
OBWIESZCZENIE O ZEBRANYCH DOWODACH I MATERIAŁACH SPRAWY PRZED WYDANIEM DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH.
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.


 

 

 

Rok 20212021.01.05
OGŁOSZENIE
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkola publicznego na rok 2022.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx


2021.12.30
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej ds. oceny ofert zgłoszonych do otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Węgliniec w roku 2022 przez organizacje pozarządowe.
Zaproszenie pdf.
Zaproszenie docx.


2021-11-23
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC
Dotyczy: Planu polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Krzyżówka" w sezonie łowieckim 2021/2022
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC
Dotyczy: Dodatkowych polowaniach zbiorowych Koła Łowieckiego „OSTOJA” w obwodzie nr 74 w sezonie łowieckim 2021/2022.
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.
Załącznik pdf.


2021-11-19
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC
Dotyczy: Aktualizacji planu polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Piętnastka” na terenie obwodu nr 111 i 194 w sezonie łowieckim 2021/2022
Aktualizacja pdf.
Aktualizacja docx.


2021-11-17
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
Dotyczy: Przedłużenia terminu załatwienia sprawy dla postępowania wszczętego na wniosek POLEKO GROUP Sp. z o.o. w przedmiocie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Zbieranie odpadów tworzyw sztucznych” planowanego w miejscowości Stary Węgliniec na terenie działki oznaczonej ewidencyjnie
numerem 619/3 (obr. 0007, Stary Węgliniec 1, AM-1)
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.


2021-12-15
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC
Dotyczy: Dodatkowych polowaniach zbiorowych Koła Łowieckiego „KNIEJA” w obwodzie nr 141 Dłużyna w sezonie łowieckim 2021/2022.
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.
Załącznik pdf.


2021-11-09
OBWIESZCZENIE
Dotyczy: Planu polowań zbiorowych - Koło łowieckie "Piętnastka", Koło łowieckie "OHZ Pieńsk"
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.


2021.11.02
OGŁOSZENIE
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkola publicznego na rok 2021.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx


2021-10-29
INFORMACJA BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC
Dotyczy: Uchwały o odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne, włączając tym samym nieruchomości niezamieszkałe do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z dn.l stycznia 2022 r
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-10-27
OBWIESZCZENIE
Dotyczy: Planu polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „WIENIEC” na terenie obwodów nr 172, 143, 77  w sezonie łowieckim 2021/2022.  
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.
Załącznik


2021-10-22
OBWIESZCZENIE
Dotyczy: Planu polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „OSTOJA” w obwodzie nr 74 w sezonie łowieckim 2021/2022.    
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.
Załącznik


2021-10-20
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC
Dotyczy: Postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na "Eksploatacji złoża iłów kamionkowych
"Zebrzydowa - Zachód" w Zielonce gm. Węgliniec, woj. dolnośląskie".
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx


2021-10-19
OBWIESZCZENIE
Dotyczy: Planu polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Wieniec” w obwodzie nr 172 i 143 w sezonie łowieckim 2021/2022.    
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.
Załącznik


2021-10-18
OBWIESZCZENIE O WYSTĄPIENIU O OPINIĘ DO ORGANÓW WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH
Dotyczy: Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Zbieranie odpadów tworzyw sztucznych" planowanego w miejscowości Stary Węgliniec na terenie działki oznaczonej ewidencyjnie numerem 619/3 (obr. 0007, Stary Węgliniec 1, AM-1).
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.


2021-10-18
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Zbieranie odpadów tworzyw sztucznych" planowanego w miejscowości Stary Węgliniec na terenie działki oznaczonej ewidencyjnie numerem 619/3 (obr. 0007, Stary Węgliniec 1, AM-1).
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.


2021-10-07
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC
Dotyczy: Postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na "Eksploatacji złoża iłów kamionkowych
"Zebrzydowa - Zachód" w Zielonce gm. Węgliniec, woj. dolnośląskie".
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.


2021-10-07
OBWIESZCZENIE
1. Dotyczy: Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „KNIEJA” na terenie obwodu nr 110/141 w sezonie łowieckim 2021/2022
2. Dotyczy: Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "SŁONKA" na terenie obwodu nr 75 i 144 w sezonie łowieckim 2021/2022    
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie.docx
Załącznik


2021-10-06
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych terenów położonych na obszarze miasta Węgliniec
Obwieszczenie


2021.09.15
Rozporządzenie nr 23 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 września uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatu bolesławieckiego i zgorzeleckiego W związku z wydaniem przez Wojewodę Dolnośląskiego rozporządzenia nr 23 z dnia 14 września o uchyleniu rozporządzenia w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatu bolesławickiego i zgorzeleckiego w załączeniu zamieszcza się treść w/w rozporządzenia.  W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się ze szczegółami.
Rozporządzenie pdf.
Rozporządzenie docx.


2021.09.06
Rozporządzenie nr 2/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zgorzelcu zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu zgorzeleckiego
W związku z wydaniem przez Powiatowego Lekarza Weterynarii Rozporządzenia nr 2/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. - zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu zgorzeleckiego w załączeniu zamieszcza się treść w/w rozporządzenia. .
Rozporządzenie pdf.
Rozporządzenie docx.


2021.09.06

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA
Dotyczy: postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na   "Eksploatacji złoża iłów kamionkowych "Zebrzydowa Zachód" w Zielonce, gm. Węgliniec, woj. dolnośląskie" planowanego do realizacji w rejonie miejscowości Zielonka, położonej w gminie Węgliniec, w powiecie zgorzeleckim, w województwie dolnośląskim.
Obwieszczenie pdf
Obwieszczenie docx


2021-08-13
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2021-2030.

Sprawozdanie pdf.
Sprawozdanie docx.

2021-08-12
INFORMACJA
Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec informuje, że w dniu 05 sierpnia 2021r. do Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Seniorzy Gminy Węgliniec na realizację zadania: „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” zadanie zlecone w trybie art. 19a pn. Wyjazd seniorów z gminy Węgliniec do Opery Wrocławskiej.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-08-12
INFORMACJA
Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec informuje, że w dniu 06 sierpnia 2021r. do Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec wpłynęła oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy Start w Ruszowie na realizację zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez zadania zlecone w trybie art. 19a pn. Prowadzenie działalności statutowej na rzecz organizacji i promocji wydarzeń sportowo-rekreacyjnych w gminie Węgliniec .
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021.08.05
INFORMACJA
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Przebudowa stacji Węgliniec
Informacja pdf.
Informacja docx


22021.07.27
Rozporządzenie nr 14 Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwalczania ASF na terenie powiatu bolesławieckiego i zgorzeleckiego
W związku ze stwierdzeniem ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) w powiecie bolesławieckim w załączeniu Rozporządzenie nr 14 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie zwalczania ASF na terenie powiatu bolesławieckiego i zgorzeleckiego W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się ze szczegółami.
Rozporządzenie pdf.
Rozporządzenie docx.


2021.07.20
Rozporządzenie nr 1/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zgorzelcu w sprawie afrykańskiego pomoru świń.
W związku z wykryciem ogniska ASF w powiecie zgorzeleckim Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zgorzelcu wydał Rozporządzenie nr 1/2021 r. z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu zgorzeleckiego.
W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się ze szczegółami.
Rozporządzenie pdf.
Rozporządzenie docx.


2021.07.08
OBWIESZCZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 08 lipca 2021 r. wydana została decyzja znak: 1K.6220.3.7.2021 .OS o środowiskowych uwarunkowaniach dla „przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu zbierania surowców wtórnych na działce numer 5/9 obręb 1 miasta Węgliniec

Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.
Decyzja pdf.
Decyzja docx.


2021.07.08
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - informacja do publicznej wiadomości
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu zbierania surowców wtórnych na działce nr 5/9 obręb 1 miasta Węgliniec
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.


2021.07.02
Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2021-2030
Sprawozdanie pdf.
Sprawozdanie docx.


2021.07.01
STRATEGIA ROZWOJU GMINY i MIASTA WĘGLINIEC - KONSULTACJE SPOŁECZNE
Zaproszenie do konsultacji.pdf
Zaproszenie do konsultacji.docx
Zarządzenie nr 58_2021.pdf
Zarządzenie nr 58_2021.docx
Strategia Gminy Węgliniec.pdf
Strategia Gminy Węgliniec.docx
Formularz uwag konsultacje społeczne.pdf
Formularz uwag konsultacje społeczne.docx


2021.06.08
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC

Dotyczy: Zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.


2021.06.01

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH - KONSULTACJE SPOŁECZNE

Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.
Zarządzenie nr 39 pdf.
Zarządzenie nr 39 docx.
Formularz zgłoszeniowy pdf.
Formularz zgłoszeniowy docx.
Projekt Węgliniec SRPS pdf.
Projekt Węgliniec SRPS docx.


2021.05.31

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC
Dotyczy : „Przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu zbierania surowców wtórnych na działce numer 5/9 obręb 1 miasta Węgliniec”
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie doc.


2021.05.21
INFORMACJA
Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec informuje, że w dniu 18 maja 2021 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu wpłynęła oferta złożona przez Klub Trzeźwych przyjaciół „Iskierka Nadziei „ w Węglińcu na realizację zadania publicznego „Organizacja spotkania członków Klubu oraz zaproszonych gości z okazji 10-lecia jego powstania”
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021.05.07
OBWIESZCZENIE
Dotyczy: Wystąpienia o opinię do organów współdziałających w związku z rozpatrywaną sprawą w przedmiocie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla „przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu zbierania surowców wtórnych.
Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx.


2021.05.05
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla „przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu zbierania surowców wtórnych na działce numer 5/9 obręb 1 miasta Węgliniec”
Zawiadomienie .pdf
Zawiadomienie docx


2021.05.04
Projekt MPZP dla terenu kopalni w osadzie Zielonka (obręb Stary Węgliniec)
Uchwała Rady Miejskiej w Węglińcu
pdf. - docx
Prognoza oddziaływania na środowisko
pdf. - docx
Rysunek 1
Rysunek 2


2021.04.27
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu kopalni w osadzie Zielonka (obręb Stary Węgliniec)
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.


2021.03.23

Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji dla przedszkola publicznego na rok 2021.

pdf   -   docx


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC

 

Obwieszczenie pdf.
Obwieszczenie docx. 

 Rok 2020

 


2020.12.31

OGŁOSZENIE
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkola publicznego na rok 2020.
Ogłoszenie


2020.12.14

OGŁOSZENIE

 Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Położonych na obszarze Miasta Węgliniec

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4


2020.11.11

OGŁOSZENIE

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na obszarze miasta Węgliniec
Ogłoszenie


2020.10.28
OGŁOSZENIE
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkola publicznego na rok 2020.

Ogłoszenie


2020.10.01
Protokół z przebiegu konsultacji dotyczących projektu rocznego programu współpracy Gminy Węgliniec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2020
Protokół


2020.07.14
OBWIESZCZENIE
O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych terenów położonych na obszarze miasta Węgliniec
Obwieszczenie


2020.06.29
OGŁOSZENIE
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkola publicznego na rok 2020.

Ogłoszenie


2020.06.19
WYTYCZNE PRZECIWEPIDEMICZNE GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
Wytyczne


2019.10.24
OGŁOSZENIE
Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji dla przedszkola publicznego na rok 2019.

Ogłoszenie


2019.05.29
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „ Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu”
Zawiadomienie


2019.05.24
OGŁOSZENIE
Dotyczy: zgłaszania kandydatów na ławnika do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu kadencji 2020-2023
Ogłoszenie
Lista osób popierających kandydata na ławnika
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika


2019.04.19
OGŁOSZENIE
Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji dla przedszkola publicznego na rok 2019.

Ogłoszenie


2019.04.17
ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY WĘGLINIEC
Prognoza oddziaływania na środowisko
Zmiana studium
Studium rysunek prognozy
Studium rysunek prognozy wyłożenie
Studium rysunek zmiany kopalnia
Studium rysunek zmiany kopalnia fragment


2019.04.05
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Węgliniec
Obwieszczenie


2019.02.18
OGŁOSZENIE
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkola publicznego na rok 2019.

Ogłoszenie 

 

Rok 2018


2018.10.25
OGŁOSZENIE
Zaktualizowana podstawowa kwoty dotacji dla przedszkola publicznego na rok 2018.

Ogłoszenie


2018.04.03
OGŁOSZENIE
Zaktualizowana podstawowa kwoty dotacji dla przedszkola publicznego na rok 2018.

Ogłoszenie


2018.03.08
Projekt zmiany Uchwały nr 209/XVI/16 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 23 lutego 2016 r.

Uchwała
Prognoza
Rysunek Planu
Prognoza odziaływania na środowisko


2018-02-08
Ogłoszenie
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec

  

 

Rok 2017


2017-03-08
Zarządzenie
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Węgliniec.
Zarządzenie


2017-02-01
OGŁOSZENIE
„Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera/Partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020".
Ogłoszenie


2017-01-31
Ogłoszenie
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
Ogłoszenie


2017-01-31
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
ObwieszczenieRok 2016

 2016-11-02

Projekt mpzp terenów położonych we wsi Czerwona Woda – wyłożenie do publicznego wglądu

Ryszunek

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO SPORZĄDZONA DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POŁOŻONYCH WE WSI CZERWONA WODA

Rysunek


 

2016-10-21

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Czerwona Woda

2016-10-06

Protokół z przebiegu konsultacji dot. projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Węgliniec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2017 r.

2016-07-19

PROJEKT MPZP WĘGLINIEC - wyłożenie do publicznego wglądu.


2016-07-19

PROJEKT MPZP RUSZÓW - wyłożenie do publicznego wglądu.


2016-07-12

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


2016-05-20

OGŁOSZENIE zawiadamiające strony o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


2016-04-25

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych wsi Piaseczna, Jagodzin i Kościelna Wieś


2016-03-09

PROJEKT MPZP LEŚNICZÓWKA DĘBÓWEK – PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO SPORZĄDZONA DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE LEŚNICZÓWKI DĘBÓWEK

ZMIANY MPZP TERENU W REJONIE LEŚNICZÓWKI DĘBÓWEK- PROGNOZA

ZMIANY MPZP TERENU W REJONIE LEŚNICZÓWKI DĘBÓWEK- PROJEKT


2016-02-22

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Czerwona Woda


2016-01-05

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego- Dębówek- projekt z prognozą

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego-  Okrąglica-Rychlinek- projekt z prognozą

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego- Polana- projekt z prognozą


 2015-12-02

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC o wyłożeniu do publicznego wglądu projeków: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czerwona Woda, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zielonka i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stary Węgliniec


2015-11-24

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC o wyłożeniu do publicznego wglądu projeków: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czerwona Woda, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zielonka i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stary Węgliniec


2015-10-27

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Węglińcu


2015-08-20

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Z DNIA 23.07.2015 R. O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO


2015-07-17

Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019


2015-07-08

 - Tekst Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Węgliniec- projekt

- Studium- rysunek projektu


2015-07-08


2015-07-03

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Dotyczy: budowy kanalizacji sanitarnej do budynków przy ul. Mickiewicza nr 5,7,9 w Węglińcu.


2015-06-26

OBWIESZCZENIE o wyłożenu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowana przestrzennego Gminy Węgliniec


2015-05-05

Zawiadomienie o odstąpieniu do wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Węgliniec 


2015-04-28

Obwieszczenie o zmianie terminu wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Węgliniec 


2015-04-21

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Węgliniec 


2014-12-19

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Węglińcu

Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Miejską w Węglińcu uchwały w sprawie włączenia terenów położonych w obrębie Czerwona Woda do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Węgliniec

Wytworzył:
Marek Jeziorny
Udostępnił:
Kołodziej Agnieszka
(2014-12-19 10:15:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Jeziorny Marek
(2024-05-21 09:11:55)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki