☰ Menu Prawe Menu ☰
BIP WĘGLINIEC
Grafika zawierająca herb BIP WĘGLINIEC

Piątek 23.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Deklaracja dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji

 

 

Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu

 

Data publikacji strony internetowej: (27.09.2006)

 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: (28.09.2020)

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

    filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

    część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

    brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

 

Wyłączenia:

 

    mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

    filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marek Jeziorny, info@wegliniec.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 75 77 12 556.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.  https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

 

    Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

    Do urzędu prowadzi jedno wejście, Obok wejścia znajduje się platforma dla osób niepełnosprawnych.

    Dla osób niepełnosprawnych przeznaczono 1 miejsce parkingowe – przy platformie dla niepełnosprawnych

    Wejście na teren urzędu z psem asystującym jest dozwolone.

    Brak dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

 

Aplikacje mobilne

 

Urząd udostępnia dostęp do aplikacji Blisko. Jest to system powiadamiania mieszkańców o najbardziej aktualnych sprawach mieszkańców, lokalnych wydarzeniach a przede wszystkim zagrożeniach, utrudnieniach i ostrzeżeniach z RSO. Posiadacze telefonów typu smartfon mogą pobrać aplikacje z Google Play, App Store lub Windows Store.

Wytworzył:
(2020-10-01)
Udostępnił:
Marek Jeziorny
(2020-10-01 14:27:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Marek Jeziorny
(2020-10-01 14:28:01)
 
 
liczba odwiedzin: 1047741

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X