Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego


Kierownik USC: Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec
Zastępca Kierownika USC -
inspektor ds. USC i ewidencji dzialalności gospodarczej
Zadania USC
Urząd Stanu Cywilnego poza zadaniami wspólnymi realizowanymi przez wszystkie wydziały i samodzielne stanowiska, realizuje następujące zadania szczegółowe:
1) Prowadzenie spraw wynikających z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,a zwłaszcza przyjmowanie oświadczeń o:
a) wstąpieniu w związek małżeński,
b) braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz wydaniu zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu,
c) stwierdzeniu legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,
d) wyborze nazwiska jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,
e) wstąpieniu w związek małżeński w wypadku grożącego niebezpieczeństwa,
f) powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszącego przed zawarciem małżeństwa,
g) uznaniu dziecka,
h) uznaniu dziecka w wypadku grożącego niebezpieczeństwa,
i) nadanie dziecku nazwiska męża matki,
j) wskazywaniu kandydata na opiekuna prawnego.
2) Wykonywanie obowiązków należących w świetle ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, a w szczególności :
b) prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,
c) sporządzanie aktów urodzenia,
d) sporządzanie aktów małżeństwa,
e) sporządzanie aktów zgonu,
f) prostowanie, ustalanie treści , odtwarzanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego,
g) sporządzanie i wydawanie odpisów zupełnych i skróconych aktów stanu cywilnego,
h) wydawanie zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku wraz o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.
3) Wydawanie decyzji wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
4) Prowadzenie archiwum ksiąg stanu cywilnego.

Wytworzył:
Udostępnił:
Papla Marcin
(2006-10-27 07:47:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Papla Marcin
(2014-12-09 20:08:40)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki