Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych


Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy załączyć:
1. Akt notarialny lub
2. Umowę dzierżawy nieruchomości
3. Wykaz nieruchomości według druku Deklaracji do ustalenia podatku od nieruchomości

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu - pokój Nr.. w godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, piątek - 7.30-15.30 oraz w czwartek - 8.00-16.00 lub w pokoju Nr...

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku uwzględniająca przysługujące ulgi.

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ........... za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, UM/G ..................w godzinach pracy Urzędu - jak w punkcie II).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ulgi
Zwolnienia od pod podatku od nieruchomości wymienione są enumeratywnie w § 2 Uchwały Nr XXV/281/2001 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 17 października 2001 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2002 rok.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Finansów UM/G .......................... - inspektor, ds. wymiaru podatków i opłat od osób fizycznych.

Podstawa prawna:
- z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zmianami )
- Uchwała Nr XXV/281/2001 Rady Miejskiej w ........................... z dnia ........................ roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2002 rok.

Uwagi:
A. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty ¨ Podstawa prawna - art. 48 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmianami )
¨ Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty ( lub rat) w sekretariacie UM/G
¨ Odroczenie do 6 miesięcy jest zwolnione z opłaty
¨ Odroczenie na okres dłuższy niż 6 miesięcy - opłata 5,00 złotych
¨ Rozłożenie na raty - opłata 5,00 zł.
¨ Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 50% należnych odsetek - podstawa prawna - Uchwała Nr XXXVI/346/98 Rady Miejskiej w .............. z dnia .............. roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
B. Podatek od nieruchomości można umorzyć.
¨ Podstawa prawna - art.67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmianami )
¨ Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku
¨ Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.
C. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w.................... w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
D. Terminy płatności podatku od nieruchomości - wymienione w Decyzji podatkowej:
I rata - do 15 marca każdego roku
II rata - do 15 maja każdego roku
III rata - do 15 września każdego roku
IV rata - do 15 listopada każdego roku
E. Wpłaty można dokonywać u inkasentów ( sołtysów) lub na konto Urzędu Miasta / Gminy w .......................... ( nr konta podany jest w decyzji podatkowej )
Nr Konta - ................................ - Oddział w ............................
Wytworzył:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki