Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Podatek od nieruchomości od osób prawnych


Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć deklarację w sprawie podatku od nieruchomości oraz załączyć następujące dokumenty:
1. Akt notarialny lub
2. Umowę dzierżawy nieruchomości

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu - pokój Nr .. w godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, piątek - 730-1530 oraz w czwartek - 800-1600 lub w pokoju Nr ...

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 30 dni po otrzymaniu wniosku w sprawie ulg, o których mowa w punkcie V oraz o odroczenie płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie - patrz punkt VIII, lit. B, C - wystawiana jest decyzja.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w .................. za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, UM/G ............ w godzinach pracy Urzędu - jak w punkcie II).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ulgi:
Zwolnienia od pod podatku od nieruchomości wymienione są enumeratywnie w § 2 Uchwały Nr XXV/281/2001 Rady Miejskiej w .................. z dnia.................roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2002 rok.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Finansów UM/G .......... - inspektor, ds. wymiaru podatków i opłat od osób prawnych.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zmianami )
- Uchwała Nr XXV/281/2001 Rady Miejskiej w ................ z dnia ..................roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2002 rok.

Uwagi:
A. Wysokość podatku od nieruchomości jest określana przez podatnika w deklaracji.
B. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty
¨ Podstawa prawna - art. 48 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmianami )
¨ Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty ( lub rat) w sekretariacie UM/G
¨ Odroczenie do 6 miesięcy jest zwolnione z opłaty
¨ Odroczenie na okres dłuższy niż 6 miesięcy - opłata 5,00 złotych
¨ Rozłożenie na raty - opłata 5,00 zł.
¨ Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 50% należnych odsetek - podstawa prawna - Uchwała Nr XXXVI/346/98 Rady Miejskiej w ..............z dnia ....................roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
C. Podatek od nieruchomości można umorzyć.
¨ Podstawa prawna - art.67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmianami )
¨ Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku
¨ Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.
D. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w .................. w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
E. Terminy płatności podatku od nieruchomości określa art. 6 ust.8 pkt3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. Nr 9, poz. 31 z późn. zmianami )
Podatek płatny jest w 12 ratach miesięcznych w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.
Raty Podatku od nieruchomości wpłaca się bez wezwania.
F. Wpłaty można dokonywać na konto Urzędu Miasta / Gminy w ...........................
Nr Konta - ....................... - Oddział w ...........................
Wytworzył:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki