Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportu


Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych, będących właścicielami środków transportowych
- art. 8 i 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zmianami ).

Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć wykaz środków transportowych na druku WT-1 oraz załączyć następujące dokumenty:
1. Umowę kupna - sprzedaży
2. Dowód rejestracyjny - do okazania

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu - pokój Nr ..w godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, piątek - 7.30-15.30 oraz w czwartek - 8.00-16.00 lub w pokoju Nr ...

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 30 dni po otrzymaniu wniosku o odroczenie płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie - patrz UWAGI lit. B, C - wystawiana jest decyzja.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ...............za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, UM/G ............... w godzinach pracy Urzędu - jak w punkcie III).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie

Ulgi
Brak

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Finansów UM/G .................. - inspektor, ds. wymiaru podatków i opłat od osób prawnych.

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zmianami )
2. Uchwała Nr XXV/283/2001 Rady Miejskiej w ............ z dnia ................ roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2002 rok.

Uwagi:
A. Wysokość podatku od środków transportowych jest określana przez podatnika na podstawie wykazu sporządzonego stosownie do zapisów Uchwały Rady Miejskiej w części dotyczącej stawek
B. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty
¨ Podstawa prawna - art. 48 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmianami )
¨ Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty ( lub rat) w sekretariacie UM/G
¨ Odroczenie do 6 miesięcy jest zwolnione z opłaty
¨ Odroczenie na okres dłuższy niż 6 miesięcy - opłata 5,00 złotych
¨ Rozłożenie na raty - opłata 5,00 zł.
¨ Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 50% należnych odsetek - podstawa prawna - Uchwała Nr XXXVI/346/98 Rady Miejskiej w ............... z dnia ............................... roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
C. Podatek od środków transportowych można umorzyć.
¨ Podstawa prawna - art.67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmianami )
¨ Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku
¨ Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.
D. W przypadku nie zrealizowania obowiązku podatkowego w myśl art. 21 § 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja Podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmianami ), organ podatkowy wydaje decyzję określającą wysokość zaległości podatkowej wraz z należnymi odsetkami. Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w ...................w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
E. Terminy płatności podatku od środków transportowych określa art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. Nr 9, poz. 31 z późn. zmianami ).
Podatek płatny jest w 2 równych ratach w terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku z zastrzeżeniami określonymi w art. 11 ust. 2 wymienionej wyżej ustawy.
Raty Podatku od środków transportowych wpłaca się bez wezwania. F. Wpłaty można dokonywać na konto Urzędu Miasta / Gminy w .......................
Nr Konta - .................................. - Oddział w Polanowie - .......................................
Wytworzył:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki