☰ Menu Prawe Menu ☰
BIP WĘGLINIEC

Poniedziałek 29.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr instytucji kultury dla których organizatorem jest Gmina Węgliniec, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).


Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Węgliniec:

 1. Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Węgliniec prowadzi Sekretarz Gminy i Miasta Węgliniec tel. 757712552 , godziny urzędowe: 8:00-14:00.
 2. Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:
  1. Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.
  2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez: 
   1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;
   2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
  3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
  4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
  5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.”
 3. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, poprzez przesłanie na adres wskazany we wniosku bądź przekazanie osobiście wnioskodawcy lub osobie upoważnionej.
 4. Wydanie odpisu, o którym mowa w pkt III podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014, poz. 1628 z późn. zm.). 
 5. Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej - Dz.U. z 2007 Nr.187, poz. 1330).
 6. Opłatę należy uiścić na konto Gminy Węgliniec w Banku Spółdzielczym w Pieńsku. nr 12 8382 0001 2600 0648 3000 0010.

Rejestr Instytucji Kultury prowadzonych przez Gminę Węgliniec

Wytworzył:
Udostępnił:
Papla Marcin
(2015-04-21 22:46:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Papla Marcin
(2015-04-29 10:31:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 19555