Rok 2017

     Zarządzenia Burmistrza GiM Węgliniec  

rok 2017

 

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 144/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. ( w sprawie ustalenia planu kont dla ewidencji księgowej przy realizacji projektu "uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w Węglińcu, Czerwonej Wodzie i Zielonce" realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1,2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 143/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. (w sprawie aktualizacji wartość środków trwałych - gruntów stanowiących własność Gminy Węgliniec nadzień 31.12.2017)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 142/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. (w sprawie zmian w treści zarządzenia nr 90/2017 Burmistrza GiM Węgliniec z dnia 01.09.2017 r. w sprawie ustalania zasad klasyfikowania zdarzeń gospodarczych w jednostkach oświatowych gminy Węgliniec.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 141/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 140/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. (W sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 139/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. (W sprawie powołania oraz regulaminu pracy komisji konkursowej otwartych konkursów ofert oraz ofert składanych poza konkursem na realizację zdań zleconych podmiotem nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w roku 2018.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 138/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. (w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie w zakresie wspierania/ powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018 przez organizacje pozarządowe)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 137/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 136/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r. (W sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych pt: „Obiekt malej architektury-wykonanie placu zabaw dla dzieci w Węglińcu przy ul.Pilsudskiego dz.nr 1/63”. )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 135/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r. (W sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego w Węglińcu przy ul.Sikorskiego 42/3)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 134/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 133/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. (W sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych - „Przebudowa dróg gminnych” (znak spr. UR 271.18.2017.ZP) (umowa nr 301/2017 z 06.11.2017 r.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 132/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. (W sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla I etapu inwestycji pn.:
„Budowa sieci przesyłowej wodociągowej i tłocznej kanalizacji sanitarnej na odcinku Węgliniec- Czerwona Woda”)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 131/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. (W sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla I etapu inwestycji pn.: „Budowa sieci przesyłowej wodociągowej łączącej ujęcie wody w Węglińcu z ujęciem wody w Zielonce”)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 130/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. ( w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 129/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. (w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych i studentów zamieszkałych na stale na terenie Gminy i Miasta Węgliniec.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 128/2017 z dnia 20 listopada 2017 r. (w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw weryfikacji strat w infrastrukturze spowodowanych przez klęski żywiołowe)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 127/2017 z dnia 17 listopada 2017 r. (w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Soleckiej w sołectwie Zielonka)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 126/2017 z dnia 17 listopada 2017 r. (sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej w Węglińcu o numerze ewidencyjnym 167/3
o powierzchni 0,1598 ha.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 125/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. (w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej w Ruszowie składajqcej się z dwóch działek o numerach ewidencyjnych 176/2 0 pow. 0,30 ha i 176/3 opow. 0,02 ha.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 124/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 123/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. (w sprawie projektu budżetu Gminy i Miasta Węgliniec na 2018r. oraz projektu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgliniec)

Załącznik 1 do Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 123/2017 z dnia 14 listopada 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 122/2017 z dnia 09 listopada 2017 r. (w sprawie zmian w ogłoszeniu o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Wschodniej - działka nr 168/17)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 121/2017 z dnia 09 listopada 2017 r. (w sprawie zmian w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Wschodniej - działka nr 175/1)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 120/2017 z dnia 09 listopada 2017 r. (w sprawie zmiany terminu przetargu w ogłoszeniu o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Krótkiej - działka nr 178/19)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 119/2017 z dnia 31 października 2017 r. (w sprawie zmiany zarządzenia nr 34/2016 z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego dla pracowników USC.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 118/2017 z dnia 31 października 2017 r. (w sprawie ustalenia zasad ujmowania operacji gospodarczych.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 117/2017 z dnia 31 października 2017 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 116/2017 z dnia 31 października 2017 r. (w sprawie ustalenia zasad ujmowania operacji gospodarczych.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 115/2017 z dnia 26 października 2017 r. (w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 114/2017 z dnia 26 października 2017 r. (w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych - "Budowa nawierzchni - ul. Ogrodowa w Węglińcu” .)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 113/2017 z dnia 26 października 2017 r. (w sprawie ogłoszenia III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Wschodniej - Działka nr 168/17 0 powierzchni 1 072 m2)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 112/2017 z dnia 26 października 2017 r. (w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Krótkiej - działka nr 178/19 0 powierzchni 1 247 m2)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 111/2017 z dnia 25 października 2017 r. (w sprawie ogłoszenia III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Wschodniej - Działka nr 175/1 0 powierzchni 1 494 m2)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 110/2017 z dnia 25 października 2017 r. (W sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych pt: „Remont budynku OSP w Czerwonej Wodzie”.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 109/2017 z dnia 18 października 2017 r. (w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pod nazwą „Poprawa warunków nauczania w gminie Węgliniec poprzez utworzenie klasopracowni oraz ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 108/2017 z dnia 18 października 2017 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 107/2017 z dnia 17 października 2017 r. (w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu o pow. 0,0446 ha i numerze ewidencyjnym 144.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 106/2017 z dnia 18 października 2017 r. (w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu o pow. 0,1022 ha i numerze ewidencyjnym 203.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 105/2017 z dnia 17 października 2017 r. (W sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 104/2017 z dnia 13 października 2017 r. (w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 103/2017 z dnia 13 października 2017 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 102/2017 z dnia 09 października 2017 r. (w sprawie przyznania nagród Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 101/2017 z dnia 26 września 2017 r. (sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 100/2017 z dnia 26 września 2017 r. (w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych, socjalnych i tymczasowych pomieszczeń stanowiących własność Gminy i Miasta Węgliniec.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 99/2017 z dnia 25 września 2017 r. (sprawie przekazania środka trwałego)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 98/2017 z dnia 16 września 2017 r. (sprawie przekazania środka trwałego)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 98a /2017 z dnia 16 września 2017 r. (sprawie przekazania środka trwałego)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 94/2017 z dnia 13 września 2017 r. (w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2018 rok.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 93/2017 z dnia 11 września 2017 r. (w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 92/2017 z dnia 1 września 2017 r. (w sprawie zmian Zarządzenia nr 66/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 09.09.2013r. w sprawie procedury opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgliniec.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 91/2017 z dnia 1 września 2017 r. (w sprawie procedury przygotowania i opracowania materiałów analitycznych i planistycznych do projektu budżetu na rok 2018 przez kierowników wydziałów Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu, podległe jednostki i zakłady budżetowe.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 90/2017 z dnia 1 września 2017 r. (w sprawie ustalenia zasad klasyfikowania zdarzeń gospodarczych w jednostkach oświatowych Gminy Węgliniec.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 89/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. (w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Wydziału Usług Wspólnych i Rozwoju oraz Głównemu Księgowemu jednostek obsługiwanych do realizacji zadania zleconego w zakresie obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Węgliniec w ramach utworzonego Centrum Usług Wspólnych)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 88/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. (W sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Węglińcu obsługiwanego w ramach Centrum Usług Wspólnych.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 87/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. (W sprawie ustalenia zmian w dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości jednostek obsługiwanych w ramach Centrum Usług Wspólnych)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 86/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 85/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. (w sprawie powołania dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Węglińcu.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 84/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. (w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Węgliniec za I półrocze 2017r.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 83/2017 z dnia 25 sierpnia 2017 r. (w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Węglińcu)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 82b /2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r. (w sprawie ogłoszenia II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Wschodniej - Działka nr 168/17 0 powierzchni 1 072 m2)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 82a /2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r. (w sprawie ogłoszenia II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Wschodniej - Działka nr 175/1 0 powierzchni 1 494 m2)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 82/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r. (w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Węglińcu, Czerwonej Wodzie i Zielonce”)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 81/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r. (w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego położonego w Zielonce 6/2 0 pow. użytkowej 35,48m 2, wraz Z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 80/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 r. (w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Szkoły Podstawowej w Węglińcu)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 79/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 r. (w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Szkoły Podstawowej w Ruszowie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 78/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 r. (w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Miejskiego Przedszkola Publicznego w Węglińcu)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 77/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 r. (w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 76/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 75/2017 z dnia 19 lipca 2017 r. (w sprawie przeprowadzenia treningu gminnego systemu wczesnego ostrzegania)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 74/2017 z dnia 17 lipca 2017 r. (w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2017r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 73/2017 z dnia 17 lipca 2017 r. (w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Węglińcu.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 72/2017 z dnia 17 lipca 2017 r. (w sprawie powołania komisji ds. przekazania składników majątkowych, dokumentacji finansowo - księgowej, akt osobowych oraz dokumentacji organizacyjnej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Węglińcu i ustalenia procedury przekazania.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 71/2017 z dnia 11 lipca 2017 r. (W sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych pt: „Zmiana lokalizacji kotła centralnego ogrzewania w budynku WCK , w Węglińcu na dz.nr 66”.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 70/2017 z dnia 5 lipca 2017 r. (w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 69/2017 z dnia 5 lipca 2017 r. (w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węglińcu.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 68/2017 z dnia 5 lipca 2017 r. (w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 67/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.(w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 17/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 29.02.2016r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Węgliniec i jej jednostkach i zakładach budżetowych)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 66/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 65/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. (W sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla II etapu inwestycji pn.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Węglińcu”)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 64a/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r.(w sprawie przyznania nagród BurmistrzaGminy i Miasta Węgliniec)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 64/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r. (w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 63/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r. (w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Zespole Szkół w Węglińcu.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 62/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. (w sprawie powołania komisji ds. przekazania składników majątkowych, dokumentacji finansowo - księgowej, akt osobowych oraz dokumentacji organizacyjnej Miejskiego Przedszkola Publicznego w Węgłińcu i ustalenia procedury przekazania.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 61/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. (w sprawie powołania komisji ds. przekazania składników majątkowych, dokumentacji finansowo - księgowej, akt osobowych oraz dokumentacji organizacyjnej Zespołu Szkół w Węglińcu i ustalenia procedury przekazania.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 60/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. (w sprawie zmiany Zarządzenia nr 52/2017 Burmistrza Gminy i Miasta w Węglińcu z dnia 15.05.2017r.w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Węglińcu oraz określenia regulaminu konkursu.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 59/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r. (w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w czerwcu 2017r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 58/2017 z dnia 31 maja 2017 r.  (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 57/2017 z dnia 31 maja 2017 r.  (w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Kościelna Wieś)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 56/2017 z dnia 22 maja 2017 r. (w sprawie: przeznaczenia do przydziału lokalu mieszkalnego należącego do zasobu Gminy Węgliniec dla osób oczekujących na lokal z zasobów Gminy Węgliniec.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 55/2017 z dnia 17 maja 2017 r. (w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i kultury fizycznej w 2017 r.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 54/2017 z dnia 17 maja 2017 r. (w sprawie powołania komisji konkursowej oraz regulaminu pracy komisji konkursowej otwartych konkursów ofert oraz ofert składanych poza konkursem na realizację zadań zleconych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w roku 2017.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 53/2017 z dnia 15 maja 2017 r. (w sprawie przekazania środka trwałego.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 52/2017 z dnia 15 maja 2017 r. (w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Węglińcu oraz określenia regulaminu konkursu.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 51/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. (w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia nr 110/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 50/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. (w sprawie zmian w budżecie.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 49/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. (w sprawie zmiany Zarządzenia nr 49/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 48/2017 z dnia 14 kwietnia 2017 r. (w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 47/2017 z dnia 14 kwietnia 2017 r. ( sprawie ogłoszenia VI przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr I z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego w Jagodzinie 81 wraz z obniżeniem ceny wywoławczej.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 46/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r. (w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów zamieszkałych na stale na terenie Gminy i Miasta Węgliniec.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 45/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r. (w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Ruszowie.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 44/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r. (w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 43/2017 z dnia 10 kwietnia r. (w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Węglińcu.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 42/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r. (w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Publicznego w Węglińcu.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 41/2017 z dnia 31 marca 2017 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 40A/2017 z dnia 23 marca 2017 r. (w sprawie określenia procedury dofinansowania zabiegów sterylizacji zwierząt w Gminie Węgliniec w ramach "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy węgliniec w 2017 roku.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 40/2017 z dnia 23 marca 2017 r. (w sprawie zmiany Żarządzenia nr 34/2017 z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 39/2017 z dnia 23 marca 2017 r. (w sprawie zmiany zarządzenia nr 33/2017 z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Miejskiego Przedszkola Publicznego w Węglińcu.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 38/2017 z dnia 23 marca 2017 r. ( w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Węgliniec za rok 2016)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 37/2017 z dnia 23 marca 2017 r. (w sprawie ustalenia zasad grópowania operacji gospodarczych i prezentowania danych w sprawozdaniu finansowym)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 36/2017 z dnia 23 marca 2017 r. (w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Czerwonej Wodzie.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 35/2017 z dnia 23 marca 2017 r. (w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. 37 p.p. 7 dywizji II Armii WP w Ruszowie.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 34/2017 z dnia 23 marca 2017 r. (w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. dyrektora Szkoly Podstarvowej im. Marii KrasickieJ  w Węglińcu.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 33/2017 z dnia 23 marca 2017 r. (w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Miejskiego Przedszkola Publicznego w Węglińcu.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 32/2017 z dnia 21 marca 2017 r. (w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok przy obsłudze monitorów ekranowych dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 31/2017 z dnia 21.03.2017 r. (w sprawie sporządzenia listy osób, których wnioski o przydział mieszkań z zasobów Gminy Węgliniec na rok 2017 zostały rozpatrzone pozytywnie.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 30/2017 z dnia 15 marca 2017 r. (w sprawie ogłoszenia rokowań po trzecim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż samochodu osobowego marki Opel Astra)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 29/2017 z dnia 08.03.2017 r. (w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Węgliniec.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 27/2017 z dnia 27 ltego 2017 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 25/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. (w sprawie przekwalifikowania lokalu socjalnego)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 24/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. (w sprawie: uchylenia zarządzenia nr 75/2015 Burmistrza Gminy i Miasta w Węglińcu z dnia 13.07.2015r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu lokalu socjalnego o pow. 100,40m2 oraz pomieszczeniami przynależnymi położonego w Polanic 19/1.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 23/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. (w sprawie: zmiany przeznaczenia nieruchomości gruntowej położonej w Czerwonej Wodzie o pow. 0.0446 ha i numerze ewidencyjnym 1952/2)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 22/2017 z dnia 8 lutego 2017 r. (w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 102/2011 z dnia 15.11.2011 r. w sprawie powołania ZespołuInterdyscyplinarnego w Węglińcu)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 21/2017 z dnia 8 lutego 2017 r. (w sprawie przekazania w administrowanie sprzętu do siłowni)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 20/2017 z dnia 6 lutego 2017 r. (w sprawie przeznaczenia do sprzedaży) w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w Węglińcu.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 19/2017 z dnia 06.02.2017 r. (w sprawie uchylenia zarządzeń nr 15/2015 z dnia 10.02.2015r. nr 57/2016 z dnia 31.05.2015. nr 67/2016 z dnia 07.07.2016r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokali mieszkalnych należących do zasobów Gminy Węgliniec.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 18/2017 z dnia 31.01.2017 r. (w sprawie korekty Zarządzenia nr 8/2017 z dnia 10.01.2017r. w sprawie ustalenia ograniczeń w zaciąganiu zobowiązań i dokonywaniu wydatków jednostek budżetowych Gminy Węgliniec.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 17/2017 z dnia 31.01.2017 r. (w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2017)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 16/2017 z dnia 31.01.2017 r. ( w sprawie zmian w budżecie.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 14/2017 z dnia 31.01.2017 r. ( wsprawie powołania komisji konkursowej oraz regulaminu pracy komisji konkursowej
otwartych konkursów ofert oraz ofert składanych poza konkursem na realizację zadań zleconych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w roku 2017.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 13/2017 z dnia 31.01.2017 r. (w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakesie
ponocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i kultury fizycznej w 2017 r.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 12/2017 z dnia 31.01.2017 r.  ( w sprawie ustalenia zasad dofinansowania z budżetu gminy form i kierunków dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w roku 2017.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 11/2017 z dnia 18.01.2017 r. ( zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia nr l 10/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu oraz Regulaminu wynagradzania prowizyjnego pracowików Referatu Egzekucji Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu wykonujących czynności z zakresu egzekucji administracinej należności pieniężnch.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 10/2017 z dnia 18.01.2017 r. (w sprawie powołania oraz regulaminu pracy komisji konkursowej na otwarty konkurs ofert na realizację zadań zleconych podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych w roku 2017.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 9/2017 z dnia 09.01.2017 r. ( w sprawie ogłoszenia III przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu osobowego marki Opel Astra wraz z obniżeniem ceny wywoławczej.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 8/2017 z dnia 09.01.2017 r. ( w sprawie ustalenia ograniczeń w zaciąganiu zobowiązań i dokonywaniu wydatków jednostek budżetowych Gminy Węgliniec.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 7/2017 z dnia 09.01.2017 r. ( w sprawie przekazania upoważnienia do zaciągania zobowiązań przekraczajqcych okres roku budżetowego 2017.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 6/2017 z dnia 03.01.2017 r.  ( w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych na 2017 r.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 5/2017 z dnia 03.01.2017 r. ( w sprawie powołania komisli rekrutacyjnej)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 4/2017 z dnia 03.01.2017 r. ( w sprawie ogłoszenia III przętargu ustnego nieograniczonego na sprzedż nięzabudowanej działki gruntu stanowiącej  część nieruchomości gruntowej położonej w Czerwonej Wodzie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 3/2017 z dnia 03.01.2017 r. ( w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ruszowie przy ul. Batorego)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 2/2017 z dnia 03.01.2017 r. ( w sprawie ogłoszenia v przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 1 z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego w Jagodzinie 81 wraz z obniżeniem ceny wywoławczej)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 1/2017 z dnia 03.01.2017 r. ( w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego na I z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego na I  piętrze (poddasze) w Zielonce 9/4 z obniżeniem ceny wywoławczej)

Wytworzył:
Marek Jeziorny
(2017-01-04)
Udostępnił:
Jeziorny Marek
(2017-01-04 17:11:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Jeziorny Marek
(2019-07-30 09:35:23)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki