Rok 2016

 Zarządzenia Burmistrza GiM Węgliniec  

 

rok 2016

 

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 143/2016 z dnia 30.12.2016 r. ( w sprawie zmian w budźecie )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 142/2016 z dnia 30.12.2016 r. ( w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostkach organizacyjnych gminy oraz innych jednostkach obsługiwanych przez centrum usług wspólnych.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 141/2016 z dnia 30.12.2016 r. ( w sprawie zmian w budźecie )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 140/2016 z dnia 30.12.2016 r. ( w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 139/2016 z dnia 30.12.2016 r. ( w sprawie zmian w budźecie )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 138/2016 z dnia 30.12.2016 r. ( w sprawie zmiany Zarządzenia nr 17/2016 Burmistrza Gminy i Miasta węgliniec z dnia 29.02.2016r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Węgliniec i jej jednostkach i zakładach budżetowych)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 137/2016 z dnia 30.12.2016 r. (w sprawie przekazania wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej w Zielonce)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 136/2016 z dnia 27.12.2016 r. (Przebudowa pomieszczeń gospodarczych na pomieszczenia sanitarne w budynku Remizy OSP w Węglińcu przy ul.K.wojtyły)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 135/2016 z dnia 21.12.2016 r. (w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 17/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 29.02.2016r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Węgliniec i jej jednostkach i zakładach budżetowych oraz w sprawie ustalenia procedur sporządzania i przesyłania jednolitych plików kontrolnych)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 134/2016 z dnia 21.12.2016 r. (W sprawie powołania komisji celem pzeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych dla zadania Pn.; "Remont butlynku Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec- etap II")

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 133/2016 z dnia 20.12.2016 r. (W sprawie wyznaczenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu do realizacji zadań z zakresu jednorazowego świadczenia Z tytułu urodzenia dziecka i udzięlania wsparcia dla rodzin oraz upoważnienia Kięrownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 132/2016 z dnia 15.12.2016 r. (w sprawie ogłoszenia II przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu osobowęgo Opel Astra wraz z obniżeniem ceny wywoławczej).

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 131/2016 z dnia 15.12.2016 r. (w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu
mieszkalnego z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego w Węglińcu przy ul: Wojska Polskiego 12/7 bez obniżania ceny wywoławczej).

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 130/2016 z dnia 15.12.2016 r. (w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu
mieszkalnego z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego w Węglińcu przy ul: Sikorskiego 30/5 bez obniżania ceny wywoławczej).

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 129/2016 z dnia 15.12.2016 r. (W sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót
budowlanych pt: Budowa ogrodzenia terenu PoSZoK w Węglińcu na dz.nr 208/1).

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 128/2016 z dnia 13.12.2016 r. (W sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla I etapu lnwestycji Pn.: Przebudowa stacji uzdatniania wody w Węglińcu).

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 127/2016 z dnia 13.12.2016 r. (w sprawie powołania oraz regulaminu pracy komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań zleconych - Ochrona i promocja zdrowia - Program aktywizacji osób starszych - podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych'w roku 2017).

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 126/2016 z dnia 08.12.2016 r. (W sprawie powolania komisji celem przeprowadzenia odbioru budowlanych robót:
1.Przeubudowa systemu ogrzewania budynków remizy OSP i Węglinieckiego Centrum Kultury w WęgIińcu
2.Przebudowa systemu ogrzewania.budynku remizy OSP w Czerwonej wraz ze zbiornikiem na gaz).
 

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 125/2016 z dnia 12.12.2016 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 124/2016 z dnia 08.12.2016 r. (w sprawie połwołania oraz regularninu pracy komisji konkursowej otwartych konkursów ofert
oraz ofert skladanych poza konkursem na realizację zadań zleconych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w roku 2017).

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 123/2016 z dnia 05.12.2016 r. w sprawie przekazania w administrowanie spraw dotyczących gospodarki lokaloweji mieszkaniowej  oraz prowadzenie i załatwianie wniosków o udzielenie ulgi wynikających ze stosunków cywilno - prawnych do Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 122/2016 z dnia 05.12.2016 r. (w sprawie okreśIenia procedury dotyczącej szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym i sprawozdawczości z podjętych działań w tym zakresie).

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 121/2016 z dnia 28.11.2016 r. (w sprawie zmian w budżecie).

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 120/2016 z dnia 17.11.2016 r. (w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomość gruntową o numerze ewidencyjnym 61/44 w Węglińcu).

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 119/2016 z dnia 24.11.2016 r. (w sprawie zaciągnięcia w 2016r. długoterminowego zobowiązania w formie kredytu i pożyczki).

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 118/2016 z dnia 17.11.2016 r. (w sprawie ogłoszenia II przetarg ustny nieograniczony-na sprzedaż lokalu mieszkalnego
z udziałem w nieruchomości wspotnej"położonego w Węgliricu przy ul' Sikorskiego 5/21

 Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 117/2016 z dnia 17.11.2016 r. (w sprawie przeznaczenia do sprzedaży samochodu osobowego marki Opel Astra).

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 116/2016 z dnia14.11.2016 r. (w sprawie projektu budżetu Gminy i Miasta Węgliniec na 2017r. oraz projektu
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgliniec).

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 115/2016 z dnia 14.11.2016 r. (sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych).

Budowa oświetlenia na terenie Gminy Węgliniec tj.:
zadanie nr 1 - Budowa oświetlenia ul. Lubańska - obw d 1 - Czerwona Woda,
zadanie nr 2 - Budowa oświetlenia ul. Bolesławiecka - obw d 1 i obw d 2 w Ruszowie.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 114/2016 z dnia 10.11.2016 r. (w sprawie ustalenia zasad ujmowania operacji gospodarczych).

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 113/2016 z dnia 10.11.2016 r. (w sprawie ustalenia zasad ujmowania operacji gospodarcrych).

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 112/2016 z dnia 28.10.2016 r. (w sprawie zmian w budżecie).

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 111/2016 z dnia 27.10.2016 r. (w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót pt: "Wykonanie oświetlenia w miejscowości Stary Węgliniec, ul. Piaseczna").

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 110/2016 z dnia 24.10.2016 r.(w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Kochanowskiego).

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 109/2016 z dnia 18.10.2016 r. (w sprawie ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego w Jagodzinie 81 wraz z obniżeniem ceny wywołwczej)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 108/2016 z dnia 10.10.2016 r. (w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2016 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 107/2016 z dnia 06.10.2016 r.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 106/2016 z dnia 06.10.2016 r. (w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 3 o pow. 26,31 m2 położonego w Węglińcu przy ul. Sikorskiego 42)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 105/2016 z dnia 06.10.2016 r. (w sprawie przyznania nagród Burmistrza GiM Węgliniec)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 104/2016 z dnia 30.09.2016 r. (w sprawie powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia odbioru robót budowalnych)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 103/2016 z dnia 30.09.2016 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 102/2016 z dnia 30.09.2016 r. (w sprawie  określenia wysokości pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec, tj. kwoty miesięcznego stypendium socjalnego w roku szkolnym 2016/2017.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 101/2016 z dnia 28.09.2016 r. (w sprawie powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia odbioru robót budowalnych)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 100/2016 z dnia 28.09.2016 r. (w sprawie powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia odbioru robót budowalnych)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 99/2016 z dnia 26.09.2016 r. (w sprawie powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia odbioru robót budowalnych)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 98/2016 z dnia 12.09.2016 r. (w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 772/6 położonej w Starym Węglińcu w drodze przetargu nieograniczonego do wszystkihc właścicieli nieruchomoci sąsiadujących z nieruchomością gruntową o numerze  ewidencyjnym 772/6 położonej w Starym Węglińcu)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 97/2016 z dnia 12.09.2016 r. (w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego część nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 270 w Czerwonej Wodzie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 96/2016 z dnia 12.09.2016 r. ( w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego część nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 31/3 w Węglińcu

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 95/2016 z dnia 12.09.2016 r. (w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego część nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 36/97 w Węglińcu)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 94/2016 z dnia 12.09.2016 r.( w sprawie przeznaczenia do sprzedaży samochodu terenowego marki Mercedes Benz model 290 GD 461 2.9)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 93/2016 z dnia 12.09.2016 r (w sprawie zmiany Zarządzenia nr 66/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Węglinie  z dnia 09.09.2013 r. w sprawie procedury opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgliniec.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 92/2016 z dnia 12.09.2016 r. ( w sprawie procedury przygotowania i opracowania materiałów analitycznych i planistycznych do projektu budżetu na rok 2017 przez kierowników wydziałów Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu, podległe jednostki i zakłady budżetowe)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 91/2016 z dnia 12.09.2016 r. (w sprawie ogłoszenia III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 1 z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego w Jagodzinie 81)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 90/2016 z dnia 12.09.2016 r. (w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2017 rok)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 89/2016 z dnia 31.08.2016 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 88/2016 z dnia 31.08.2016 r. ( w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową o numerze ewidencyjnym 209/6 w Ruszowie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 87/2016 z dnia 25.08.2016 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ruszowie przy ul. Batorego

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 86/2016 z dnia 26.08.2016 r. (w sprawie powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia odbioru robót budowalnych)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 85/2016 z dnia 22.08.2016 r. (w sprawie powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia odbioru robót budowalnych)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 84/2016 z dnia 19.08.2016 r. (w sprawie powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia odbioru robót budowalnych)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 83/2016 z dnia

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 82/2016 z dnia 12.08.2016 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 81/2016 z dnia 10.08.2016 r. (  w sprawie powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia odbioru robót budowalnych)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 80/2016 z dnia 03.08.2016 r. (w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 79/2016 z dnia 03.08.2016 r. (w sprawie powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia odbioru robów budowalnych)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 78/2016 z dnia 29.07.2016 r. ( w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 77/2016 z dnia 

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 76/2016 z dnia 26.07.2016r. (w sprawie ogłoszenie o przetargu na sprzedaż niezbudowanych działeki gruntu w Węglińcu przy ul. Piłsudskiego)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 75/2016 z dnia 26.07.2016r. (w sprawie ogłoszenie o przetargu na sprzedaż niezbudowanych działeki gruntu w Węglińcu przy ul. Piłsudskiego)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 74/2016 z dnia 26.07.2016r. (w sprawie ogłoszenie o przetargu na sprzedaż niezbudowanej działki gruntu w Czerwonej Wodzie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 73/2016 z dnia 26.07.2016r.(w sprawie ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego Jagodzin 81/1)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 72/2016 z dnia 25.07.2016r. ( w sprawie zmiany Zarządzenia nr 110/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu oraz Regulaminu wynagradzania prowizyjnego pracowników Referatu Egzekucji Urzędu Gminy Miasta w Węglińcu wykonujących czynności z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 71/2016 z dnia 25.07.2016r. ( w sprawie przeprowadzenia treningu gminnego systemu wczesnego ostrzegania)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 70/2016 z dnia 15.07.2016r. ( w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 69/2016 z dnia 07.07.2016r. (w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową o numerze ewidencyjnym 349/3 w Ruszowie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 68/2016 z dnia 07.07.2016r. ( w sprawie powierzenia obowiązków likwidatora Straży Miejskiej Węglińca i ustalenia procedury likwidacyjnej Straży Miejskiej Węglińca )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 67/2016 z dnia 07.07.2016r. ( w sprawie przeznaczenia do sprzedaży drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego o pow. 17,89 m2 położonego w Węglińcu przy ul. Sikorskiego 30/5)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 66/2016 z dnia 07.07.2016r. ( w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego w Zielonce 17/1 bez obniżenia ceny wywoławczej )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 65/2016 z dnia 06.07.2016r. ( w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 64/2016 z dnia 06.07.2016r. ( w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 63/2016 z dnia 30.06.2016r.  ( w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 62a/2016 z dnia 29.06.2016r. ( w sprawie przyznania nagród Burmistrza )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 62/2016 z dnia 15.06.2016r. ( w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową o numerze ewidencyjnym 22 w Węglińcu )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 61/2016 z dnia 15.06.2016r. ( w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową o numerze ewidencyjnym 210 w Ruszowie )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 60/2016 z dnia 02.06.2016r. ( w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową o numerze ewidencyjnym 153/ 14 w Węglińcu)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 59/2016 z dnia 31.05.2016r. ( w sprawie przekwalifikowania lokalu mieszkalnego )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 58/2016 z dnia 31.05.2016r. ( w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową o numerze ewidencyjnym 22 w Węglińcu )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 57/2016 z dnia 31.05.2016r. ( w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego o pow. 25,13 m2 położonego w Zielonce 9/4)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 55/2016 z dnia 24.05.2016r. ( w sprawie przekwalifikowania lokalu socjalnego )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 54/2016 z dnia 20.05.2016r. ( w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Ruszów )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 53/2016 z dnia 10.05.2016r. ( w sprawie przekazania środka trwałego )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 52/2016 z dnia 10.05.2016r. ( w sprawie przekazania środka trwałego)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 51/2016 z dnia 10.05.2016r. ( w sprawie przekazania środka trwałego )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 50/2016 z dnia 10.05.2016r. ( w sprawie zmiany zarządzenia nr 34/2016 z dnia 01 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia wielkości ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru złuzbowego dla pracowników USC)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 49/2016 z dnia 10.05.2016 r. ( w sprawie przekazaniaw administrowanie nieruchomości )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 48/2016 z dnia 10.05.2016r. ( w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2016 r. w Urzedzie Gminy i Miasta w Węglińcu i Straży Miejskiej Węglińca)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 47/2016 z dnia 10.05.2016r. ( w sprawie określenia procedury odbioru odpadów budowalnych i rozbiórkowych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 46/2016 z dnia 06.05.2016r. (w sprawie skreślenia z ewidencji lokali mieszkalnych lokalu mieszkalnego nr 3 o pow. 37,25 m2 połozonego w Jagodzinie 30 i przekwalifikwania go na pomieszczenie świetlicy wiejskiej)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 45/2016 z dnia 06.05.2016r. ( w sprawie ogłoszenia VI przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaz lokalu mieszkalnego z pomieszczeniami przynaleznymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej połozonego w Starym Węglińcu przy ul. Kossowskiej 2/1 i obnizenia ceny wywoławczej)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 44/2016 z dnia 06.05.2016r. ( w sprawie ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaz lokalu mieszkalnego z pomieszczeniami przynaleznymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej polozonego w Polanie 19/1 i obnizenia ceny wywolawczej)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 43/2016 z dnia 29.04.2016r. ( w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 42/2016 z dnia 21.04.2016r. (w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość składająca się z jednego  pomieszczenia o pow. 20,64 m2 położoną w Węglińcu przy ul. Sikorskiego 5/21)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 41/2016 z dnia 21.04.2016r. (w sprawie przekazania w administrowanie 1/2 części nieruchomości o numerze ewidencyjnym 1862/4 o pow. 0,01 ha w Czerwonej Wodzie zabudowanej budynkiem mieszkalnym posadowionym przy ul. Kościuszki 21)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 40/2016 z dnia 21.04.2016r. (w sprawie przekazania w administrowanie działki zabudowanej  położonej w Węglińcu przy ulicy Karola Wojtyły 16)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 39/2016 z dnia 15.04.2016r. (w sprawie dwołania IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w nierucjomości wspólnej położony w Jagodzinie 69/1A- działka nr 312 o powierzchni 1 700 m2, KW JG1Z/00044765/1)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 38/2016 z dnia 15.04.2016r. (w sprawie wycofania ze sprzedaży niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Kochanowskiego- działka nr 153/14 o powierzchni 283 m2, KW JG1Z/00015538/9)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 37/2016 z dnia 15.04.2016r. (w sprawie odwołania I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Kochanowskiego- działka nr 153/10 o powierzchni 572 m2, KW JG1Z/00015538/9)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 36/2016 z dnia 12.04.2016r. 

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 35/2016 z dnia 05.04.2016r. (w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów zamieszkałych na stałe na terenie Gminy i Miasta Węgliniec)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 34/2016 z dnia 01.04.2016r. (w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego dla pracowników USC)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 33/2016 z dnia 31.03.2016r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 32/2016 z dnia 31.03.2016r. (w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 31/2016 z dnia 30.03.2016r. (w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Węgliniecza 2015 r.)

Załączniki do Zarządzenia Burmistrza GiM Węgliniec nr 31/2016 z dnia 30.03.2016r.  cz. 1

Załączniki do Zarządzenia Burmistrza GiM Węgliniec nr 31/2016 z dnia 30.03.2016r.  cz. 2

Załączniki do Zarządzenia Burmistrza GiM Węgliniec nr 31/2016 z dnia 30.03.2016r.  cz. 3

Załączniki do Zarządzenia Burmistrza GiM Węgliniec nr 31/2016 z dnia 30.03.2016r.  cz. 4

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 30/2016 z dnia 24.03.2016r. (w sprawie sporządzenia listy przydziału mieszkań na rok 2016)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 29/2016 z dnia 24.03.2016r. (w sprawie wyznaczenia Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego oraz upoważnienia Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 28/2016 z dnia 24.03.2016r. (w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej położonej w Polanie 19/1 i obniżenia jej ceny wywoławczej)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 27/2016 z dnia 24.03.2016r. (w sprawie ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości wspólnej położonej w Jagodzinie 69/1 "a" i obniżenia jej ceny wywoławczej)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 26/2016 z dnia 24.03.2016r. (w sprawie ogłoszenia V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej położonej w Starym Węglińcu przy ul. Kossowskiej 2/1 i obniżenia jej ceny wywoławczej)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 25/2016 z dnia 24.03.2016r. (w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Piaseczna)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 24/2016 z dnia 22.03.2016r.  (w sprawie zmiany zarządzenia nr 23/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Wegliniec z dnia 14.03.2016 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 23/2016 z dnia 14.03.2016r.  (w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 22/2016 z dnia 14.03.2016r.  (w sprawie przeznaczenia w drodze przetargu nieograniczonego pomieszczenia po byłej bibliotece położonej w Jagodzinie 81)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 21/2016 z dnia 14.03.2016r.  (w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 9/2004 z dnia 30.04.2004r. w sprawie
przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 20/2016 z dnia 10.03.2016r.  (w sprawie ogłoszenia II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Starym Węglińcu- działka nr 520 o powierzchni 1 000 m2)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 19/2016 z dnia 01.03.2016r.  (w sprawie przekazania w administrowanie i do użytkowania nieruchomości)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 18/2016 z dnia 29.02.2016r.  (w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 17/2016 z dnia 29.02.2016r.  (w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Węgliniec i jej jednostkach i zakładach budżetowych)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 16/2016 z dnia 29.02.2016r.  (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 15/2016 z dnia 04.02.2016r.  (w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2016) 

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 14/2016 z dnia 04.02.2016r.  (w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Jagodzin)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 13/2016 z dnia 29.01.2016r.  (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 12/2016 z dnia 29.01.2016r.  (w sprawie ustalenia zasad ujmowannia operacji gospodarczych)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 11/2016 z dnia 27.01.2016r.  (w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową o numerze ewidecyjnym 285/10 położoną w Ruszowie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 10/2016 z dnia 27.01.2016r.  (w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe o numerach ewidecyjnych 1775/3 i 1775/4 położone w Czerwonej Wodzie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 9/2016 z dnia 27.01.2016r.  (w sprawie przekazania środka trwałego)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 8/2016 z dnia 15.01.2016r.  (w sprawie powołania oraz regulaminu pracy komisji konkursowej na otwarty konkurs ofert na realizacj zadań zleconych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w roku 2016)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 7/2016 z dnia 14.01.2016r.  (w sprawie ustalenia zasad dofinansowania z budżetu gminy form i kierunków dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w roku 2016)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 6/2016 z dnia 08.01.2016r.  (w sprawie przekazania urządzeń siłowni zewnętrznych zlokalizowanych w sołectwach Gminy Węgliniec)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 5/2016 z dnia 08.01.2016r.  (w sprawie ustalenia ograniczeń w zaciaganiu zobowiązań i dokonywania wydatków jednostek budżetowych Gminy Węgliniec)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 4a/2016 z dnia 04.01.2016r. ( w sprawie ustalenia jednorazowej pierwszej opłaty przy oddawaniu  nieruchomości w wieczyste użytkowanie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 4/2016 z dnia 04.01.2016r.  (w sprawie określenia procedury dotyczącej szczegółowych zasad, sposobu i trybu sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 3/2016 z dnia 04.01.2016 r. (w sprawie zbycia w drodze przetargowej gminnych nieruchomości gruntowych)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 2/2016 z dnia 04.01.2016r.  (w sprawie przekazania upoważnienia do zaciagania zobowiązań przekraczających okres roku budżetowego 2016)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 1/2016 z dnia 04.01.2016r.  (w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych na rok 2016)

Wytworzył:
Agnieszka Kołodziej
(2016-01-29)
Udostępnił:
Kołodziej Agnieszka
(2016-01-29 09:57:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Jeziorny Marek
(2018-11-15 14:14:27)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki