☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
BIP WĘGLINIEC
Herb BIP WĘGLINIEC

Piątek 05.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały Rady Miejskiej Węglińca

2015 rok

 

 

Uchwała nr 190/XIV/15 z 30.12.2015 r. (w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej na rok 2016)

Uchwała nr 189/XIV/15 z 30.12.2015 r. (w sprawie ramowych planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na rok 2016)

Uchwała nr 188/XIV/15 z 30.12.2015 r. (w sprawie ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej, Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej na rok 2016)

Uchwała nr 187/XIV/15 z 30.12.2015 r. (w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych)

Uchwała nr 186/XIV/15 z 30.12.2015 r. (w sprawie przyjęcia Programu w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dla Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2016 – 2018)

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnoślaskiego z 27.01.2016r.  w sprawie Uchwały nr 186/XIV/15 z 30.12.2015 r. w sprawie przyjęcia Programu w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dla Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2016 – 2018

Uchwała nr 185/XIV/15 z 30.12.2015 r. (w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Oświaty w Gminie Węgliniec na lata 2016-2022)

Uchwała nr 184/XIV/15 z 30.12.2015 r. (w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2016-2025)

Uchwała nr 183/XIV/15 z 30.12.2015 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Uchwała nr 182/XIV/15 z 30.12.2015 r. (w sprawie zmiany załączników nr 1 i 2 do Uchwały Nr 25/IV/14 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.12.2014r. sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2015-
2025)

Uchwała nr 181/XIII/15 z 15.12.2015 r. (w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec)

Uchwała nr 180/XIII/15 z 15.12.2015 r. (w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu)

Uchwała nr 179/XIII/15 z 15.12.2015 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 178/XIII/15 z 15.12.2015 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 177/XIII/15 z 15.12.2015 r. (w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2015-2018 z perspektywą do 2022 roku.)

Uchwała nr 176/XIII/15 z 15.12.2015 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 15/LVI/98 Rady Gminy i Miasta w Węglińcu z dnia 06.04.1998 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych)

Uchwała nr 175/XIII/15 z 15.12.2015 r. (w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Czerwona Woda)

Uchwała nr 174/XIII/15 z 15.12.2015 r. (w sprawie zmiany załącznika nr 3 do uchwały nr 8/XXXVII/97 Rady Gminy i Miasta w Weglińcu z dnia 30 stycznia 1997r. w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury)

Uchwała nr 173/XIII/15 z 15.12.2015 r. (w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów)

Uchwała nr 172/XIII/15 z 15.12.2015 r. (w sprawie ustalenia opłat targowych na obszarze Gminy i Miasta Węgliniec)

Uchwała nr 171/XIII/15 z 15.12.2015 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Uchwała nr 170/XIII/15 z 15.12.2015 r. (w sprawie zmiany załączników nr 1 i 2 do Uchwały Nr 25/IV/14 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.12.2014r. sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2015- 2025)

Uchwała nr 169/XIII/15 z 15.12.2015 r. (w sprawie budżetu gminy Węgliniec na 2016 rok)

Uchwała nr 168/XIII/15 z 15.12.2015 r. (w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec)

Uchwała nr 167/XII/15 z 24.11.2015 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 166/XII/15 z 24.11.2015 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 165/XII/15 z 24.11.2015 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 164/XII/15 z 24.11.2015 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 163/XII/15 z 24.11.2015 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 162/XII/15 z 24.11.2015 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 161/XII/15 z 24.11.2015 r. (w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 - 2018)

Uchwała nr 160/XII/15 z 24.11.2015 r. (w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Węgliniec na rok 2016)

Uchwała nr 159/XII/15 z 24.11.2015 r. (w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2016 - 2018)

Uchwała nr 158/XII/15 z 24.11.2015 r. (w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2016 - 2018)

Uchwała nr 157/XII/15 z 24.11.2015 r. (w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Węgliniec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2016 rok)

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnoślaskiego z 18.12.2015r.  w sprawie Uchwały nr 157/XII/15 z 24.11.2015 r. (w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Węgliniec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2016 rok)

Uchwała nr 156/XII/15 z 24.11.2015 r. (w sprawie udziału Gminy Węgliniec w realizacji lokalnej strategii rozwoju opracowanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Dolnośląska Kraina Karpia)

Uchwała nr 155/XII/15 z 24.11.2015 r. (w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 407/XIX/12 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 20 listopada 2012r., w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem, dzierżawę lokali użytkowych, nieruchomości gruntowych i lokali w obiektach zarządzanych przez gminne jednostki organizacyjne)

Uchwała nr 154/XII/15 z 24.11.2015 r. (w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec przez osoby fizyczne lub
osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania)

Uchwała nr 153/XII/15 z 24.11.2015 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 490/XXIII/13 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 26.03.2013 r. w sprawie określenia stawek dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych oraz sposobu ich rozliczenia)

Uchwała nr 152/XII/15 z 24.11.2015 r. (w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego)

Uchwała nr 151/XII/15 z 24.11.2015 r. (w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy i Miasta Węgliniec)

Uchwała nr 150/XII/15 z 24.11.2015 r. (w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy i Miasta Węgliniec)

Uchwała nr 149/XII/15 z 24.11.2015 r. (w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu na reazlizację zadań bieżących)

Uchwała nr 148/XII/15 z 24.11.2015 r. (w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2016)

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30.12.2015 r. dotyczy: Uchwała nr 148/XII/15 z 24.11.2015 r.

Uchwała nr 147/XII/15 z 24.11.2015 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Uchwała nr 146/XI/15 z 27.10.2015 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 145/XI/15 z 27.10.2015 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 144/XI/15 z 27.10.2015 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 143/XI/15 z 27.10.2015 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 142/XI/15 z 27.10.2015 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu budynku kotłowni)

Uchwała nr 141/XI/15 z 27.10.2015 r. (w sprawie wydzierżawienia nieruchomości)

Uchwała nr 140/XI/15 z 27.10.2015 r. (w sprawie utworzenia centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Węgliniec)

Uchwała nr 139/XI/15 z 27.10.2015 r. (w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016-2019)

Uchwała nr 138/XI/15 z 27.10.2015 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Uchwała nr 137/XI/15 z 27.10.2015 r. (w sprawie zmiany załączników nr 1 i 2 do Uchwały Nr 25/IV/14 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.12.2014r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2015- 2025)

Uchwała nr 136/X/15 z 29.09.2015 r. (w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Węglińcu)

Uchwała nr 135/X/15 z 29.09.2015 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 134/X/15 z 29.09.2015 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 133/X/15 z 29.09.2015 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 132/X/15 z 29.09.2015 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 131/X/15 z 29.09.2015 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 130/X/15 z 29.09.2015 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 129/X/15 z 29.09.2015 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 128/X/15 z 29.09.2015 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 127/X/15 z 29.09.2015 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 126/X/15 z 29.09.2015 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 116/IX/15 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rolne)

Uchwała nr 125/X/15 z 29.09.2015 r. (w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów)

Uchwała nr 124/X/15 z 29.09.2015 r. (w sprawiew sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Węgliniec w 2015 roku”)

Uchwała nr 123/X/15 z 29.09.2015 r. (w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Węgliniec)

Rozstrzygnięcie nadzorcze  Wojewody Dolnoślaskiego z 6.11.2015r.  w sprawie Uchwała nr 123/X/15 z 29.09.2015 r. (w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Węgliniec)

Uchwała nr 122/X/15 z 29.09.2015 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Uchwała nr 121/X/15 z 29.09.2015 r. (w sprawie zmiany załączników nr 1 i 2 do Uchwały Nr 25/IV/14 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.12.2014r. sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2015-2025)

Uchwała nr 120/IX/15 z 31.07.2015 r. (w sprawie zmiany załącznika nr 3 do uchwały nr 8/XXXVII/97 Rady Gminy i Miasta w Weglińcu z dnia 30 stycznia 1997r. w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury)

Uchwała nr 119/IX/15 z 31.07.2015 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 100/VIII/15 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w formie inkasa, ustalenia inkasentów dla poboru tych podatków i opłat oraz ich wynagrodzenia)

Uchwała nr 118/IX/15 z 31.07.2015 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 117/IX/15 z 31.07.2015 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 116/IX/15 z 31.07.2015 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rolne)

Uchwała nr 115/IX/15 z 31.07.2015 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 114/IX/15 z 31.07.2015 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 113/IX/15 z 31.07.2015 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 112/IX/15 z 31.07.2015 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 111/IX/15 z 31.07.2015 r. (w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu)

Uchwała nr 110/IX/15 z 31.07.2015 r. (w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec)

Uchwała nr 109/IX/15 z 31.07.2015 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 490/XXIII/13 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 26.03.2013 r. w sprawie określenia stawek dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych oraz sposobu ich rozliczenia)

Uchwała nr 108/IX/15 z 31.07.2015 r. (w sprawiewzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości znajdującej się na obszarze Gminy i Miasta Węgliniec)

Uchwała nr 107/IX/15 z 31.07.2015 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 38/V/15 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

Uchwała nr 106/IX/15 z 31.07.2015 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 37/V/15 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy i Miasta Węgliniec)

Uchwała nr 105/IX/15 z 31.07.2015 r. (w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Węgliniec i zagospodarowania tych odpadów)

Uchwała nr 104/IX/15 z 31.07.2015 r. (w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Węgliniec)

wyrok WSA w sprawie skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę 104/IX/15 z 31.07.2015 r.

Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Uchwała nr 103/IX/15 z 31.07.2015 r. (w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody)

Uchwała nr 102/IX/15 z 31.07.2015 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Uchwała nr 101/IX/15 z 31.07.2015 r. (w sprawie zmiany załączników nr 1 i 2 do Uchwały Nr 25/IV/14 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.12.2014r. sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2015- 2025)

Uchwała nr 100/VIII/15 z 30.06.2015 r. (w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w formie inkasa, ustalenia inkasentów dla poboru tych podatków i opłat oraz ich wynagrodzenia)

Uchwała nr 99/VIII/15 z 30.06.2015 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 98/VIII/15 z 30.06.2015 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)

Uchwała nr 97/VIII/15 z 30.06.2015 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 96/VIII/15 z 30.06.2015 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu garażu)

Uchwała nr 95/VIII/15 z 30.06.2015 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 94/VIII/15 z 30.06.2015 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 93/VIII/15 z 30.06.2015 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 92/VIII/15 z 30.06.2015 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 91/VIII/15 z 30.06.2015 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)

Uchwała nr 90/VIII/15 z 30.06.2015 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 89/VIII/15 z 30.06.2015 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 88/VIII/15 z 30.06.2015 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu garażu)

Uchwała nr 87/VIII/15 z 30.06.2015 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 86/VIII/15 z 30.06.2015 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 85/VIII/15 z 30.06.2015 r. (w sprawiewyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 84/VIII/15 z 30.06.2015 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 83/VIII/15 z 30.06.2015 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstapienie od trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu części obiektu budowlanego (komina) na budynku Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie)

Uchwała nr 82/VIII/15 z 30.06.2015 r. (w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników)

Uchwała nr 81/VIII/15 z 30.06.2015 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Uchwała nr 80/VIII/15 z 30.06.2015 r. (w sprawie zmiany załączników nr 1 i 2 do Uchwały Nr 25/IV/14 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.12.2014r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2015-2025)

Uchwała nr 79/VIII/15 z 30.06.2015 r. (w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok)

Uchwała nr 787/VIII/15 z 30.06.2015 r. (w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Węgliniec za 2014 rok)

Uchwała nr 77/VIII/15 z 30.06.2015 r. (w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Węgliniec za 2014 rok)

Uchwała nr 76/VII/15 z 28.04.2015 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu garażu)

Uchwała nr 75/VII/15 z 28.04.2015 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 74/VII/15 z 28.04.2015 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 73/VII/15 z 28.04.2015 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 72/VII/15 z 28.04.2015 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 71/VII/15 z 28.04.2015 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 70/VII/15 z 28.04.2015 r. (w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości)

Uchwała nr 69/VII/15 z 28.04.2015 r. (w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości)

Uchwała nr 68/VII/15 z 28.04.2015 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Uchwała nr 67/VII/15 z 28.04.2015 r. (w sprawie zmiany załączników nr 1 i 2 do Uchwały Nr 25/IV/14 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.12.2014r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2015-2025)

Uchwała nr 66/VI/15 z 31.03.2015 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 65/VI/15 z 31.03.2015 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 64/VI/15 z 31.03.2015 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 63/VI/15 z 31.03.2015 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 62/VI/15 z 31.03.2015 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 61/VI/15 z 31.03.2015 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 60/VI/15 z 31.03.2015 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)

Uchwała nr 59/VI/15 z 31.03.2015 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 58/VI/15 z 31.03.2015 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 57/VI/15 z 31.03.2015 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 40/V/15 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktu przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Węgliniec)

Uchwała nr 56/VI/15 z 31.03.2015 r. (w sprawie wprowadzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso)

Uchwała nr 55/VI/15 z 31.03.2015 r. (w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na część nieruchomości położonej w Węglińcu)

Uchwała nr 54/VI/15 z 31.03.2015 r. (w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Węgliniec w 2015 roku”)

Uchwała nr 53/V/15 z 25.02.2015 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 52/V/15 z 25.02.2015 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 51/V/15 z 25.02.2015 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 50/V/15 z 25.02.2015 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 49/V/15 z 25.02.2015 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 48/V/15 z 25.02.2015 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 47/V/15 z 25.02.2015 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 46/V/15 z 25.02.2015 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 45/V/15 z 25.02.2015 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 44/V/15 z 25.02.2015 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 43/V/15 z 25.02.2015 r. (w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół w Ruszowie)

Uchwała nr 42/V/15 z 25.02.2015 r. (w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o zmianę granic Gminy Węgliniec)

Uchwała nr 41/V/15 z 25.02.2015 r. (w sprawie zmiany granicy terytorialnej Gminy Węgliniec)

Uchwała nr 40/V/15 z 25.02.2015 r. (w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktu przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Węgliniec)

Uchwała nr 39/V/15 z 25.02.2015 r. (w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki)

Uchwała nr 38/V/15 z 25.02.2015 r. (w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

Uchwała nr 37/V/15 z 25.02.2015 r. (w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy i Miasta Węgliniec)

Uchwała nr 36/V/15 z 25.02.2015 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Uchwała nr 35/V/15 z 25.02.2015 r. (w sprawie zmiany załączników nr 1 i 2 do Uchwały Nr 25/IV/14 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.12.2014r. sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2015- 2025)

Wytworzył:
Agnieszka Kołodziej
Udostępnił:
Agnieszka Kołodziej
(2015-03-11 08:31:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Kołodziej
(2016-05-13 12:43:25)
 
 
ilość odwiedzin: 995357

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X