Rok 2016

 Uchwały Rady Miejskiej Węglińca

2016 rok

 

Uchwała nr 539 /XXIV/16 z dnia 30.12.2016 r. (w sprawie ramowych planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na rok 2017)
Uchwała nr 538 /XXIV/16 z dnia 30.12.2016 r. (w sprawie ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej, Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej na rok 2017)
Uchwała nr 537 /XXIV/16 z dnia 30.12.2016 r. (w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej na rok 2017)
Uchwała nr 536 /XXIV/16 z dnia 30.12.2016 r. (w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Czerwona Woda)
Uchwała nr 535 /XXIV/16 z dnia 30.12.2016 r. (w sprawie zmiany uchwały Nr 55/VI/2015r. Rady Miejskiej Węglińca z dnia 31 marca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na część nieruchomości położonej w Węglińcu)
Uchwała nr 534 /XXIV/16 z dnia 30.12.2016 r. (w sprawie zmiany uchwały Nr 392/XVIII/12 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 9 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Węgliniec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych)
Uchwała nr 533 /XXIV/16 z dnia 30.12.2016 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 749/XXXVII/14 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 28 października 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktach przedszkolnych prowadzonych przez gminę Węgliniec.)
Uchwała nr 532 /XXIV/16 z dnia 30.12.2016 r. (w sprawie zmian w budżecie)
Uchwała nr 531 /XXIV/16 z dnia 20.12.2016 r. (w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu)
Uchwała nr 530 /XXIV/16 z dnia 20.12.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 529 /XXIV/16 z dnia 20.12.2016 r. (w sprawie zmian w budżecie)
Uchwała nr 528 /XXIV/16 z dnia 20.12.2016 r. (w sprawie budżetu gminy Węgliniec na 2017 rok) Uzasadnienie do budżetu Gminy i Miasta Węgliniec
Uchwała nr 527 /XXIV/16 z dnia 20.12.2016 r. (w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec)
Uchwała nr 526 /XXIV/16 z dnia 24.11.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
Uchwała nr 525 /XXIV/16 z dnia 24.11.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)  
Uchwała nr 524 /XXIV/16 z dnia 24.11.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 523 /XXIV/16 z dnia 24.11.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 522 /XXIV/16 z dnia 24.11.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 521 /XXIV/16 z dnia 24.11.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 520 /XXIV/16 z dnia 24.11.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 519 /XXIV/16 z dnia 24.11.2016 r. (w sprawie zmiany uchwały 154/XII/15 z dnia 24 listopada 2015 r w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorzAdu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowoœci ich pobrania i wykorzystania)
Uchwała nr 518 /XXIV/16 z dnia 24.11.2016 r. (w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiAzywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Węgliniec na rok 2017)
Uchwała nr 517 /XXIV/16 z dnia 24.11.2016 r. (w sprawie uchylenia uchwały nr 356/XVII/12 z dnia 28 sierpnia 2012 r w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoŸnika z przystanków komunikacyjnych, których właœcicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Węgliniec)
Uchwała nr 516 /XXIV/16 z dnia 24.11.2016 r. (w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów)
Uchwała nr 515 /XXIV/16 z dnia 24.11.2016 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 37/V/15 z dnia 25 lutego 2015 r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy i Miasta Węgliniec)
Uchwała nr 514 /XXIV/16 z dnia 24.11.2016 r. (w sprawie okreœlenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu na realizację zadań bieżących)
Uchwała nr 513 /XXIV/16 z dnia 24.11.2016 r. (w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania œcieków na rok 2017)
Uchwała nr 512 /XXIV/16 z dnia 24.11.2016 r. (w sprawie okreœlenia stawek podatku od œrodków transportowych na obszarze Gminy i Miasta Węgliniec)
Uchwała nr 511 /XXIV/16 z dnia 24.11.2016 r. (w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomoœci na obszarze Gminy i Miasta Węgliniec)
Uchwała nr 510 /XXIV/16 z dnia 24.11.2016 r. (w sprawie zmian w budżecie)
Uchwała nr 509 /XXIV/16 z dnia 24.11.2016 r. (w sprawie zmiany załączników nr 1 i 2 do uchwały nr 168/XIII/15 z dnia 15.12.2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec)
Uchwała nr 508/XXIII/16  z dnia 25.10.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego) 
Uchwała nr 507/XXIII/16  z dnia 25.10.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową) 
Uchwała nr 506/XXIII/16  z dnia 25.10.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową) 
Uchwała nr 505/XXIII/16 z dnia 25.10.2016 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową) 
Uchwała nr 504/XXIII/16  z dnia 25.10.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego) 
Uchwała nr 503/XXIII/16 z dnia 25.10.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego) 
Uchwała nr 502/XXIII/16 z dnia 25.10.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego) 
Uchwała nr 501/XXIII/16 z dnia 25.10.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego) 
Uchwała nr 500/XXIII/16  z dnia 25.10.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową) 
Uchwała nr 499/XXIII/16  z dnia 25.10.2016 r. (w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego) 
Uchwała nr 498/XXIII/16  z dnia 25.10.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne) 
Uchwała nr 497/XXIII/16  z dnia 25.10.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne) 
Uchwała nr 496/XXIII/16  z dnia 25.10.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne) 
Uchwała nr 495/XXIII/16  z dnia 25.10.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne) 
Uchwała nr 494/XXIII/16  z dnia 25.10.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego) 
Uchwała nr 493/XXIII/16  z dnia 25.10.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne) 
Uchwała nr 492/XXIII/16  z dnia 25.10.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne) 
Uchwała nr 491XXIII/16  z dnia 25.10.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego) 
Uchwała nr 490/XXIII/16  z dnia 25.10.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego) 
Uchwała nr 489/XXIII/16  z dnia 25.10.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego) 
Uchwała nr 488/XXIII/16 z dnia 25.10.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego) 
Uchwała nr 487/XXIII/16 z dnia 25.10.2016 r. (w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2017 rok) 
Uchwała nr 486/XXIII/16 z dnia 25.10.2016 r. (w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego,

 

funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Węgliniec) 
Uchwała nr 485/XXIII/16  z dnia 25.10.2016 r. (w sprawie zmian w budżecie ) 
Uchwała nr 484/XXIII/16 z dnia 25.10.2016 r. (w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Węglińcu) 
 

 

 

Uchwała nr 483/XXII/16  z dnia 27.09.2016 r. ( w sprawie uchylenia uchwały nr 406/XXI/16 z dnia 30 sierpnia 2016 r w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 482/XXII/16  z dnia 27.09.2016 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 481/XXII/16  z dnia 27.09.2016 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 480/XXII/16  z dnia 27.09.2016 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 479/XXII/16  z dnia 27.09.2016 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 478/XXII/16  z dnia 27.09.2016 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
Uchwała nr 477/XXII/16  z dnia 27.09.2016 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 476/XXII/16  z dnia 27.09.2016 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
Uchwała nr 475/XXII/16  z dnia 27.09.2016 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 474/XXII/16  z dnia 27.09.2016 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 473/XXII/16  z dnia 27.09.2016 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 472/XXII/16  z dnia 27.09.2016 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 471/XXII/16  z dnia 27.09.2016 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
Uchwała nr 470/XXII/16 z dnia 27.09.2016 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 469/XXII/16 z dnia 27.09.2016 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 468/XXII/16 z dnia 27.09.2016 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
Uchwała nr 467/XXII/16  z dnia 27.09.2016 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 466/XXII/16  z dnia 27.09.2016 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 465/XXII/16  z dnia 27.09.2016 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 464/XXII/16  z dnia 27.09.2016 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 463/XXII/16  z dnia 27.09.2016 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 462/XXII/16  z dnia 27.09.2016 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
Uchwała nr 461/XXII/16  z dnia 27.09.2016 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 460/XXII/16  z dnia 27.09.2016 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 459/XXII/16  z dnia 27.09.2016 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 458/XXII/16  z dnia 27.09.2016 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 457/XXII/16  z dnia 27.09.2016 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
Uchwała nr 456/XXII/16  z dnia 27.09.2016 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 455/XXII/16 z dnia 27.09.2016 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 454/XXII/16 z dnia 27.09.2016 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 453/XXII/16 z dnia 27.09.2016 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 452/XXII/16  z dnia 27.09.2016 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
Uchwała nr 451/XXII/16  z dnia 27.09.2016 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 450/XXII/16  z dnia 27.09.2016 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 449/XXII/16  z dnia 27.09.2016 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 448/XXII/16  z dnia 27.09.2016 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
Uchwała nr 447/XXII/16  z dnia 27.09.2016 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 446/XXII/16  z dnia 27.09.2016 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 445/XXII/16  z dnia 27.09.2016 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
Uchwała nr 444/XXII/16  z dnia 27.09.2016 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
Uchwała nr 443/XXII/16  z dnia 27.09.2016 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
Uchwała nr 442/XXII/16  z dnia 27.09.2016 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 441/XXII/16  z dnia 27.09.2016 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
Uchwała nr 440/XXII/16 z dnia 27.09.2016 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 439/XXII/16 z dnia 27.09.2016 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 438/XXII/16 z dnia 27.09.2016 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 437/XXII/16  z dnia 27.09.2016 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 436/XXII/16 z dnia 27.09.2016 r. (  w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 435/XXII/16  z dnia 27.09.2016 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
Uchwała nr 434/XXII/16  z dnia 27.09.2016 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 433/XXII/16  z dnia 27.09.2016 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
Uchwała nr 432/XXII/16  z dnia 27.09.2016 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
Uchwała nr 431/XXII/16  z dnia 27.09.2016 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 430/XXII/16  z dnia 27.09.2016 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 429/XXII/16 z dnia 27.09.2016 r. (  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 428/XXII/16  z dnia 27.09.2016 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr  427/XXII/16  z dnia 27.09.2016 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 426/XXII/16  z dnia 27.09.2016 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 425/XXII/16 z dnia 27.09.2016 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 424/XXII/16 z dnia 27.09.2016 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 423/XXII/16 z dnia 27.09.2016 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
Uchwała nr 422/XXII/16 z dnia 27.09.2016 r. (  w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody)
Uchwała nr 421/XXII/16  z dnia 27.09.2016 r. ( w sprawie zmian w budżecie)

Uchwała nr 420/XXI/16 z 30.08.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)           
Uchwała nr 419/XXI/16  z 30.08.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)           
Uchwała nr 418/XXI/16  z 30.08.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)           
Uchwała nr 417/XXI/16  z 30.08.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)           
Uchwała nr 416/XXI/16 z 30.08.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)               
Uchwała nr415/XXI/16 z 30.08.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)               
Uchwała nr414/XXI/16 z 30.08.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)               
Uchwała nr413/XXI/16 z 30.08.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)                   
Uchwała nr 412/XXI/16  z 30.08.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)               
Uchwała nr 411/XXI/16  z 30.08.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)               
Uchwała nr 410/XXI/16  z 30.08.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)               
Uchwała nr 409/XXI/16  z 30.08.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)               
Uchwała nr 408/XXI/16  z 30.08.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)               
Uchwała nr 407/XXI/16  z 30.08.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)               
Uchwała nr 406/XXI/16  z 30.08.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)               
Uchwała nr 405/XXI/16  z 30.08.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)               
Uchwała nr 404/XXI/16  z 30.08.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)                
Uchwała nr 403XXI/16  z 30.08.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)              
Uchwała nr 402/XXI/16  z 30.08.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)                
Uchwała nr 401/XXI/16  z 30.08.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)               
Uchwała nr 400/XXI/16 z 30.08.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)               
Uchwała nr 399/XXI/16 z 30.08.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)                   
Uchwała nr 398/XXI/16 z 30.08.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)                
Uchwała nr 397/XXI/16  z 30.08.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)                   
Uchwała nr 396/XXI/16  z 30.08.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)               
Uchwała nr 395/XXI/16  z 30.08.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)               
Uchwała nr 394/XXI/16  z 30.08.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)               
Uchwała nr 393/XXI/16  z 30.08.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)                
Uchwała nr 392/XXI/16  z 30.08.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)               
Uchwała nr 391XXI/16  z 30.08.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)               
Uchwała nr 390/XXI/16  z 30.08.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)               
Uchwała nr 389/XXI/16  z 30.08.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)               
Uchwała nr 388/XXI/16  z 30.08.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)               
Uchwała nr 387/XXI/16  z 30.08.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)                   
Uchwała nr 386/XXI/16  z 30.08.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)                   
Uchwała nr 385/XXI/16 z 30.08.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)               
Uchwała nr 384/XXI/16 z 30.08.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)               
Uchwała nr 383/XXI/16 z 30.08.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)                   
Uchwała nr 382/XXI/16  z 30.08.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)               
Uchwała nr 381/XXI/16  z 30.08.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)               
Uchwała nr 380/XXI/16  z 30.08.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)               
Uchwała nr 379/XXI/16  z 30.08.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)               
Uchwała nr 378/XXI/16  z 30.08.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)               
Uchwała nr 377/XXI/16  z 30.08.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)               
Uchwała nr 376/XXI/16  z 30.08.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)                   
Uchwała nr 375/XXI/16  z 30.08.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)               
Uchwała nr 374/XXI/16  z 30.08.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)              
Uchwała nr 373/XXI/16  z 30.08.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)              
Uchwała nr 372XXI/16  z 30.08.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)                   
Uchwała nr 371/XXI/16  z 30.08.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)               
Uchwała nr 370/XXI/16 z 30.08.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)               
Uchwała nr 369XXI/16 z 30.08.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)               
Uchwała nr 368/XXI/16 z 30.08.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)               
Uchwała nr 367/XXI/16  z 30.08.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)               
Uchwała nr 366/XXI/16  z 30.08.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)              
Uchwała nr 365/XXI/16  z 30.08.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)                   
Uchwała nr 364/XXI/16 z 30.08.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)              
Uchwała nr 363/XXI/16  z 30.08.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjną)               
Uchwała nr 362/XXI/16  z 30.08.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 361/XXI/16  z 30.08.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)               
Uchwała nr 360/XXI/16  z 30.08.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 359/XXI/16  z 30.08.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 358/XXI/16  z 30.08.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 357/XXI/16  z 30.08.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 356/XXI/16  z 30.08.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 355/XXI/16 z 30.08.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 354/XXI/16 z 30.08.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 353/XXI/16 z 30.08.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 352/XXI/16  z 30.08.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)               
Uchwała nr 351/XXI/16  z 30.08.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 350/XXI/16  z 30.08.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)                   
Uchwała nr 349/XXI/16  z 30.08.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)               
Uchwała nr 348/XXI/16  z 30.08.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 347/XXI/16  z 30.08.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 346/XXI/16  z 30.08.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie  umowy najmu garażu)                          
Uchwała nr 345/XXI/16  z 30.08.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie  umowy najmu garażu)                          
Uchwała nr 344/XXI/16  z 30.08.2016 r. (w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości)               
Uchwała nr 343/XXI/16  z 30.08.2016 r. (w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ruszów)  (Wyrok sądu w spr. skargi na uchwałę RM z dn. 30.08.2016 nr 343_XXI_16)
Uchwała nr 342/XXI/16  z 30.08.2016 r. (w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Węgliniec)                        
Uchwała nr 341/XXI/16  z 30.08.2016 r. (w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2019 Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu)   
 Uchwała nr 340/XXI/16 z 30.08.2016 r. ( wsprawie zmiany uchwały nr 100/VIII/15 z dnia 30 czerwca 2015 r w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w formie inkasa, ustalenia inkasentów dla poboru tych podatków i opłat oraz ich wynagrodzenia)
Uchwała nr 339/XXI/16 z 30.08.2016 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 56/VI/15 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 31 marca 2015 r w sprawie wprowadzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso)
Uchwała nr 338/XXI/16 z 30.08.2016 r. (w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy i Miasta Węgliniec)   
Uchwała nr 337/XXI/16  z 30.08.2016 r. (w sprawie nadania nazwy parku)   
Uchwała nr 336/XXI/16  z 30.08.2016 r. (w sprawie zmian w budżecie)                  
Uchwała nr 335/XXI/16 z 30.08.2016 r. (w sprawie zmiany załączników nr 1 i 2 do uchwały nr 168/XIII/15 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 15.12.2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec)

Uchwała nr 334/XX/16 z 28.06.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)

Uchwała nr 333/XX/16 z 28.06.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 332/XX/16 z 28.06.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 331/XX/16 z 28.06.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)

Uchwała nr 330/XX/16 z 28.06.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)

Uchwała nr 329/XX/16 z 28.06.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 328/XX/16 z 28.06.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 327/XX/16 z 28.06.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 326/XX/16 z 28.06.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)

Uchwała nr 325/XX/16 z 28.06.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)

Uchwała nr 324/XX/16 z 28.06.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 323/XX/16 z 28.06.2016 r.  (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 322/XX/16 z 28.06.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)

Uchwała nr 321/XX/16 z 28.06.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 320/XX/16 z 28.06.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)

Uchwała nr 319/XX/16 z 28.06.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 318/XX/16 z 28.06.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 317/XX/16 z 28.06.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 316/XX/16 z 28.06.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 315/XX/16 z 28.06.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)

Uchwała nr 314/XX/16 z 28.06.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 313/XX/16 z 28.06.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 312/XX/16 z 28.06.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)

Uchwała nr 311/XX/16 z 28.06.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 310/XX/16 z 28.06.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)

Uchwała nr 309/XX/16 z 28.06.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 308/XX/16 z 28.06.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)

Uchwała nr 307/XX/16 z 28.06.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy na część działki niezabudowanej nr 320/7 o powierzchni 2 450 m2 położonej w Jagodzinie)

Uchwała nr 306/XX/16 z 28.06.2016 r. (w sprawie wystąpienia Gminy Węgliniec ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Dolnośląska Kraina Karpia" )

Uchwała nr 305/XX/16 z 28.06.2016 r. (w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Węgliniec)

Uchwała nr 304/XX/16 z 28.06.2016 r. (w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej Węglińca)

Uchwała nr 303/XX/16 z 28.06.2016 r. (w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piaseczna)
Odpis wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu do uchwały nr 303/XX/16 z 28.06.2016 r.

Uchwała nr 302/XX/16 z 28.06.2016 r. (w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jagodzin)

Uchwała nr 301/XX/16 z 28.06.2016 r.  (w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kościelna Wieś)

Uchwała nr 300/XX/16 z 28.06.2016 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Uchwała nr 299/XX/16 z 28.06.2016 r. (w sprawie zmiany załączników  nr 1 i 2 do Uchwały Nr 168/XIII/15 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 15.12.2015r.  sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec)

 Uchwała nr 298/XX/16 z 28.06.2016 r. (w sprawie udzielenia dotacji)

Uchwała nr 297/XX/16 z 28.06.2016 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 700/XXXIV/14 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zasad zwiększania środków funduszu sołeckiego przypadających na poszczególne sołectwa)

Uchwała nr 296/XIX/16 z 31.05.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)

Uchwała nr 295/XIX/16 z 31.05.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)

Uchwała nr 294/XIX/16 z 31.05.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 293/XIX/16 z 31.05.2016 r. (w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 292/XIX/16 z 31.05.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 291/XIX/16 z 31.05.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 290/XIX/16 z 31.05.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)

Uchwała nr 289/XIX/16 z 31.05.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 288/XIX/16 z 31.05.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)

Uchwała nr 287/XIX/16 z 31.05.2016 r. (w sprawie zmiany załącznika nr 3 do uchwały nr 8/XXXVII/97 Rady Gminy i Miasta w Węglińcu z dnia 30 stycznia 1997r. w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury)

Uchwała nr 286/XIX/16 z 31.05.2016 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 56/VI/15 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 31 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso)

Uchwała nr 285/XIX/16 z 31.05.2016 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Uchwała nr 284/XIX/16 z 31.05.2016 r. (w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok)

Uchwała nr 283/XIX/16 z 31.05.2016 r. (w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Węgliniec za 2015 rok)

Uchwała nr 282/XIX/16 z 31.05.2016 r. (w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Węgliniec za 2015 rok)

Uchwała nr 281/XVIII/16 z 26.04.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)

Uchwała nr 280/XVIII/16 z 26.04.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 279/XVIII/16 z 26.04.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 278/XVIII/16 z 26.04.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)

Uchwała nr 277/XVIII/16 z 26.04.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu garażu)

Uchwała nr 276/XVIII/16 z 26.04.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 275/XVIII/16 z 26.04.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 274/XVIII/16 z 26.04.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 273/XVIII/16 z 26.04.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)

Uchwała nr 272/XVIII/16 z 26.04.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 271/XVIII/16 z 26.04.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 270/XVIII/16 z 26.04.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 269/XVIII/16 z 26.04.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 268/XVIII/16 z 26.04.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu garażu)

Uchwała nr 267/XVIII/16 z 26.04.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)

Uchwała nr 266/XVIII/16 z 26.04.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 265/XVIII/16 z 26.04.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 264/XVIII/16 z 26.04.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu garażu)

Uchwała nr 263/XVIII/16 z 26.04.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 262/XVIII/16 z 26.04.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 261/XVIII/16 z 26.04.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 260/XVIII/16 z 26.04.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 259/XVIII/16 z 26.04.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 258/XVIII/16 z 26.04.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 257/XVIII/16 z 26.04.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 256/XVIII/16 z 26.04.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 255/XVIII/16 z 26.04.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)

Uchwała nr 254/XVIII/16 z 26.04.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 253/XVIII/16 z 26.04.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 252/XVIII/16 z 26.04.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 251/XVIII/16 z 26.04.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 250/XVIII/16 z 26.04.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)

Uchwała nr 249/XVIII/16 z 26.04.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 248/XVIII/16 z 26.04.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 247/XVIII/16 z 26.04.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 246/XVIII/16 z 26.04.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 245/XVIII/16 z 26.04.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)

Uchwała nr 244/XVIII/16 z 26.04.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 243/XVIII/16 z 26.04.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 242/XVIII/16 z 26.04.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 241/XVIII/16 z 26.04.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu garażu)

Uchwała nr 240/XVIII/16 z 26.04.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego)

Uchwała nr 239/XVIII/16 z 26.04.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego)

Uchwała nr 238/XVIII/16 z 26.04.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego)

Uchwała nr 237/XVIII/16 z 26.04.2016 r. (w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej)

Uchwała nr 236/XVIII/16 z 26.04.2016 r. (w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osady Okrąglica- Rychlinek)

Uchwała nr 235/XVIII/16 z 26.04.2016 r. (w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osady Polana)

Uchwała nr 234/XVIII/16 z 26.04.2016 r. (w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie leśniczówki Dębówek)

Uchwała nr 233/XVIII/16 z 26.04.2016 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Uchwała nr 232/XVIII/16 z 26.04.2016 r. (w sprawie zmiany załączników nr 1 i 2 do Uchwały Nr 168/XIII/15 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 15.12.2015r. sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec)

Uchwała nr 231/XVIII/16 z 26.04.2016 r. (w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy i Miasta Węgliniec”)

Uchwała nr 230/XVII/16 z 22.03.2016 r. (w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu o pozbawienie ochronności lasów oraz o uznanie lasów za ochronne)

Uchwała nr 229/XVII/16 z 22.03.2016 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 56/VI/15 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 31 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso)

Uchwała nr 228/XVII/16 z 22.03.2016 r. (w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr 313/XLII/10 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 17 września 2010 r. w sprawie nadania statutu Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Społecznemu w Węglińcu)

Uchwała nr 227/XVII/16 z 22.03.2016 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 100/VIII/15 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w formie inkasa, ustalenia inkasentów dla poboru tych podatków i opłat oraz ich wynagrodzenia)

Uchwała nr 226/XVII/16 z 22.03.2016 r. (w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Węgliniec w 2016 roku”)

Uchwała nr 225/XVII/16 z 22.03.2016 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Uchwała nr 224/XVII/16 z 22.03.2016 r. (w sprawie zmiany załączników nr 1 i 2 do Uchwały Nr 168/XIII/15 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 15.12.2015r. sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec) 

Uchwała nr 223/XVI/16 z 23.02.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)

Uchwała nr 222/XVI/16 z 23.02.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)

Uchwała nr 221/XVI/16 z 23.02.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 220/XVI/16 z 23.02.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 219/XVI/16 z 23.02.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 218/XVI/16 z 23.02.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 217/XVI/16 z 23.02.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 216/XVI/16 z 23.02.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 215/XVI/16 z 23.02.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 214/XVI/16 z 23.02.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 213/XVI/16 z 23.02.2016 r. (w sprawie zmiany uchwały Nr 349/XVII/12 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Węgliniec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych)

Uchwała nr 212/XVI/16 z 23.02.2016 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 348/XVII/12 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Węgliniec na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu)

Uchwała nr 211/XVI/16 z 23.02.2016 r. (w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zielonka)

Uchwała nr 210/XVI/16 z 23.02.2016 r. (w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czerwona Woda)

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu - skarga dot. uchw. 210/XVI/16

Uchwała nr 209/XVI/16 z 23.02.2016 r. (w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stary Węgliniec)

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu - skarga dot. uchw. 209/XVI/16

Uchwała nr 208/XV/16 z 26.01.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)

Uchwała nr 207/XV/16 z 26.01.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 206/XV/16 z 26.01.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 205/XV/16 z 26.01.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 204/XV/16 z 26.01.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 203/XV/16 z 26.01.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 202/XV/16 z 26.01.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 201/XV/16 z 26.01.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 200/XV/16 z 26.01.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 199/XV/16 z 26.01.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 198/XV/16 z 26.01.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 197/XV/16 z 26.01.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 196/XV/16 z 26.01.2016 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu)

Uchwała nr 195/XV/16 z 26.01.2016 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 154/XII/15 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania)

Uchwała nr 194/XV/16 z 26.01.2016 r. (w sprawie zmiany uchwaly nr 187/XIV/15 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.12.2015 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych)

Uchwała nr 193/XV/16 z 26.01.2016 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 172/XIII/15 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia opłat targowych na obszarze Gminy i Miasta Węgliniec)

Uchwała nr 192/XV/16 z 26.01.2016 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Uchwała nr 191/XV/16 z 26.01.2016 r. (w sprawie zmiany załączników nr 1 i 2 do Uchwały Nr 168/XIII/15 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 15.12.2015r. sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec )

Wytworzył:
Agnieszka Kołodziej
(2016-02-17)
Udostępnił:
Kołodziej Agnieszka
(2016-02-17 12:43:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Jeziorny Marek
(2023-09-21 21:05:52)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki