☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
BIP WĘGLINIEC
Herb BIP WĘGLINIEC

Wtorek 19.03.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2019


Uchwała nr 55_VI_19 z dnia 26 lutego 2019 r. (w sprawie wydzierżawienia przez gminę nieruchomości.)
Uchwała nr 54_VI_19 z dnia 26 lutego 2019 r. (w sprawie udzielenia poparcia dla uruchomienia oddziału szpitalnego radioterapii w Powiecie Zgorzeleckim.)
Uchwała nr 53_VI_19 z dnia 26 lutego 2019 r. (w sprawie zmian w budżecie.)
Uchwała nr 52_VI_19 z dnia 26 lutego 2019 r. (w sprawie zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.)
Uchwała nr 51_V_19. z dnia 5 lutego 2019 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 50_V_19. z dnia 5 lutego 2019 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
Uchwała nr 49_V_19. z dnia 5 lutego 2019 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego.)
Uchwała nr 48_V_19. z dnia 5 lutego 2019 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego.)
Uchwała nr 47_V_19. z dnia 5 lutego 2019 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
Uchwała nr 46_V_19. z dnia 5 lutego 2019 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu na pomieszczenie znajdujące się w budynku Ośrodka Zdrowia przy.)
Uchwała nr 45_V_19. z dnia 5 lutego 2019 r. ( w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości)
Uchwała nr 44_V_19. z dnia 5 lutego 2019 r. ( w sprawie zmiany uchwały nr 91XIV07 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 26 października 2007r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez gminę nieruchomości.)
Uchwała nr 43_V_19. z dnia 5 lutego 2019 r. ( w  sprawie przystąpienia Gminy Węgliniec do projektu konkursowego oraz wyrażenia zgody na zawarcie  partnerstwa  na  rzecz  realizacji  projektu  konkursowego ....)
Uchwała nr 42_V_19. z dnia 5 lutego 2019 r. ( w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej - ulicy Krętej w Węglińcu.)
Uchwała nr 41_V_19. z dnia 5 lutego 2019 r. ( w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2019 - 2024.)
Uchwała nr 40_V_19. z dnia 5 lutego 2019 r. ( w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla  osób bezdomnych.)
Uchwała nr 39_V_19. z dnia 5 lutego 2019 r. ( w sprawie Programu w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dla Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2019-2021.)
Uchwała nr 38_V_19. z dnia 5 lutego 2019 r. ( w sprawie zmiany uchwały nr 35_VI_03 Rady Gminy i Miasta Węgliniec  z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy i Miasta Węgliniec.)
Uchwała nr 37_V_19. z dnia 5 lutego 2019 r. ( w sprawie ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej, Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Węglińca na 2019 rok.)
Uchwała nr 36_V_19. z dnia 5 lutego 2019 r. ( w sprawie zmian w budżecie.)

 

Uchwały z 2018r.

 

Uchwała nr 35_IV_28 z dnia 28 Grudnia 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego )
Uchwała nr 34_IV_28 z dnia 28 Grudnia 2018 r. (w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych )
Uchwała nr 33_IV_28 z dnia 28 Grudnia 2018 r. (w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Węgliniec na rok 2019 )
Uchwała nr 32_IV_28 z dnia 28 Grudnia 2018 r. (w sprawie budżetu gminy Węgliniec na 2019 rok )
Uchwała nr 31_IV_28 z dnia 28 Grudnia 2018 r. (w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec )                                                                                                    

Uchwała nr 30_III_18 z dnia 18 Grudnia 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne )
Uchwała nr 29_III_18 z dnia 18 Grudnia 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego )
Uchwała nr 28_III_18 z dnia 18 Grudnia 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego )
Uchwała nr 27_III_18 z dnia 18 Grudnia 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne )
Uchwała nr 26_III_18 z dnia 18 Grudnia 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego )
Uchwała nr 25_III_18 z dnia 18 Grudnia 2018 r. (w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób... )
Uchwała nr 24_III_18 z dnia 18 Grudnia 2018 r. (w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem... )
Uchwała nr 23_III_18 z dnia 18 Grudnia 2018 r. (w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Węgliniec w prawo.. )
Uchwała nr 22_III_18 z dnia 18 Grudnia 2018 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 788XXXIV17 Rady Miejskiej Węglińca z dn.31.08.2017r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiek... )
Uchwała nr 21_III_18 z dnia 18 Grudnia 2018 r. (w sprawie zmian w budżecie )                                                                                                                                                                          Uchwała nr 20_II_18 z dnia 30 Listopada 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego )
Uchwała nr 19_II_18 z dnia 30 Listopada 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne )
Uchwała nr 18_II_18 z dnia 30 Listopada 2018 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 17_II_18 z dnia 30 Listopada 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego )
Uchwała nr 16_II_18 z dnia 30 Listopada 2018 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 15_II_18 z dnia 30 Listopada 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne )
Uchwała nr 14_II_18 z dnia 30 Listopada 2018 r. (w sprawie wyboru delegatów do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej )
Uchwała nr 13_II_18 z dnia 30 Listopada 2018 r. (w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy i Miasta Węgliniec )
Uchwała nr 12_II_18 z dnia 30 Listopada 2018 r. ( w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy i Miasta Węgliniec )
Uchwała nr 140/2018Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2018 r. (w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 12/II/18 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy i Miasta Węgliniec                                                                                                Uchwała nr 11_II_18 z dnia 30 Listopada 2018 r. ( w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy i Miasta Węgliniec)
Uchwała nr 10_II_18 z dnia 30 Listopada 2018 r. (w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec )
Uchwała nr 9_II_18 z dnia 30 Listopada 2018 r. ( w sprawie zmiany uchwały nr 13VII99 z dnia 26.02.1999 r w sprawie wysokości diet za udział w pracach organów gminy, wskazania wiceprzewodniczącego rady do określa)
Uchwała nr 8_II_18 z dnia 30 Listopada 2018 r. ( w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej Węglińca)
Uchwała nr 7_II_18 z dnia 30 Listopada 2018 r. ( w sprawie zmian w budżecie )                                                                                                                                                                        Uchwała nr 6_I_18 z dnia 17 Listopada 2018 r. (w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Prawa i Porządku Publicznego)
Uchwała nr 5_I_18 z dnia 17 Listopada 2018 r. (w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej, Prawa i Porządku Publicznego )
Uchwała nr 4_I_18 z dnia 17 Listopada 2018 r. (w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej Węglińca)
Uchwała nr 3_I_18 z dnia 17 Listopada 2018 r. (w sprawie powołania członków stałych komisji Rady Miejskiej Węglińca)
Uchwała nr 2_I_18 z dnia 17 Listopada 2018 r. (w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Węglińca )
Uchwała nr 1_I_18 z dnia 17 Listopada 2018 r. (w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Węglińca)

Wytworzył:
Udostępnił:
Marek Jeziorny
(2019-02-13 14:03:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Marek Jeziorny
(2019-03-04 09:55:56)
 
 
ilość odwiedzin: 830076

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X