Uchwały z 2019

 

Uchwała nr 218_XVII_19 z dnia 30 grudnia 2019 r. (w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub Senior+ w Jagodzinie)
Uchwała nr 217_XVII_19 z dnia 30 grudnia 2019 r. (w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 313XLII10 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 17 września 2010 r. w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Społecznemu w Węglińcu )
Uchwała nr 216_XVII_19 z dnia 30 grudnia 2019 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
Uchwała nr 215_XVII_19 z dnia 30 grudnia 2019 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
Uchwała nr 214_XVII_19 z dnia 30 grudnia 2019 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 213_XVII_19 z dnia 30 grudnia 2019 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
Uchwała nr 212_XVII_19 z dnia 30 grudnia 2019 r. (w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych)
Uchwała nr 211_XVII_19 z dnia 30 grudnia 2019 r. (w sprawie przystąpienia Gminy Węgliniec do realizacji Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych)
Uchwała nr 210_XVII_19 z dnia 30 grudnia 2019 r. (w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Węgliniec w roku szkolnym 2019-2020)
Uchwała nr 209_XVII_19 z dnia 30 grudnia 2019 r. (w sprawie ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na rok 2020)
Uchwała nr 208_XVII_19 z dnia 30 grudnia 2019 r. (w sprawie ramowych planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na rok 2020)
Uchwała nr 207_XVII_19 z dnia 30 grudnia 2019 r. (w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej na rok 2020)
Uchwała nr 206_XVII_19 z dnia 30 grudnia 2019 r. (w sprawie zmian w budżecie)
Uchwała nr 205_XVII_19 z dnia 30 grudnia 2019 r. (w sprawie budżetu Gminy Węgliniec na 2020 rok)
Uchwała nr 204_XVII_19 z dnia 30 grudnia 2019 r. (w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec)

Uchwała nr 203_XVI_19 z dnia 5 grudnia 2019 r. (w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
Uchwała nr 202_XVI_19 z dnia 5 grudnia 2019 r. (w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych)
Uchwała nr 201_XVI_19 z dnia 5 grudnia 2019 r. (w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy i Miasta Węgliniec)
Uchwała nr 200_XVI_19 z dnia 5 grudnia 2019 r. (w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości)
Uchwała nr 199_XVI_19 z dnia 5 grudnia 2019 r. (uchylająca uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy)
Uchwała nr 198_XVI_19 z dnia 5 grudnia 2019 r. (w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych)
Uchwała nr 197_XVI_19 z dnia 5 grudnia 2019 r. (w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Węgliniec)

Uchwała nr 196_XV_19 z dnia 28 listopada 2019 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
Uchwała nr 195_XV_19 z dnia 28 listopada 2019 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego.)
Uchwała nr 194_XV_19 z dnia 28 listopada 2019 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową.)
Uchwała nr 193_XV_19 z dnia 28 listopada 2019 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
Uchwała nr 192_XV_19 z dnia 28 listopada 2019 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego.)
Uchwała nr 191_XV_19 z dnia 28 listopada 2019 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu garażu.)
Uchwała nr 190_XV_19 z dnia 28 listopada 2019 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego.)
Uchwała nr 189_XV_19 z dnia 28 listopada 2019 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
Uchwała nr 188_XV_19 z dnia 28 listopada 2019 r. (z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu garażu.)
Uchwała nr 187_XV_19 z dnia 28 listopada 2019 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego.)
Uchwała nr 186_XV_19 z dnia 28 listopada 2019 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 788XXXIV17 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi.)
Uchwała nr 185_XV_19 z dnia 28 listopada 2019 r. (w sprawie  wynajmowania nieruchomości.)
Uchwała nr 184_XV_19 z dnia 28 listopada 2019 r. (w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Węgliniec na rok 2020.)
Uchwała nr 183_XV_19 z dnia 28 listopada 2019 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 23_III_18 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia.)
Uchwała nr 182_XV_19 z dnia 28 listopada 2019 r. (w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu na realizację zadań bieżących.)
Uchwała nr 181_XV_19 z dnia 28 listopada 2019 r. (w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2020.)
Uchwała nr 180_XV_19 z dnia 28 listopada 2019 r. (w sprawie ustalenia opłat targowych na obszarze Gminy i Miasta Węgliniec.)
Uchwała nr 179_XV_19 z dnia 28 listopada 2019 r. (w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy i Miasta Węgliniec.)
Uchwała nr 178_XV_19 z dnia 28 listopada 2019 r. (w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy i Miasta Węgliniec.)
Uchwała nr 177_XV_19 z dnia 28 listopada 2019 r. (w sprawie zmian w budżecie.)
Uchwała nr 176_XV_19 z dnia 28 listopada 2019 r. (w sprawie zmiany załączników  nr 1 i 2 do Uchwały Nr 31IV18 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 28 grudnia 2018r.  sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowe.)

Uchwała nr 175_XIV_19 z dnia 24 października 2019 r. ( w sprawie zmiany uchwały nr 407XIX12 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem, dzierżaw.)
Uchwała nr 174_XIV_19 z dnia 24 października 2019 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
Uchwała nr 173_XIV_19 z dnia 24 października 2019 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego.)
Uchwała nr 172_XIV_19 z dnia 24 października 2019 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego.)
Uchwała nr 171_XIV_19 z dnia 24 października 2019 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego.)
Uchwała nr 170_XIV_19 z dnia 24 października 2019 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego.)
Uchwała nr 169_XIV_19 z dnia 24 października 2019 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego.)
Uchwała nr 168_XIV_19 z dnia 24 października 2019 r. ( w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.)
Uchwała nr 167_XIV_19 z dnia 24 października 2019 r. ( w sprawie zmiany uchwały nr 906_XXXIX_18 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 27 lutego 2018r., w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.)
Uchwała nr 166_XIV_19 z dnia 24 października 2019 r. ( w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.)
Uchwała nr 165_XIV_19 z dnia 24 października 2019 r. ( w sprawie zmiany uchwały nr 157XIII19 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 26.09.2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.)
Uchwała nr 164_XIV_19 z dnia 24 października 2019 r. ( w sprawie wyboru ławnika na kadencję 2020-2023.)
Uchwała nr 163_XIV_19 z dnia 24 października 2019 r. ( w sprawie zmian w budżecie.)
Uchwała nr 162_XIV_19 z dnia 24 października 2019 r. ( w sprawie zmiany załączników  nr 1 i 2 do Uchwały Nr 31IV18 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 28 grudnia 2018r. sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finans.)

Uchwała nr 161_XIII_19. z dnia 26 września 2019 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
Uchwała nr 160_XIII_19. z dnia 26 września 2019 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego.)
Uchwała nr 159_XIII_19. z dnia 26 września 2019 r. ( w sprawie zmiany uchwały nr 486XXIII16 z dnia 25 października 2016r.w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania.)
Uchwała nr 158_XIII_19. z dnia 26 września 2019 r. ( w sprawie zmiany uchwały nr 407XIX12 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem, dzierżawę lokali użytkowych, nieruchomości gruntowych i lokali w obiektach zarządzanych przez gminne jednostki organizacyjne)
Uchwała nr 157_XIII_19. z dnia 26 września 2019 r. ( w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy i Miasta Węgliniec.)
Uchwała nr 156_XIII_19. z dnia 26 września 2019 r. ( w sprawie zmiany uchwały nr 906_XXXIX_18 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 27 lutego 2018r., w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.)
Uchwała nr 155_XIII_19. z dnia 26 września 2019 r. ( w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.)
Uchwała nr 154_XIII_19. z dnia 26 września 2019 r. ( w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie opinii o zgłoszonych kandydatach na ławnika.)
Uchwała nr 153_XIII_19. z dnia 26 września 2019 r. ( w sprawie zmian w budżecie.)
Uchwała nr 152_XIII_19. z dnia 26 września 2019 r. ( w sprawie zmiany załączników  nr 1 i 2 do Uchwały Nr 31IV18 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 28 grudnia 2018r. sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowe.)

Uchwała nr 151_XII_19. z dnia 29 sierpnia 2019 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 150_XII_19. z dnia 29 sierpnia 2019 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 149_XII_19. z dnia 29 sierpnia 2019 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu garażu)
Uchwała nr 148_XII_19. z dnia 29 sierpnia 2019 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 147_XII_19. z dnia 29 sierpnia 2019 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
Uchwała nr 146_XII_19. z dnia 29 sierpnia 2019 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 145_XII_19. z dnia 29 sierpnia 2019 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 144_XII_19. z dnia 29 sierpnia 2019 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 143_XII_19. z dnia 29 sierpnia 2019 r. ( w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu.pdf
Uchwała nr 142_XII_19. z dnia 29 sierpnia 2019 r. ( w sprawie  nieodpłatnego nabycia nieruchomości)
Uchwała nr 141_XII_19. z dnia 29 sierpnia 2019 r. ( w sprawie zmiany uchwały nr 486XXIII16 z dnia 25 października 2016r.w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania.)
Uchwała nr 140_XII_19. z dnia 29 sierpnia 2019 r. ( w sprawie zmiany uchwały nr 28_LVI_98 Rady Gminy i Miasta w Węglińcu z dnia 29.04.1998r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali użytkowych)
Uchwała nr 139_XII_19. z dnia 29 sierpnia 2019 r. ( w sprawie udzielenia dotacji)
Uchwała nr 138_XII_19. z dnia 29 sierpnia 2019 r. ( w sprawie zmiany uchwały nr 34_IV_18 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych)
Uchwała nr 137_XII_19. z dnia 29 sierpnia 2019 r. ( z dnia 29 sierpnia 2019 r.(w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego)
Uchwała nr 136_XII_19. z dnia 29 sierpnia 2019 r. ( w sprawie zmian w budżecie)
Uchwała nr 135_XII_19. z dnia 29 sierpnia 2019 r. ( w sprawie zmiany załączników  nr 1 i 2 do Uchwały Nr 31IV18 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 28 grudnia 2018r. sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej)

Uchwała nr 134_XI_19 z dnia 27 czerwca 2019 r. ( w sprawie zmiany uchwały nr 407XIX12 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu)
Uchwała nr 133_XI_19 z dnia 27 czerwca 2019 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 132_XI_19 z dnia 27 czerwca 2019 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 131_XI_19 z dnia 27 czerwca 2019 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 130_XI_19 z dnia 27 czerwca 2019 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 129_XI_19 z dnia 27 czerwca 2019 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 128_XI_19 z dnia 27 czerwca 2019 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 127_XI_19 z dnia 27 czerwca 2019 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 126_XI_19 z dnia 27 czerwca 2019 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 125_XI_19 z dnia 27 czerwca 2019 r. ( w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Węgliniec)
Uchwała nr 124_XI_19 z dnia 27 czerwca 2019 r. ( w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli wraz z publicznymi innymi formami wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych)
Uchwała nr 123_XI_19 z dnia 27 czerwca 2019 r. ( w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Węgliniec oraz określenia granic obwodów publicznych)
Uchwała nr 122_XI_19 z dnia 27 czerwca 2019 r. ( w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej)
Uchwała nr 121_XI_19 z dnia 27 czerwca 2019 r. ( w sprawie zmian w budżecie)
Uchwała nr 120_XI_19 z dnia 27 czerwca 2019 r. ( w sprawie zmiany załączników  nr 1 i 2 do Uchwały Nr 31IV18 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 28 grudnia 2018r.  sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej)
Uchwała nr 119_XI_19 z dnia 27 czerwca 2019 r. ( w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok)
Uchwała nr 118_XI_19 z dnia 27 czerwca 2019 r. ( w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Węgliniec za 2018 rok)
Uchwała nr 117_XI_19 z dnia 27 czerwca 2019 r. ( w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Węgliniec za 2018 rok)
Uchwała nr 116_XI_19 z dnia 27 czerwca 2019 r. ( w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec wotum zaufania)

Uchwała nr 115_X_19 z dnia 24 maja 2019 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 451_XXII_13 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 14 lutego2013 r. w sprawie użyczenia nieruchomości )
Uchwała nr 114_X_19 z dnia 24 maja 2019 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 34_IV_18 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych )
Uchwała nr 113_X_19 z dnia 24 maja 2019 r. (w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu na realizację zadań bieżących )
Uchwała nr 112_X_19 z dnia 24 maja 2019 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego )
Uchwała nr 111_X_19 z dnia 24 maja 2019 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych )
Uchwała nr 110_X_19 z dnia 24 maja 2019 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego )
Uchwała nr 109_X_19 z dnia 24 maja 2019 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego )
Uchwała nr 108_X_19 z dnia 24 maja 2019 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego )
Uchwała nr 107_X_19 z dnia 24 maja 2019 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu zabudowanego niekubaturowo )
Uchwała nr 106_X_19 z dnia 24 maja 2019 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego )
Uchwała nr 105_X_19 z dnia 24 maja 2019 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego )
Uchwała nr 104_X_19 z dnia 24 maja 2019 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego )
Uchwała nr 103_X_19 z dnia 24 maja 2019 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego )
Uchwała nr 102_X_19 z dnia 24 maja 2019 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego )
Uchwała nr 101_X_19 z dnia 24 maja 2019 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego )
Uchwała nr 100_X_19 z dnia 24 maja 2019 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego )
Uchwała nr 99_X_19 z dnia 24 maja 2019 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego )
Uchwała nr 98_X_19 z dnia 24 maja 2019 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego )
Uchwała nr 97_X_19 z dnia 24 maja 2019 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego )
Uchwała nr 96_X_19 z dnia 24 maja 2019 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego )
Uchwała nr 95_X_19 z dnia 24 maja 2019 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne )
Uchwała nr 94_X_19 z dnia 24 maja 2019 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową )
Uchwała nr 93_X_19 z dnia 24 maja 2019 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne )
Uchwała nr 92_X_19 z dnia 24 maja 2019 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego )
Uchwała nr 91_X_19 z dnia 24 maja 2019 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 29_LVI_98 Rady Gminy i Miasta w Węglińcu z dnia 29.04.1998r. w sprawie zasad zbywania nieruchomości gruntowych i działek gruntu stanowiących stanowiących mienie komunalne )
Uchwała nr 90_X_19 z dnia 24 maja 2019 r. (w sprawie wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych Rady Miejskiej Węglińca oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych )
Uchwała nr 89_X_19 z dnia 24 maja 2019 r. (w sprawie zmian zmian w budżecie )
Uchwała nr 88_X_19 z dnia 24 maja 2019 r. (w sprawie zmiany załączników  nr 1 i 2 do Uchwały Nr 31IV18 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 28 grudnia 2018r.  sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy )

Uchwała nr 87_IX_19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy)
Uchwała nr 86_IX_19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
Uchwała nr 85_IX_19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego)
Uchwała nr 84_IX_19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele związane z produkcją energii elektrycznej)
Uchwała nr 83_IX_19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. (w spr. zmiany uchwały nr 407_XIX_12 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 20 listopada 2012 r.)
Uchwała nr 82_IX_19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. (w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2019-2020)
Uchwała nr 81_IX_19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. (w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej na rok 2019)
Uchwała nr 80_IX_19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. (w sprawie zmian w budżecie)
Uchwała nr 79_IX_19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. (w sprawie zmiany załączników  nr 1 i 2 do Uchwały Nr 31IV18 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 28 grudnia 2018r.  sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej)

Uchwała nr 78_VIII_19  z dnia 28 marca 2019 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 77_VIII_19  z dnia 28 marca 2019 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 76_VIII_19  z dnia 28 marca 2019 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 75_VIII_19  z dnia 28 marca 2019 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 74_VIII_19  z dnia 28 marca 2019 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 73_VIII_19 z dnia 28 marca 2019 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy na część nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 490_2)
Uchwała nr 72_VIII_19 z dnia 28 marca 2019 r. (w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021)
Uchwała nr 71_VIII_19 z dnia 28 marca 2019 r. (w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Węgliniec w 2019 roku)
Uchwała nr 70_VIII_19 z dnia 28 marca 2019 r. (w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Węgliniec)
Uchwała nr 69_VIII_19 z dnia 28 marca 2019 r. (w sprawie ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na rok 2019)
Uchwała nr 68_VIII_19 z dnia 28 marca 2019 r. (w sprawie ramowych planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na rok 2019)
Uchwała nr 67_VIII_19 z dnia 28 marca 2019 r. (w sprawie zmian w budżecie)
Uchwała nr 66_VIII_19 z dnia 28 marca 2019 r. (w sprawie zmiany załączników  nr 1 i 2 do Uchwały Nr 31IV18 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 28 grudnia 2018r.  sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec)

Uchwała nr 65_VII_19 z dnia 21 marca 2019 r  ( w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji)
Uchwała nr 64_VII_19 z dnia 21 marca 2019 r. ( w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji)
Uchwała nr 63_VII_19 z dnia 21 marca 2019 r. ( w sprawie powołania członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji)
Uchwała nr 62_VII_19 z dnia 21 marca 2019 r. ( w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)
Uchwała nr 61_VII_19 z dnia 21 marca 2019 r. ( w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej)
Uchwała nr 60_VII_19 z dnia 21 marca 2019 r. ( w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej Węglińca)
Uchwała nr 59_VII_19 z dnia 21 marca 2019 r. ( w sprawie powołania członków stałych komisji Rady Miejskiej Węglińca)
Uchwała nr 58_VII_19 z dnia 21 marca 2019 r. ( w sprawie ustalenia stanów liczebnych stałych komisji Rady Miejskiej Węglińca)
Uchwała nr 57_VII_19 z dnia 21 marca 2019 r. ( w sprawie odwołania członków Komisji Rewizyjnej, Prawa i Porządku Publicznego)
Uchwała nr 56_VII_19 z dnia 21 marca 2019 r. ( w sprawie odwołania członków stałych komisji Rady Miejskiej Węglińca)

Uchwała nr 55_VI_19 z dnia 26 lutego 2019 r. ( w sprawie wydzierżawienia przez gminę nieruchomości.)
Uchwała nr 54_VI_19 z dnia 26 lutego 2019 r. ( w sprawie udzielenia poparcia dla uruchomienia oddziału szpitalnego radioterapii w Powiecie Zgorzeleckim.)
Uchwała nr 53_VI_19 z dnia 26 lutego 2019 r. ( w sprawie zmian w budżecie.)
Uchwała nr 52_VI_19 z dnia 26 lutego 2019 r. ( w sprawie zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.)

Uchwała nr 51_V_19. z dnia 5 lutego 2019 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 50_V_19. z dnia 5 lutego 2019 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
Uchwała nr 49_V_19. z dnia 5 lutego 2019 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego.)
Uchwała nr 48_V_19. z dnia 5 lutego 2019 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego.)
Uchwała nr 47_V_19. z dnia 5 lutego 2019 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
Uchwała nr 46_V_19. z dnia 5 lutego 2019 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu na pomieszczenie znajdujące się w budynku Ośrodka Zdrowia_
Uchwała nr 45_V_19. z dnia 5 lutego 2019 r. ( w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości)
Uchwała nr 44_V_19. z dnia 5 lutego 2019 r. ( w sprawie zmiany uchwały nr 91XIV07 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 26 października 2007r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez gminę nieruchomości.)
Uchwała nr 43_V_19. z dnia 5 lutego 2019 r. ( w  sprawie przystąpienia Gminy Węgliniec do projektu konkursowego oraz wyrażenia zgody na zawarcie  partnerstwa  na  rzecz  realizacji  projektu  konkursowego ....)
Uchwała nr 42_V_19. z dnia 5 lutego 2019 r. ( w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej - ulicy Krętej w Węglińcu.)
Uchwała nr 41_V_19. z dnia 5 lutego 2019 r. ( w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2019 - 2024.)
Uchwała nr 40_V_19. z dnia 5 lutego 2019 r. ( w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla  osób bezdomnych.)
Uchwała nr 39_V_19. z dnia 5 lutego 2019 r. ( w sprawie Programu w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dla Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2019-2021.)
Uchwała nr 38_V_19. z dnia 5 lutego 2019 r. ( w sprawie zmiany uchwały nr 35_VI_03 Rady Gminy i Miasta Węgliniec  z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy i Miasta Węgliniec.)
Uchwała nr 37_V_19. z dnia 5 lutego 2019 r. ( w sprawie ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej, Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Węglińca na 2019 rok.)
Uchwała nr 36_V_19. z dnia 5 lutego 2019 r. ( w sprawie zmian w budżecie.)

 

Uchwały z 2018r.

 

Uchwała nr 35_IV_28 z dnia 28 Grudnia 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego )
Uchwała nr 34_IV_28 z dnia 28 Grudnia 2018 r. (w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych )
Uchwała nr 33_IV_28 z dnia 28 Grudnia 2018 r. (w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Węgliniec na rok 2019 )
Uchwała nr 32_IV_28 z dnia 28 Grudnia 2018 r. (w sprawie budżetu gminy Węgliniec na 2019 rok )
Uchwała nr 31_IV_28 z dnia 28 Grudnia 2018 r. (w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec )                                                                                                    

Uchwała nr 30_III_18 z dnia 18 Grudnia 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne )
Uchwała nr 29_III_18 z dnia 18 Grudnia 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego )
Uchwała nr 28_III_18 z dnia 18 Grudnia 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego )
Uchwała nr 27_III_18 z dnia 18 Grudnia 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne )
Uchwała nr 26_III_18 z dnia 18 Grudnia 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego )
Uchwała nr 25_III_18 z dnia 18 Grudnia 2018 r. (w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób... )
Uchwała nr 24_III_18 z dnia 18 Grudnia 2018 r. (w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem... )
Uchwała nr 23_III_18 z dnia 18 Grudnia 2018 r. (w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Węgliniec w prawo.. )
Uchwała nr 22_III_18 z dnia 18 Grudnia 2018 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 788XXXIV17 Rady Miejskiej Węglińca z dn.31.08.2017r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiek... )
Uchwała nr 21_III_18 z dnia 18 Grudnia 2018 r. (w sprawie zmian w budżecie )                                                                                                                                                                          Uchwała nr 20_II_18 z dnia 30 Listopada 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego )
Uchwała nr 19_II_18 z dnia 30 Listopada 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne )
Uchwała nr 18_II_18 z dnia 30 Listopada 2018 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 17_II_18 z dnia 30 Listopada 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego )
Uchwała nr 16_II_18 z dnia 30 Listopada 2018 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 15_II_18 z dnia 30 Listopada 2018 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne )
Uchwała nr 14_II_18 z dnia 30 Listopada 2018 r. (w sprawie wyboru delegatów do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej )
Uchwała nr 13_II_18 z dnia 30 Listopada 2018 r. (w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy i Miasta Węgliniec )
Uchwała nr 12_II_18 z dnia 30 Listopada 2018 r. ( w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy i Miasta Węgliniec )
Uchwała nr 140/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2018 r. (w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 12/II/18 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy i Miasta Węgliniec                                                                                                Uchwała nr 11_II_18 z dnia 30 Listopada 2018 r. ( w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy i Miasta Węgliniec)
Uchwała nr 10_II_18 z dnia 30 Listopada 2018 r. (w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec )
Uchwała nr 9_II_18 z dnia 30 Listopada 2018 r. ( w sprawie zmiany uchwały nr 13VII99 z dnia 26.02.1999 r w sprawie wysokości diet za udział w pracach organów gminy, wskazania wiceprzewodniczącego rady do określa)
Uchwała nr 8_II_18 z dnia 30 Listopada 2018 r. ( w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej Węglińca)
Uchwała nr 7_II_18 z dnia 30 Listopada 2018 r. ( w sprawie zmian w budżecie )                                                                                                                                                                        Uchwała nr 6_I_18 z dnia 17 Listopada 2018 r. (w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Prawa i Porządku Publicznego)
Uchwała nr 5_I_18 z dnia 17 Listopada 2018 r. (w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej, Prawa i Porządku Publicznego )
Uchwała nr 4_I_18 z dnia 17 Listopada 2018 r. (w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej Węglińca)
Uchwała nr 3_I_18 z dnia 17 Listopada 2018 r. (w sprawie powołania członków stałych komisji Rady Miejskiej Węglińca)
Uchwała nr 2_I_18 z dnia 17 Listopada 2018 r. (w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Węglińca )
Uchwała nr 1_I_18 z dnia 17 Listopada 2018 r. (w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Węglińca)

Wytworzył:
Udostępnił:
Jeziorny Marek
(2019-02-13 14:03:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Jeziorny Marek
(2020-01-08 12:30:14)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki