Rok 2023

Rok 2023


Zarządzenie nr 96 Burmistrza GiM Węgliniec z dnia 29 grudnia 2023 r. (w sprawie powołania oraz regulaminu pracy komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na
realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2024 przez organizacje pozarządowe)
pdf.  -   docx

Zarządzenie nr 95 Burmistrza GiM Węgliniec z dnia 29 grudnia 2023 r. (w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2024)
pdf.  -   docx

Zarządzenie nr 94 Burmistrza GiM Węgliniec z dnia 29 grudnia 2023 r. (w sprawie zmian w budżecie oraz korekty Zarządzenia nr 89/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 21.12.2023r.)
pdf.  -   docx

Zarządzenie nr 93 Burmistrza GiM Węgliniec z dnia 29 grudnia 2023 r. (w sprawie zmian w budżecie)
pdf   -   docx

Zarządzenie nr 92 Burmistrza GiM Węgliniec z dnia 29 grudnia 2023 r. (w sprawie powołania Komisji Wyborczej, ds. wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Czerwona Woda)
pdf   -   docx

Zarządzenie nr 89 Burmistrza GiM Węgliniec z dnia 21 grudnia 2023 r. (w sprawie zmian w budżecie)
pdf   -   docx

Zarządzenie nr 88A Burmistrza GiM Węgliniec z dnia 20 grudnia 2023 r. (w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2024 przez organizacje pozarządowe)
pdf.  -   docx

Zarządzenie nr 88 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 18.12.2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Stary Węgliniec
pdf

Zarządzenie nr 87 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 18.12.2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Czerwona Woda
pdf

Zarządzenie nr Burmistrza GiM Węgliniec 86 z dnia 15 grudnia 2023 r. (w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 6 stycznia 2024 r. - tj. w innym dniu niż niedziela w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu)
pdf   -   docx

Zarządzenie nr Burmistrza GiM Węgliniec 85 z dnia 30 listopada 2023 r. (w sprawie zmian w budżecie)
pdf   -   docx

Zarządzenie nr Burmistrza GiM Węgliniec 84 z dnia 14 listopada r. (w sprawie projektu budżetu Gminy i Miasta Węgliniec na 2024r. oraz projektu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgliniec)
pdf   -   docx

Zarządzenie nr Burmistrza GiM Węgliniec 83 z dnia 13 listopada r. (w sprawie ustalenia zasad ujmowania operacji gospodarczych.)
pdf   -   docx

Zarządzenie nr Burmistrza GiM Węgliniec 82 z dnia 9 listopada r. (w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej)
pdf   -   docx

Zarządzenie nr Burmistrza GiM Węgliniec 81 z dnia 03 listopada 2023 r. (Przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego niezabudowaną nieruchomość gruntową o numerze ewidencyjnym nr 397/5 położoną w Jagodzinie.)
pdf   -   docx

Zarządzenie nr Burmistrza GiM Węgliniec 80 z dnia 03 listopada 2023 r. (Przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego niezabudowaną nieruchomość gruntową o numerze ewidencyjnym nr 765/5 położoną w Czerwonej Wodzie.)
pdf   -   docx

Zarządzenie nr Burmistrza GiM Węgliniec 79 z dnia 31 października r. (w sprawie zmian w budżecie)
pdf   -   docx

Zarządzenie nr Burmistrza GiM Węgliniec 77 z dnia 16 października 2023 r. (dotyczy sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego niezabudowaną nieruchomość gruntową o numerze ewidencyjnym nr 209/6 położoną w Ruszowie.)
pdf   -   docx

Zarządzenie nr Burmistrza GiM Węgliniec 76 z dnia 11 października 2023 r. (dotyczy sprzedaży działki nr 36/141 położonej w Węglińcu przy ul. Sikorskiego, w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zabudowy działki nr 36/40,)
pdf   -   docx

Zarządzenie nr Burmistrza GiM Węgliniec 74 z dnia 10 października 2023 r. (w sprawie zmian w budżecie)
pdf   -   docx

Zarządzenie nr Burmistrza GiM Węgliniec 73 z dnia 9 października 2023 r. (sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego ustnego niezabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym nr 866/2 położonąej w Czerwonej Wodzie)
pdf   -   docx

Zarządzenie nr Burmistrza GiM Węgliniec 72 z dnia 9 października 2023 r. (w sprawie przyznania nagród Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec)
pdf   -   docx

Zarządzenie nr Burmistrza GiM Węgliniec 71 z dnia 6 października  2023 r. (w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Węgliniec)
pdf   -   docx

Zarządzenie nr Burmistrza GiM Węgliniec 69 z dnia 29 września 2023 r. (w sprawie zmian w budżecie)
pdf   -   docx

Zarządzenie nr Burmistrza GiM Węgliniec 68 z dnia 29 września 2023 r. (W sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót częściowych oraz odbioru końcowego robót budowlanych pt: „Budowa Sali Sportowej w Czerwonej Wodzie na dz.nr 1621)
pdf   -   docx

Zarządzenie nr Burmistrza GiM Węgliniec 67 z dnia 18 września 2023 r. (w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z udziałem w gruncie pod budynkiem)
pdf   -   docx

Zarządzenie nr Burmistrza GiM Węgliniec 66 z dnia 8 września 2023 r. (w sprawie zmian w budżecie).
pdf.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniecnr 65   z dnia 8 września 2023 r. (w sprawie zmiany załącznika nr 1 do zarządzenia nr 55/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 01.08.2023 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz wykaz cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Węgliniec.)
pdf.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 64 z dnia 1 września 2023 r. (w sprawie Zmiany Zarządzenia nr 66/2013 Burmistrza GiM Węgliniec z dnia 09.09.2013 r. w sprawie procedury opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgliniec.)
pdf.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 63 z dnia 1 września 2023 r. (w sprawie procedury przygotowania i opracowania materiałów analitycznych i planistycznych do projektu budżetu na 2024 r.)
pdf.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 62 z dnia 1 września 2023 r. (w sprawie ustalenia zasad klasyfikowania zdarzeń gospodarczych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę
Węgliniec)
pdf.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 59 z dnia 24 sierpnia 2023r. (w sprawie zmian w budżecie)
pdf   -   docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 58 z dnia 21 sierpnia 2023r. (w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości)
pdf   -   docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 57 z dnia 17 sierpnia 2023r. (w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
pdf   -   docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 56 z dnia 17 sierpnia 2023r. (w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
pdf   -   docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 55 z dnia 01 sierpnia 2023r. (w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 129/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dn. 30.12.2021r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz wykaz cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Węgliniec.
pdf   -   docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 54 z dnia 01 sierpnia 2023r. (W sprawie ustalenia zmian w dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości jednostek obsługiwanych w ramach Centrum Usług Wspólnych)
pdf   -   docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 53/2023  z dnia 31 lipca 2023 r. (w sprawie ustalenia dnia 14 sierpnia 2023 roku dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu.)
pdf.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 52 z dnia 31 lipca 2023r. („Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Kościelnej Wsi”)
pdf. docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 49 z dnia 05 lipca 2023r. (w sprawie określenia wysokości pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec, tj. kwoty miesięcznego stypendium socjalnego w roku szkolnym 2023/2024.w sprawie zmian w budżecie)
pdf.  -  docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 48 z dnia 30 Czerwca 2023 r. (w sprawie zmian w budżecie)
pdf.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 46 z dnia 27 Czerwca 2023 r.(w sprawie zmiany załącznika nr 1 i 3 do Zarządzenia nr 110/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu oraz Regulaminu wynagradzania prowizyjnego pracowników Referatu Egzekucji Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu wykonujących czynności z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych;)
pdf.  -  docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 45 z dnia 27 Czerwca 2023 r. (w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Czerwonej Wodzie przy ul. 5 Grudnia 4 na potrzeby realizacji zadań z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Węgliniec.)
pdf.  -  docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 44 z dnia 20 Czerwca 2023 r. (w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Węgliniec)
pdf.  -  docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 43 z dnia 20 Czerwca 2023 r. (w sprawie zmian w budżecie)
pdf. docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 42 z dnia 30 maja 2023 r. (w sprawie zmian w budżecie)
pdf.  -  docx

Zarządzenie nr Burmistrza GiM Węgliniec 41 z dnia 30 Maja 2023 r. (w sprawie przeznaczenia działek położonych w Zielonce)
pdf   -   docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 39 z dnia 22 maja 2023 r. (w sprawie zmiany Zarządzenia nr 26A/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 06 marca 2020r. w sprawie powołania członków Gminnej Rady Seniorów)
pdf.  -  docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 34 z dnia 19 maja 2023 r. (w sprawie prowadzenia kontroli w latach 2023 - 2024 dotyczących pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu gminy i miasta Węgliniec)
pdf. docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 33 z dnia 18 maja 2023 r. (w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego doskonalącego ćwiczenia obronnego realizowanego we współdziałaniu ze Starostą Zgorzeleckim, pozostałymi burmistrzami i wójtami powiatu zgorzeleckiego oraz z służbami, inspekcjami oraz strażami z terenu powiatu zgorzeleckiego.)
pdf. docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 33 z dnia 16 maja 2023 r. (w sprawie powołania zespołu powypadkowego)
pdf.  -  docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 31 z dnia 15 maja 2023 r. (W sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych pn: „Budowa oświetlenia na terenie gminy Węgliniec ul. Drzymały, Stary Węgliniec - dz nr 790”.)
pdf.  -  docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 30 z dnia 8 maja 2023 r. (w sprawie zmian w budżecie)
pdf. docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 29 z dnia 28 kwietnia 2023 r. (w sprawie zmian w budżecie)
pdf.  -  docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 28 z dnia 26 kwietnia 2023 r. (Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego, lokal mieszkalny nr 24, o pow. użytkowej - 28,06 m2 położony w Węglińcu przy ul. Sikorskiego 5.)
pdf.  -  docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 27 z dnia 13 kwietnia 2023 r. (w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 57/2019 z dnia 31.05.2019 r. do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu.)
pdf. docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 26 z dnia 13 kwietnia 2023 r. (w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w maju 2023r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu)
pdf.  -  docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 24 z dnia 30 marca 2023r. (w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 83/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 25.08.2017r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Węglińcu
pdf.  -  docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 23 z dnia 30 marca 2023r. (w sprawie zmian w budżecie)
pdf.  -  docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 22 z dnia 30 marca 2023 r. (w sprawie zmian w budżecie)
pdf.  -  docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 21 z dnia 21 marca 2023 r. (w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Węglinec za 2022r.)
pdf. 

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 20 z dnia 21 marca 2023 r. (w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 83/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 25.08.2017r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Węglińcu)
pdf.  -  docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 19 z dnia 16 marca 2023 r. (w sprawie sprzedaży działki nr 2273/1 położonej w Czerwonej Wodzie przy ulicy Wesołej, w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zabudowy działki nr 1142, 1152, 1152/1)
pdf. docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 18 z dnia 28 lutego 2023 r. (w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych oraz rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu przez podległe samorządowe
jednostki organizacyjne i osoby prawne.)
pdf.  -  docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 17 z dnia 28 lutego 2023 r. (w sprawie zmian w budżecie)
pdf. docx

Zarządzenie nr Burmistrza GiM Węgliniec 16 z dnia 24  utego 2023 r. (w sprawie: kontroli wykonywania zadań obronnych.)
pdf   -   docx

Zarządzenie nr Burmistrza GiM Węgliniec 15 z dnia 24  Lutego 2023 r. (w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w gminie Węgliniec.)
pdf   -   docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 14 z dnia 21 lutego 2023 r. (dotyczy sprzedaży działkę nr 168/4 położonej w Węglińcu w drodze przetargu nieograniczonego ustnego. )
pdf.  -  docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 13A z dnia 17 lutego 2023r. (w sprawie zmiany Zarządzenia nr 26A/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 06 marca 2020r. w sprawie powołania członków Gminnej Rady Seniorów
pdf.  -  docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 13 z dnia 17 lutego 2023 r. (w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej)
pdf.  -  docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 12 z dnia 31 stycznia 2023 r. (w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr 971/LVII/22 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 29 grudnia 2022r. sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec)
pdf.  -  docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 11 z dnia 31 stycznia 2023 r. (w sprawie zmian w budżecie)
pdf.  -  docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 10 z dnia 31 stycznia 2023 r. (w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka oraz innych zadań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020r. poz. 1329 z późn. zm.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 9 z dnia 31 stycznia 2023 r. (w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Węgliniec. )
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 8 z dnia 25 stycznia 2023 r. (w sprawie ustalenia zasad dofinansowania z budżetu gminy form i kierunków dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2023 roku.)
pdf.  -  docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 6 z dnia 13 stycznia 2023 r. (w sprawie sprzedaży działki nr 499/1 położonej w Starym Węglińcu przy ulicy Cmentarnej)
pdf.  -  docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 5 z dnia 5 stycznia 2023 r. (w sprawie zmian w budżecie)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 4 z dnia 09 stycznia  2023r. (dotyczy sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego, lokalu mieszkalnego nr 7, o pow. użytkowej - 58,80 m2 położonego w Węglińcu przy ul. Piłsudskiego 16 A.)
pdf. docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 3 z dnia 5 stycznia 2023 r. (w sprawie przekazania upoważnienia do zaciągania zobowiązań przekraczających okres roku budżetowego 2023.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 2 z dnia 5 stycznia 2023 r. (w sprawie ustalenia ograniczeń w zaciąganiu zobowiązań i dokonywaniu wydatków jednostek budżetowych Gminy Węgliniec.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 1 z dnia 5 stycznia 2023 r. (w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok.)
pdf.  -  docx.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jeziorny Marek
(2023-01-17 20:16:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Jeziorny Marek
(2024-03-13 12:55:35)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki