Rok 2022

Rok 2022


Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 141 z dnia 30 Grudnia 2022 r. (w sprawie ustalenia kosztów udostępnienia sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Czerwonej Wodzie na realizację zajęć dodatkowych w ramach projektu pn. Wysoka jakość edukacji w Gminie Węgliniec w 2023 roku)
pdf.  -  docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 140 z dnia 30 Grudnia 2022 r. (w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 91/2010 z dnia 31.12.2010r. w sprawie Polityki rachunkowości i ustalenia Zakładowego Planu Kont)
pdf.  -  docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 139A z dnia 30 Grudnia 2022 r. (w sprawie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2023)
pdf.  docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 139 z dnia 30 Grudnia 2022 r. (w sprawie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2023)
pdf.  -  docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 138 z dnia 30 grudnia 2022r. (w sprawie zmiany Zarządzenia nr 26A/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 06 marca 2020r. w sprawie powołania członków Gminnej Rady Seniorów)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 137 z dnia 30 grudnia 2022r. (w sprawie zmiany Zarządzenia nr 90/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Węglińcu)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 136 z dnia 30 grudnia 2022r. (w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania Dyrektorów, Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Węgliniec nie posiadających osobowości prawnej i ich zastępców oraz ustalenie maksymalnego ich wynagrodzenia miesięcznego i innych świadczeń pieniężnych. )
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 135 z dnia 30 grudnia 2022r. (w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Węglińcu obsługiwanegow ramach Centrum Usług Wspólnych)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 134 z dnia 30 grudnia 2022r. (w sprawie korekty Zarządzenia nr 126/2022 z dnia 16.12.2022r. w sprawie zmian w budżecie )
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 133 z dnia 28 grudnia 2022r. (w sprawie zmian w budżecie)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 132 z dnia 21 grudnia 2022r. (w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym. )
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 131 z dnia 21 grudnia 2022r. ( w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej na polepszenie warunków zabudowy dla właścicieli nieruchomości 1482/12.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 130 z dnia 22 grudnia 2022r. (w sprawie określenia procedury przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków przez właścicieli nieruchomości w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Węgliniec. )
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 129 z dnia 21 grudnia 2022r. („Rozbudowa z przebudową budynku użyteczności publicznej przy ul.Sikorskiego 40 w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej „)
pdf   -   docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 128 z dnia 20 grudnia 2022r. (W sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych częściowych i końcowych pt: „Utworzenie placówki SENIOR + w Węglińcu”.)
pdf   -   docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 127 z dnia 20 grudnia 2022r. (w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej)
pdf   -   docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 126 z dnia 20 grudnia 2022r. (
pdf   -   docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 125 z dnia 16 grudnia 2022 r  (w sprawie powołania oraz regulaminu pracy komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2023 przez organizacje pozarządowe)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 124 z dnia 15 grudnia 2022 r (W sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych „Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296” (umowa nr 194/2022 z dnia 27.06.2022 r.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 123 z dnia 2 grudnia 2022 r  z dnia 02.12.2022 r. (W sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych „Remont ul. T. Kościuszki w Węglińcu” (umowa nr 288/2022 z dnia 21.09.2022 r.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 122 z dnia 1 grudnia 2022 r (w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikom Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu dodatku węglowego i dodatku dla gospodarstw domowych. )
pdf. docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 121A z dnia 30 listopada 2022 r (W sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych pn: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gmin partnerskich Pieńsk i Węgliniec.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 121 z dnia 30 listopada 2022 r (w sprawie zmian w budżecie)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 120 z dnia 21 listopada 2022 r (w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 119A z dnia 22 listopada 2022 r. (w sprawie w sprawie powołania Pionu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu)
pdf.  -  docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 119 z dnia  2022r.(w sprawie zatwierdzenia dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu i udzielenia akredytacji bezpieczeństwa dlasystemu teleinformatycznego BSK_Z przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 118 z dnia 17 listopada 2022 r (w sprawie udzielenia pełnomocnictwa - upoważnienia dla Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu do prowadzenia niektórych spraw w imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 117 z dnia 17 listopada 2022 r (w sprawie powierzenia stanowiska Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu)
pdf   -   docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 116 z dnia 16 listopada 2022 r (w sprawie ustalenia zasad ujmowania operacji gospodarczych.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 115 z dnia 16 listopada 2022 r (Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2023 przez organizacje pozarządowe.)
pdf.  -  docx.  -  Załącznik

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 114 z dnia 14 listopada 2022 r (w sprawie projektu budżetu Gminy i Miasta Węgliniec na 2023r. oraz projektu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgliniec)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 113 z dnia 03 listopad 2022r. (w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu. )
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 112 z dnia 31 października 2022r. (w sprawie zmian w budżecie )
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 111 z dnia 31 października 2022r. (w sprawie zmian w budżecie)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 110 z dnia 26 października 2022r. (w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu oraz określenia trybu jej pracy)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 109 z dnia 26 października 2022r. (w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 108 z dnia 24 października 2022r. (w sprawie zmiany Zarządzenia nr 66/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 28 lipca 2022r. w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 107 z dnia 20 października 2022r. (w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 421/2 w Starym Węglińcu dla Wspólnoty Mieszkaniowej w Starym Węglińcu przy ul. Głównej 21 na poprawę zagospodarowania działki nr 421/1 o pow. 0,08 ha.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 106 z dnia 11 października 2022r. (w sprawie ustalenia dnia 31 października 2022 roku dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu. )
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 105 z dnia 11 października 2022r. ( „Modernizacja systemu ogrzewania oraz adaptacja mieszkania komunalnego w budynku Ośrodka Zdrowia w Czerwonej Wodzie -- budowa instalacji zbiornikowej gazu propan ze zabiornikiem naziemnym o pojemności (zbiornik 2700 1) oraz zewnętrzna i wewnętrzną instalację gazową dla kotła gco/cwu z rozdziałem instalacji dla Ośrodka Zdrowia w Czerwonej Wodzie na dz.nr 1662 „ ( zbiornik oraz instalację zewnętrzną wykona firma wyłoniona z przetargu).)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 104 z dnia 11 października 2022r. (W sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych pn: „Budowa oświetlenia na terenie gminy Węgliniec”. )
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 103 z dnia 11 października 2022r. (w sprawie przyznania nagród Burmistrza Gminy Miasta Węgliniec)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 102 z dnia 30 września 2022 r (w sprawie upoważnienia pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu do prowadzenia postępowań dotyczących zadań statutowych Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 101 z dnia 30 września 2022r. (w sprawie zmiany Zarządzenia nr 72/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 28 lipca 2022r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa - upoważnienia p.o. Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu do prowadzenia niektórych spraw w imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 100 z dnia 16 września 2022 r (w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem, dzierżawę lokali użytkowych, nieruchomości gruntowych i lokali w obiektach zarządzanych przez gminne jednostki organizacyjne.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 99 z dnia 30 września 2022r. (w sprawie zmian w budżecie)
pdf. docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 98 z dnia 20 września 2022 r.(w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z udziałem w gruncie pod budynkiem)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 97 z dnia 19 września 2022r. (w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z udziałem w gruncie pod budynkiem )
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 96 z dnia 19 września 2022r. (w sprawie zmian w budżecie)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 95 z dnia 15 września 2022 r (w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 94 z dnia 9 września 2022r.  (w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Węgliniec)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 93 z dnia 2 września 2022r. (w sprawie określenia wysokości pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec, tj. kwoty miesięcznego stypendium socjalnego w roku szkolnym 2022/2023. )
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 92 z dnia 02 września 2022r. (w sprawie zmian Zarządzenia nr 66/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 09.09.2013r. w sprawie procedury opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgliniec. )
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 91 z dnia02 września 2022r. (sprawie upoważnienia pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wWęglińcu do prowadzenia postępowań oraz sporządzania rozstrzygnięć w sprawach dodatków węglowych o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 90 z dnia 02 września 2022r. (w sprawie procedury przygotowania i opracowania materiałów analitycznych i planistycznych do projektu budżetu na rok 2023 przez kierowników wydziałów Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu, podległe jednostki i zakłady budżetowe.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 89 z dnia 1 września 2022 r (w sprawie ustalenia kosztów udostępnienia sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Czerwonej Wodzie na realizację zajęć dodatkowych w ramach projektu pn. Wysoka jakość edukacji w Gminie Węgliniec w 2022 roku)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 88a z dnia 1 września 2022 r (w sprawie zmiany Zarządzenia nr 26A/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 06 marca 2020r. w sprawie powołania członków Gminnej Rady Seniorów)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 88 z dnia 1 września 2022r. (w sprawie ustalenia zasad klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadań
wymagających zastosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Węgliniec.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 87 z dnia 1 września 2022r. (w sprawie ustalenia zasad klasyfikowania zdarzeń gospodarczych w jednostkach oświatowych Gminy Węgliniec. )
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 86 z dnia 1 września 2022r (w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektu „Rocznego programu współpracy gminy Węgliniec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2023”.
pdf.  -  docx.   Załączniki

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 85 z dnia w sprawie 1 września 2022r. (W sprawie ustalenia zmian dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki)
rachunkowości Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Węglińcu obsługiwanego w ramach Centrum Usług Wspólnych )
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 84 z dnia 31 sierpnia 2022r. (w sprawie zmian w budżecie )
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 83 z dnia 30 sierpnia 2022 r. (w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Węgliniec za I półrocze 2022r.)
pdf.  -  docx.   
Budżet Gminy i Miasta Węgliniec     
Informacje o przedsięwzięciach realizowanych w 1 półroczu 2022r.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 82a z dnia 26 sierpnia 2022r. (w sprawie zmiany Zarządzenia nr 72/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia28 lipca 2022r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa - upoważnienia p.o. Kierownika Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu do prowadzenia niektórych spraw w imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 82 z dnia 26 sierpnia 2022r. (w sprawie zmiany Zarządzenia nr 90/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Węglińcu)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 81 z dnia 16 sierpnia 2022 r. (w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec)
pdf. docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 80 z dnia 11 sierpnia 2022r. (W sprawie określenia procedury dotyczącej szczegółowych zasad, sposobu i trybu sprzedaży oraz przyznawania pierwszeństwa w nabywaniu garaży i pomieszczeń gospodarczych ( komórek ).
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 79 z dnia 11 sierpnia 2022r. (w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 2427/2 położonej w Czerwonej Wodzie w drodze przetargu ograniczonego do wszystkich właścicieli nieruchomości sąsiadujących z nie zabudowaną nieruchomością gruntową o numerze ewidencyjnym 2427/2 w Czerwonej Wodzie.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 78 z dnia 11 sierpnia 2022r. (w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 68/06 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 29.12.2006r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)
pdf. docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 77 z dnia 9 sierpnia 2022 r. (w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Węglińcu.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 76 z dnia 8 sierpnia 2022 r. (w sprawie ustalenia procedury utrzymania efektów projektu grantowego pod nazwą „Cyfrowa Gmina" - „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - granty PPGR" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 75 z dnia 4 sierpnia 2022 r. (w sprawie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 74 z dnia 2 sierpnia 2022 r. (w sprawie powołania komisji ds. przekazania składników majątkowych, dokumentacji finansowo - księgowej, akt osobowych oraz dokumentacji organizacyjnej Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Węglińcu i ustalenia procedury przekazania.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 73 z dnia 1 sierpnia 2022r. (W sprawie ustalenia zmian w dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości jednostek obsługiwanych w ramach Centrum Usług Wspólnych)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 72a z dnia 4 sierpnia 2022 r (w sprawie zmiany Zarządzenia nr 26A/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 06 marca 2020r. w sprawie powołania członków Gminnej Rady Seniorów)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 72 z dnia 28 lipca 2022 r. (w sprawie udzielenia pełnomocnictwa - upoważnienia dla p.o. Kierownika Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu do prowadzenia niektórych spraww imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 71 z dnia 28 lipca 2022 r. (w sprawie udzielenia pełnomocnictwa - upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego
Przedszkola Publicznego w Węglińcu do prowadzenia niektórych spraw w imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 70 z dnia 28 lipca 2022 r. (w sprawie udzielenia pełnomocnictwa - upoważnienia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie do prowadzenia niektórych spraw w imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 69 z dnia 28 lipca 2022 r. (w sprawie udzielenia pełnomocnictwa - upoważnienia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Ruszowie do prowadzenia niektórych spraw w imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 68 z dnia 28 lipca 2022 r. (w sprawie udzielenia pełnomocnictwa - upoważnienia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Węglińcu do prowadzenia niektórych spraw w imieniu Burmistrza Gminy i MiastaWęgliniec)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 67 z dnia 28 lipca 2022 r. (w sprawie powołania komisji ds. przekazania składników majątkowych, dokumentacji finansowo - księgowej, akt osobowych oraz dokumentacji organizacyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu i ustalenia procedury przekazania.
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 66 z dnia 28 lipca 2022 r. (w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 65 z dnia 27 lipca 2022 r. (w sprawie powołania i organizacji Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 64 z dnia 26 lipca 2022 r. (w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego,lokalu mieszkalnego nr 4, o pow. użytkowej - 36,46m2 położonego w Ruszowie przy ul.Żagańskiej 11.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 63 z dnia 26 lipca 2022 r. (w sprawie zmian w budżecie)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 62 z dnia 20 lipca 2022 r. (w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego, lokalu mieszkalnego nr 6, o pow. użytkowej - 20,64m2 położonego w Węglińcu przy ul.Kolejowej 18.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 61 z dnia 20 lipca 2022 r. (w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego, lokalu mieszkalnego nr 4, o pow. użytkowej - 33,88m2 położonego w Ruszowie przy ul.Borowskiej 2.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 60 z dnia 18 lipca 2022 r. (w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych, socjalnych i tymczasowych pomieszczeń stanowiących własność Gminy i Miasta Węgliniec.)
pdf   -   docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 59 z dnia 30 kwietnia 2022 r.(w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z udziałem w gruncie pod budynkiem)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 58 z dnia 30 czerwca 2022 r. (w sprawie zmiany Zarządzenia nr 121/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 22.11.2021r. w sprawie ustalenia zasad ujmowania operacji gospodarczych.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 57 z dnia 30 czerwca 2022 r. (w sprawie zmian w budżecie)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 56 z dnia 28 czerwca 2022 r.  (w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Węglińcu oraz określenia regulaminu konkursu.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 55 z dnia 28 czerwca 2022 r.  (w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Węglińcu)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 54 z dnia 28 czerwca 2022 r. (w sprawie zmian w budżecie)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 53 z dnia 23 czerwca 2022 r. (W sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych częściowych i końcowych pt: „Dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby posterunku Policji i OSP w
Węglińcu-remont budynku , budowa klatki schodowej oraz wiaty”.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 52 z dnia 20 czerwca 2022 r.  (w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 83/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 25.08.2017r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Węglińcu)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 51 z dnia 31 maja 2022 r. (w sprawie wprowadzenia zasad i trybu obejmowania przedsięwzięć Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Węglińca)
pdf.  -  docx.
Załącznik

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 50 z dnia 31 maja 2022 r. (w sprawie powołania Komisji Przetargowej)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 49 z dnia 31 maja 2022 r. (w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w czerwcu 2022 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 48 z dnia 31 maja 2022 r. (w sprawie zmian w budżecie)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 47 z dnia 20.05.2022r.  (w sprawie zmian w budżecie)
pdf.  -  docx.              

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 46 z dnia 16 maja 2022 r. (w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo- księgowych w Urzędzie Gminy i Miasta Węgliniec)
pdf.  -  docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 45 z dnia 16 maja 2022 r. (w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 68/06 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 29.12.2006r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 44 z dnia 16.05.2022r.  (w sprawie zmian w budżecie)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 43 z dnia 05 maja 2022 r. (w sprawie powołania oraz regulaminu pracy komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 42 z dnia 28 kwietnia 2022 r. (w sprawie zmian w budżecie)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 41 z dnia 24 czerwca 2022 r.(w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z udziałem w gruncie pod budynkiem)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 40 z dnia 24 kwietnia 2022 r. (w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego gminnej nieruchomości gruntowej w Ruszowie o numerze ewidencyjnym: 370/2 o pow. 0,21 ha.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 39 z dnia 22 kwietnia 2022 r.  (w sprawie określenia procedury dofinansowania zabiegów sterylizacji zwierząt w Gminie Węgliniec w ramach “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Węgliniec w 2022 roku”)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 38 z dnia 13 kwietnia 2022 r.  (w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w maju 2022r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 37 z dnia 14 kwietnia 2022 r. (w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego gminnej nieruchomości gruntowej w Węglińcu o numerze ewidencyjnym: 178/18 o pow. 0,1092 ha.
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 36 z dnia 04 kwietnia 2022 r. (w sprawie ustalenia zasad dofinansowania z budżetu gminy form i kierunków dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2022 roku.
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 35 z dnia 31 marca 2022 r. (w sprawie zmian w budżecie)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 34 z dnia 30 marca 2022 r.  (w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Węgliniec za 2021r.)
Zarządzenie 34   pdf
Załącznik 1         pdf.
Załącznik 2         pdf.
Załącznik 3         pdf.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 33a z dnia 29 marca 2022 r.  (w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Węgliniec w roku 2022)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 33 z dnia 29 marca 2022 r.  (Regulamin Wynagradzania Dyrektorów, Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy i Miasta Węgliniec nie posiadających osobowości prawnej i ich zastępców)
pdf.  -  docx.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33 /2022
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 32 z dnia 24 marca 2022 r. (w sprawie zmiany Zarządzenia nr 65/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 02 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa - upoważnienia Kierownikowi Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu do prowadzenia niektórych spraw w imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 31 z dnia 24 marca 2022 r. (w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Miejskiego Przedszkola Publicznego im. Św. Mikołaja w Węglińcu.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 30 z dnia 24 marca 2022 r. (w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Krasickie w Węglińcu.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 29 z dnia 24 marca 2022 r. (w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czerwonej Wodzie.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 28 z dnia 24 marca 2022 r. (w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich i Boh. 37 p.p. 7 Dywizji II Armii Wojska Polskiego w Raszowie.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 27 z dnia 16 marca 2022 r. (w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem garażowym.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 26 z dnia 16 marca 2022 r. (w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem garażowym.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 25 z dnia 16 marca 2022 r. (w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem garażowym.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 24 z dnia 16 marca 2022 r. (w sprawie powołania Komisji Przetargowej)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 23 z dnia 15 marca 2022 r. (w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czerwonej Wodzie.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 22 z dnia 15 marca 2022 r. (w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich i Boh. 37 p.p. 7 Dywizji II Armii Wojska Polskiego w Ruszowie.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 21 z dnia 15 marca 2022 r. (w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiego Przedszkola Publicznego im. Św. Mikołaja w Węglińcu.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 20 z dnia 15 marca 2022 r. (w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Krasickiej w Węglińcu.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 19 z dnia 9 marca 2022 r. (w sprawie zmian w budżecie)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 18 z dnia 9 marca 2022 r. (w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnychz terenu Gminy Węgliniec, za udział w działaniach i akcjach ratowniczych oraz szkoleniach i ćwiczeniach)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 17 z dnia 1 marca 2022 r. (w sprawie zmian w budżecie)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 16 z dnia 25 lutego 2022 r. (w sprawie: kontroli wykonywania zadań obronnych.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 15 z dnia 21 lutego 2022 r.(w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z udziałem w gruncie pod budynkiem)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 14 z dnia 21 lutego 2022 (w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Węgliniec)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 13 z dnia 18 lutego 2022 (w sprawie zmian w budżecie)
pdf. docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 12 z dnia 18 lutego 2022 r. (w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnegogminnej nieruchomości gruntowej w Węglińcu o numerze ewidencyjnym: 297/2 o pow. 0,3136 ha)
pdf. docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 11 z dnia 31 stycznia 2022 r. (w sprawie powołania zespołu do opiniowania wniosków o udzielenie ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 10 z dnia 31 stycznia 2022 (w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Węgliniec.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 9 z dnia 5 stycznia 2022 r. (w sprawie zmian w budżecie)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 8 z dnia 14 stycznia 2022 (w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej)
pdf. docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 7 z dnia 13 stycznia 2022 (w sprawie powołania oraz regulaminu pracy komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2022 przez organizacje pozarządowe.
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 6 z dnia 12 stycznia 2022 (w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z udziałem w gruncie pod budynkiem)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 5 z dnia 5 stycznia 2022 r. (w sprawie upoważnienia pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu do prowadzenia postępowań oraz sporządzania rozstrzygnięć w sprawach dodatków osłonowych o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022r. poz.l)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 4 z dnia 5 stycznia 2022 r. (w sprawie zmiany Zarządzenia nr 65/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 02 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa - upoważnienia Kierownikowi Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu do prowadzenia niektórych spraw w imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 3 z dnia 05 stycznia 2022 (w sprawie ustalenia ograniczeń w zaciąganiu zobowiązań i dokonywaniu wydatków jednostek budżetowych Gminy Węgliniec.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 2 z dnia 05 stycznia 2022 (w sprawie przekazania upoważnienia do zaciągania zobowiązań przekraczających okres roku budżetowego 2022)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 1 z dnia 05 stycznia 2022 (w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych na 2022 rok.)
pdf.  -  docx.

Wytworzył:
Udostępnił:
Jeziorny Marek
(2022-01-17 09:32:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Jeziorny Marek
(2024-05-08 09:22:23)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki