Rok 2021

  Rok 2021

 


Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 164 z dnia 31 grudnia 2021 r. (w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie ewidencji i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz należności cywilnoprawnych w Urzędzie Gminy i Miasta Węgliniec.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 163 z dnia 31 grudnia 2021 r. (w sprawie: wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla realizacji operacji współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. „Budowa wiat rekreacyjnych H> Starym Węglińcu i w Jagodzinie oraz wykonanie oznakowania i infrastruktury turystycznej szlaku rowerowego „Śladami historii kopalni KAŁAWSK”.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 162 z dnia 31 grudnia 2021 r. (w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 96/2021 z dnia 24.09.2021 r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Węgliniec i jej jednostkach i zakładach budżetowych)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 161 z dnia 31 grudnia 2021r. (w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztówreprezentacyjnego ubioru służbowego dla pracowników USC.)
pdf. docx.

Załącznik do zarządzenia 161 z dnia 31 grudnia 2021r.
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 159 z dnia 31 grudnia 2021 (w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z udziałem w gruncie pod budynkiem
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 158 z dnia 31 grudnia 2021 (w sprawie przejęcia środków trwałych.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 157 z dnia 31 grudnia 2021 (w sprawie przejęcia środków trwałych.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 156 z dnia 31 grudnia 2021 (w sprawie przejęcia środków trwałych.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 155 z dnia 31 grudnia 2021 (w sprawie przejęcia środków trwałych.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 154 z dnia 31 grudnia 2021 (w sprawie przejęcia środków trwałych.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 153 z dnia 31 grudnia 2021 (w sprawie przejęcia środków trwałych.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 152 z dnia 31 grudnia 2021 (w sprawie przejęcia środków trwałych.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 151 z dnia 31 grudnia 2021 (w sprawie przejęcia środków trwałych.)
pdf. docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 150 z dnia 31 grudnia 2021 (w sprawie przejęcia środków trwałych.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 146 z dnia 31 grudnia 2021 (w sprawie przejęcia środków trwałych.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 145 z dnia 31 grudnia 2021 r. (w sprawie przejęcia środków trwałych.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 144 z dnia 31 grudnia 2021 r. (w sprawie norm przydziału odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej i środków higieny osobistej.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 140 z dnia 31 grudnia 2021 (w sprawie określenia wysokości kosztów korespondencji za wysyłanie wezwań do zapłaty dotyczących najmu i dzierżaw)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 139 z dnia 31 grudnia 2021 (w sprawie określenia procedury dotyczącej szczegółowych zasad, sposobu i trybu rozpatrywania złożonych wniosków o zawarcie umowy dzierżawy gruntu, najmu pomieszczeń gospodarczych, garaży.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 138 z dnia 31 grudnia 2021 (w sprawie zmian w budżecie)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 137 z dnia 31 grudnia 2021 (w sprawie zmiany załącznika nr 2, 3 do Zarządzenia nr 110/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu oraz Regulaminu wynagradzania prowizyjnego pracowników Referatu Egzekucji Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu wykonujących czynności z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych;)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 136 z dnia 31 grudnia 2021 (w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2022)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 134 z dnia 28 grudnia 2021 (w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości zabudowanej budynkiem po Miejskim Przedszkolu Publicznym w Węglińcu przy ul. Kościuszki 26)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 133 z dnia 28 grudnia 2021 (w sprawie przekazania środków trwałych)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 132 z dnia 27 grudnia 2021 (w sprawie zmian w budżecie)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 131 z dnia 22 grudnia 2021 (w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 130 z dnia 22 grudnia 2021 (w sprawie wyboru wariantu średniej niezbędnej do wyliczenia relacji z art.243 ustawy o finansach publicznych.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 129 z dnia 16 grudnia 2021 (w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz wykaz cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Węgliniec.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 128 z dnia 16 grudnia 2021 (w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 1 stycznia 2022 r. - tj. w innym dniu niż niedziela w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu )
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 127 z dnia 06 grudnia 2021 (w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Węglińcu sprzętu teleinformatycznego zakupionego w ramach projektu: „E-Senior” Program rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa dolnośląskiego, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z zastosowaniem działań szkoleniowych i animacyjnych w środowisku lokalnemu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III: 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych )
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 126 z dnia 06 grudnia 2021 (w sprawie powołania Komisji Wyborczej, ds. wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Ruszów)
pdf. docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 125 z dnia 06 grudnia 2021 (w sprawie powołania Komisji Wyborczej, ds. wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Zielonka)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 124 z dnia 06 grudnia 2021 (w sprawie zmian w budżecie)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 123 z dnia 30 listopada 2021 (w sprawie zmian w budżecie)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 122 z dnia 26 listopada 2021 (w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej)
 pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 121 z dnia 22 listopada 2021 (w sprawie ustalenia zasad ujmowania operacji gospodarczych.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 120 z dnia 26 listopada 2021 (z dnia 22.11.2021 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1,2 i 3 do Zarządzenia nr 110/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu oraz Regulaminu wynagradzania prowizyjnego pracowników Referatu Egzekucji Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu wykonujących czynności z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych)
pdf. docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 118 z dnia 22 listopada 2021 (w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej)
pdf. docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 117 z dnia 17 listopada 2021 (w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Soleckiej w sołectwie Ruszów)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 116 z dnia 17 listopada 2021 (w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Zielonka)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 115 z dnia 15 listopada 2021 (w sprawie projektu budżetu Gminy i Miasta Węgliniec na 2022r. oraz projektu
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgliniec)
pdf.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 114 z dnia 08 listopada 2021 (w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2022 przez organizacje pozarządowe.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 113 z dnia 03 listopada 2021 (w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 20/8 położonej w Kościelnej Wsi w drodze
przetargu ograniczonego do wszystkich właścicieli nieruchomości sąsiadujących z zabudowaną nieruchomością gruntową o numerze ewidencyjnym 20/8 w Kościelnej Wsi.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 112 z dnia 02 listopada 2021 (w sprawie powołania zespołu roboczego ds. realizacji zadania pn. „ Przebudowa ul. Sikorskiego
w Węglińcu etap II - infrastruktura techniczno-kanalizacyjna”.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 111 z dnia 29 października 2021 (w sprawie zmian w budżecie)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 110 z dnia 26 października 2021 („Przebudowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu, ul. Łużycka”)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 109 z dnia 26 października 2021 (w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021 r
- tj. w innym dniu niż niedziela w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 108 z dnia 26 października 2021 (w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego gminnej nieruchomości gruntowej zabudowanej w Ruszowie przy ul. Zgorzeleckiej 6 o numerze ewidencyjnym: 656/4 o pow. 0,18 ha.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 107 z dnia 21 października 2021 (w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 106 z dnia 14 października 2021 (w sprawie powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 105 z dnia 14 października 2021 (w sprawie określenie wysokości pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec, tj. kwoty miesięcznego stypendium socjalnego w roku szkolnym 2()21/2022.
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 104 z dnia 13 października 2021 r. (w sprawie zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec)
pdf.  -  docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 103 z dnia 13 października 2021 (w sprawie przyznania nagród Burmistrza Gminy Miasta Węgliniec)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 102 z dnia 12 października 2021 (w sprawie powołania oraz regulaminu pracy komisji konkursowej II otwartego konkursu ofert na realizacje zada i publicznych w roku 2021 przez organizacje pozarządowe)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 101 z dnia 12 października 2021 (w sprawie zmian w budżecie)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 100 z dnia 11 października 2021 (w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości
gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 99 z dnia 12 października (W sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych pn: „Budowa oświetlenia na terenie gminy Węgliniec”.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 98 z dnia 08 października 2021 (W sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót
budowlanych pt: „Budowa budynku Żłobko - przedszkola z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii położonego w Węglińcu ”.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 97 z dnia 30 września 2021 (w sprawie zmian w budżecie)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 96 z dnia 24 września 2021 (w sprawie zasad rozliczeń podatku od towar i usług w Gminie Węgliniec i jej jednostkach i zakładach budżetowych)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 95 z dnia 24 września 2021 (w sprawie przygotowania i uczestnictwa Gminy Węgliniec w wojewódzkim ćwiczeniu obronnym pk. „SUDETY-21”.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 94 z dnia 22 września 2021 (w sprawie powołania Komisji Przetargowej)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 93 z dnia 22 września 2021 (w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości zabudowanej budynkiem po filii Szkoły Podstawowej w Starym Węglińcu)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 92 z dnia 16 września 2021 (w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektu „Rocznego programu współpracy gminy Węgliniec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2022”.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 91 z dnia 16 września 2021 (w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Węgliniec w roku 2021)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 90 z dnia 16 września 2021 (w sprawie zmian w budżecie)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 89 z dnia 6 września 2021 (w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego, lokalu mieszkalnego o pow. 36,46m2 położonego w Ruszowie przy ul. Żagańskiej 11/4.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 88 z dnia 6 września 2021 (w sprawie korekty zarządzenia nr 80/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 31.08.2021r. w sprawie zmian w budżecie)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 87 z dnia 1 września 2021 (w sprawie zmian Zarządzenia nr 66/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 09.09.2013r. w sprawie procedury opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgliniec.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 86 z dnia 1 września 2021 (w sprawie procedury przygotowania i opracowania materiałów analitycznych i planistycznych do projektu budżetu na rok 2022 przez kierowników wydziałów Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu, podległe jednostki i zakłady budżetowe.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 85 z dnia 1 września 2021 (w sprawie ustalenia zasad klasyfikowania zdarzeń gospodarczych w jednostkach oświatowych Gminy Węgliniec)
pdf.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 84a z dnia 1 września 2021 (wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego 2014-2020pn. Pierwszy żłobek w Gminie Węgliniec.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 84 z dnia 1 września 2021 (w sprawie przekazania środka trwałego)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 83 z dnia 1 września 2021 (w sprawie udzielenia pełnomocnictwa - upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Żłobka Publicznego im. Kubusia Puchatka w Węglińcu do prowadzenia niektórych spraw w imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 82 z dnia 01 września 2021 (W sprawie ustalenia zmian w dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości jednostek obsługiwanych w ramach Centrum Usług Wspólnych)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 81 z dnia 01 września 2021 (w sprawie ustalenia zasad klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadań wymagających zastosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Węgliniec)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 80A z dnia 31 sierpnia 2021 (w sprawie zmiany Zarządzenia nr 16/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 80 z dnia 31 sierpnia 2021 (w sprawie zmian w budżecie )
pdf.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 79 z dnia 30 sierpnia 2021 (w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Węgliniec za I półrocze 2021r.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 78 z dnia 24 sierpnia 2021 (w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 77 z dnia 24 sierpnia 2021 (w sprawie: przeznaczenia do przydziału lokalu mieszkalnego należącego do zasobu Gminy Węgliniec dla osób którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 76 z dnia 24 sierpnia 2021 (w sprawie zaciągnięcia w 2021r. długoterminowego zobowiązania w formie kredytu.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 75 z dnia 17 sierpnia 2021 (w sprawie powołania zespołu roboczego ds. realizacji zadania pn. „ Rozbudowa z przebudową Ośrodka Zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej”.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 74 z dnia 17 sierpnia 2021 (w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węglińcu)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 73 z dnia 17 sierpnia 2021 (w sprawie uchylenia Zarządzenie nr 45/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki za 1 km przebiegu pojazdu w celu rozliczania kosztów używania samochodów prywatnych dla celów służbowych.)
pdf.  -  docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 72 z dnia 04 sierpnia 2021 (w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 68/06 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia
29.12.2006r. W sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 71 z dnia 03 sierpnia 2021 (w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej)
pdf.  -  docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 70 z dnia 17 sierpnia 2021 (w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej)
pdf.  -  docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 69 z dnia 02 sierpnia 2021 (w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego gminnej nieruchomości
gruntowej w Starym Węglińcu o numerze ewidencyjnym: 264/8 o pow. 0,2672 ha)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 68 z dnia 02 sierpnia 2021 (w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego gminnej nieruchomości
gruntowej w Czerwonej Wodzie o numerze ewidencyjnym: 395/2 o pow. 0,20 ha. )
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 67 z dnia 02 sierpnia 2021 (w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego gminnej nieruchomości
gruntowej w Czerwonej Wodzie o numerze ewidencyjnym: 285/2 o pow. 0,11 ha.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 66 z dnia 02 sierpnia 2021 (w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej zabudowanej
budynkiem gospodarczym )
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 65A z dnia 08 sierpnia 2021 (W sprawie ustalenia zmian w dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości jednostek obsługiwanych w ramach Centrum Usług Wspólnych)
pdf. docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 65 z dnia 02 sierpnia 2021 (w sprawie udzielenia pełnomocnictwa - upoważnienia Kierownikowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu do prowadzenia niektórych spraw w imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 64 z dnia 30 lipca 2021 (w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wczesnego ostrzegania na terenie Gminy Węgliniec )
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 63 z dnia 30 lipca 2021 (w sprawie zmian w budżecie )
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 62a z dnia 23 lipca 2021 (w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia
22.01.2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Węglińcu i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego w Gminie Węgliniec )
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 62 z dnia 22 lipca 2021 (w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Miejskiego Żłobka Publicznego im. Kubusia Puchatka w
Węglińcu.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 61 z dnia 22 lipca 2021 (w sprawie powierzenia stanowiska Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 60 z dnia 19 lipca 2021 (w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Gminy Węgliniec)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 59 z dnia 30 czerwca 2021(w sprawie wprowadzenia karty obiegowej i zasad jej stosowania dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu oraz kierowników i dyrektorów podległych jednostek organizacyjnych)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 58 z dnia 30 czerwca 2021(w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2021-2030)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 57 z dnia 30 czerwca 2021( w sprawie zmian w budżecie)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 56 z dnia 29 czerwca 2021( w sprawie powołania Dyrektora Miejskiego Żłobka Publicznego im. Kubusia Puchatka w Węglińcu.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 55 z dnia 23 czerwca 2021 (w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia nr 51/2021 z dnia 2 czerwca 2021r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 54 z dnia 21 czerwca 2021 (W sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych pt: „Remont garażu przy budynku świetlicy wiejskiej w Zielonce”. )
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 53 z dnia 14 czerwca 2021 (w sprawie powołania Komisji Wyborczej, ds. wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kościelna Wieś )
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 52 z dnia 02 czerwca 2021 ( w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu oraz określenia trybu jej pracy)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 51 z dnia 02 czerwca 2021 ( w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Węglińcu.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 50 z dnia 02 czerwca 2021 (w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu nastanowisko Dyrektora Miejskiego Żłobka Publicznego im. Kubusia Puchatka w Węglińcu oraz określenia trybu jej pracy )
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 49 z dnia 01 czerwca 2021 (w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego niezabudowanej gminnej nieruchomości gruntowej w Ruszowie o numerze ewidencyjnym: 209/6 o pow. 0,26 79 ha )  
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 48 z dnia 01 czerwca 2021 ( w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 47 z dnia 1 czerwca 2021(w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok i soczewek kontaktowych przy obsłudze monitorów ekranowych dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 46 z dnia 01 czerwca 2021 ( w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Kościelna Wieś)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 45 z dnia 31 maja 2021 ( w sprawie przekazania środka trwałego )
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 44 z dnia 30 maja 2021 ( w sprawie zmian w budżecie)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 43 z dnia 28 maja 2021 (w sprawie zmiany załącznika nr 4 do Zarządzenia nr 117/2015 z dnia 17.11.2015 r. w sprawie norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 42 z dnia 28 maja 2021 (w sprawie zmiany zarządzenia nr 35/2021 z dnia 12.05.2021 r w sprawie określenia procedury dofinansowania zabiegów sterylizacji zwierząt w Gminie Węgliniec w ramach “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Węgliniec w 2021 roku”)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 41 z dnia 25 maja 2021 (w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbiorów częściowychoraz odbioru końcowego robót budowlanych )
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 40 z dnia 25 maja 2021 (w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych dla zadania realizowanego na podstawie umowy nr 490/2020 z dnia 28.12.2020 r. pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Wojska Polskiego w Węglińcu ”)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 39 z dnia 25 maja 2021 (w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2021-2030”)
pdf.  -  docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 38 z dnia 20 maja 2021 (w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Żłobka Publicznego im. Kubusia Puchatka w Węglińcu.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 37 z dnia 17 maja 2021 (w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych pt: „Wymiana ogrodzenia wraz z utwardzeniem nawierzchni w Jagodzinie - plac zabaw”.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 36 z dnia 13 maja 2021 (w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 01 maja 2021 r. - tj. w innym dniu niż niedziela w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 35 z dnia 12 maja 2021 (w sprawie określenia procedury dofinansowania zabiegów sterylizacji zwierząt w Gminie Węgliniec w ramach “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Węgliniec w 2021 roku”)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 34 z dnia 6 maja 2021 (w sprawie odwołania Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 33A z dnia 30 kwietnia 2021 (w sprawie regulaminu wydatkowania środków publicznych z budżetu Gminy i Miasta Węgliniec na zadania, do których nie stosuje się przepisu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 33 z dnia 30 kwietnia 2021 (w sprawie zmian w budżecie)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 32 z dnia 12 kwietnia.2021 r. (w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 31 z dnia 7 kwietnia 2021r. (w sprawie powołania oraz regulaminu pracy komisji konkursowej I otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w roku 2021 przez organizacje pozarządowe )
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 30 z dnia 01 kwietnia 2021 r. (w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 411/2 położonej w Starym Węglińcu w drodze przetargu ograniczonego do wszystkich właścicieli nieruchomości sąsiadujących z nieruchomością gruntową o numerze ewidencyjnym 411/2 położonej w Starym Węglińcu.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 29 z dnia 31 Marca 2021r. (w sprawie zmian w budżecie)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 28 z dnia 31 Marca 2021r. (W sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru końcowego robót
budowlanych dla zadania realizowanego na podstawie umowy nr 489/2020 z dnia 30.12.2020 r. pn.: „Utwardzenie nawierzchni przy Sali gimnastycznej w Ruszowie dz. nr 200/2, 200/3, 281/2583”)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 27 z dnia 30 marca 2021 r. (w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego gminnej nieruchomości gruntowej w Czerwonej Wodzie o numerze ewidencyjnym: 860/9 o pow. 0,06 ha. )
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 26 z dnia 29 Marca 2021r. (w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Węgliniec za 2020r.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 25 z dnia 18 Marca 2021r. (w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
i ustalenia jej regulaminu)
pdf.  -  docx.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza GiM Węgliniec nr 26 z dnia 29 Marca 2021r.
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 24 z dnia 16 Marca 2021r. (w sprawie zmian w budżecie)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 23 z dnia 16 Marca 2021r. (w sprawie przekazania środka trwałego)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 22 z dnia 09 Marca 2021r. (w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu oraz określenia trybu jej pracy)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 21 z dnia 09 Marca 2021r. (w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 20 z dnia 01 Marca 2021r. (w sprawie przyjęcia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dla Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu na lata 2021 - 2025.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 19 z dnia 26 Lutego 2021r. (w sprawie: kontroli wykonywania zadań obronnych.)
pdf.  -   docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 18 z dnia 25 Lutego 2021r. (w sprawie zmian w budżecie)
pdf.  -   docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 17 z dnia 24 Lutego 2021r. (w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Węgliniec w roku 2021)
pdf.  -   docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 16 z dnia 22 Lutego 2021r. (w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej)
pdf.  -   docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 15 z dnia 18 Lutego 2021r. (W sprawie ustalenia zmian w dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości jednostek obsługiwanych w ramach Centrum Usług Wspólnych)
pdf.  -   docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 14 z dnia 18 Lutego 2021r. (w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego gminnej nieruchomości gruntowej.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 13 z dnia 16 Lutego 2021r. (w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego, lokalu mieszkalnego położonego w Ruszowie przy ul. Łużyckiej 1/4. )
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 12 z dnia 09 Lutego 2021r. (w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej)
pdf.  -   docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 11 z dnia 09 Lutego 2021r. (w sprawie zmian w budżecie)
pdf.  -   docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 10 z dnia 03 Lutego 2021r. (w sprawie ustalenia zasad dofinansowania z budżetu gminy form i kierunków dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2021 roku)
pdf.  -   docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 9 z dnia 29 Stycznia 2021r. (w sprawie zmian w budżecie)
pdf.  -   docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 8 z dnia 28 Stycznia 2021r. (w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do publicznego przedszkola, punktu przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Węgliniec.)
pdf.  -   docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 7b z dnia 22 Stycznia 2021r. (w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Szkoły Podstawowej w Węglińcu sprzętu
komputerowego zakupionego w ramach projektu grantowego pn. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Węgliniec”, realizowanego w ramach Projektu Grantowego     „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I LUBUSKIEGO” o numerze: POPC.03.01.00-00-0108/18 w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 )
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 7a z dnia 22 Stycznia 2021r. (w sprawie utworzenia i organizacji punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 7 z dnia 21 Stycznia 2021r. (w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Węglińcu i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego w Gminie Węgliniec)
pdf.  -   docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 6 z dnia 2 Stycznia 2021r. (w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego, lokalu mieszkalnego o pow. 36,46m2 położonego w Ruszowie przy ul. Żagańskiej 11/4.)
pdf.  -   docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 5 z dnia 14 Stycznia 2021r. (w sprawie zmian w budżecie )
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 4 z dnia 08 Stycznia 2021r. (w sprawie ustalenia ograniczeń w zaciąganiu zobowiązań i dokonywaniu wydatków jednostek budżetowych Gminy Węgliniec. )
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 3 z dnia 08 Stycznia 2021r. (w sprawie przekazania upoważnienia do zaciągania zobowiązań przekraczających okres roku budżetowego 2021.)
pdf.  -   docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 2 z dnia 08 Stycznia 2021r. (w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych na 2021 rok)
pdf.  -   docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 1 z dnia 08 Stycznia 2021r. (w sprawie powołania oraz regulaminu pracy komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2021 przez organizacje pozarządowe )
pdf.  -   docx

Wytworzył:
(2021-01-08)
Udostępnił:
Jeziorny Marek
(2021-01-08 12:53:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Jeziorny Marek
(2023-08-07 12:38:55)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki